MEF KURUMSAL - Birimlerimiz
MEF ULUS ANAOKULU İLETİŞİM BİLGİSİ
Ulus Mahallesi Öztopuz Caddesi Leylak Sokak
34340 Ulus / Beşiktaş / İstanbul
Tel: (0212) 362 26 33 Faks: (0212) 257 82 25


Akademik Birimler


 MEF OKULLARINDA REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK ÇALIŞMALARI


Okul hayatı; bebeklikten çocukluğa, çocukluktan ergenliğe geçiş döneminde önemli gelişimsel dönüm noktalarını içinde barındırır. Öğrenciler okul yıllarında gelişimsel görevlerini yerine getirirken yeni sorumluluklar alır, yeni beceriler kazanır, kimliğini geliştirir, bireyselleşir ve sosyalleşir. Değişim ve gelişim süreci içinde öğrenciler, zaman zaman bazı sorunları da beraberinde yaşayabilir.

Öğrenciler; kendini ve duygularını tanıma, bunları anlamlandırabilme ve ifade edebilme, kendisiyle ve çevresiyle sağlıklı ilişkiler kurabilme süreçlerinde desteğe ihtiyaç duyabilir.

MEF Okulları Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü bu noktada, okul sistemi içinde öğrencilere, velilere ve öğretmenlere yönelik bütünleyici çalışmalarıyla yer alır. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü önleyici ve gelişimsel rehberlik anlayışıyla öğrencilerin gelişimlerini en üst düzeye çıkarmalarını hedefleyen çalışmalar yaparken ihtiyaç duyulan konularda da destekleyici çalışmalara yer verir.

Çalışmalarını; eğitsel, kişisel-sosyal ve mesleki gelişim alanlarında sürdürür.

Eğitsel Gelişim Alanı; Öğrenmeyi öğrenme (Öğrenme becerilerini geliştirmek amaçlı bilişsel çalışmalar, öğrenme ile ilgili olumlu tutumlar geliştirme, motivasyon, etkin ders çalışma, karar verme, hedef belirleme, plan yapma ve yürütme vb.)

Kişisel-Sosyal Gelişim Alanı: Yaşamayı öğrenme (kendini tanıma ve anlama, farkındalık kazanma, yaşadığı sorunlarla başetme, arkadaşlarıyla ve yakın çevresiyle sağlıklı ilişkiler kurma, başkalarını anlama ve kabul etme, kendini tehlikelerden koruma-yaşamı güvenli sürdürme vb.)

Mesleki Gelişim Alanı: Çalışmayı öğrenme (Kişisel ilgi-yetenek ve değerlerini tanıma, meslekleri tanıma, kişisel nitelikler ile meslekler arasındaki ilişkileri anlama-tanıma, serbest zaman etkinlikleri seçme-değerlendirme, iş birliği yapabilme, çalışma hayatına ilişkin olumlu tutumlar geliştirme vb.)


Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi Bireysel ve Grup Çalışmaları
Olumlu benlik algısı geliştirme,
Kendine güven ve kendine saygı duyma,
Aile içi olumlu ilişkiler, sağlıklı iletişim,
Kriz ve kriz sonrası yaşanan travmalarla başetme,
Sosyal beceri kazanımı, duygu kontrolü,
Sınav kaygısıyla başetme,
Etkin ders çalışma,
Okul yaşamına uyum sağlama,
Öğrenme becerilerini geliştirme (Dikkat , işitsel-görsel algı, hafıza, planlama, muhakeme, yönerge alma vb. )
Zaman yönetimi ve planlama becerisi vb. konularını kapsar.

Bu alanlarda psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri verilir.

Aile Psikolojik Danışmanlığı; Aile - çocuk ilişkilerinin geliştirilmesi, ana - baba okulu, veli katılım programlarında anne-baba-çocuk arasında yaşanan sorunlarla başetme becerisi kazandırmaya yönelik çalışmalar yapılır.

İhtiyaç duyulan konularda anne - babalara yönelik seminerler düzenlenir ve e-bültenler hazırlanarak velilere iletilir.

Projeler: Temel evrensel değerleri kazandırmaya yönelik olarak "Sosyal Sorumluluk” (sorumluluk, saygı, sevgi, yardımlaşma, iş birliği, paylaşma) projeleri, çatışma çözme ve arabuluculuk, akran dayanışması vb. çalışmalar yürütülür.

Kariyer Gelişim Planlama Çalışmaları
Anaokulundan liseye kariyer gelişim planlama çalışmaları; öğrencilerde bir meslek fikri oluşturma temelinden başlayarak, mesleki olgunluğa ulaşmalarını, kariyer kararlarını verme ve gelişim planlarını oluşturabilme becerilerini kazandırmayı amaçlar. Okuldaki alan/ders seçimi, bir üst okula yönelme gibi çalışmaları kapsar.

Üst okullar hakkında genel bir bilginin oluşması sağlanır, ilköğretim ve lise sonrası girilen ulusal sınavlara hazırlık aşamasında rehberlik desteği verilir. Öğrencilere bilgi verilir, seçenekler gösterilir, danışmanlık hizmeti verilir.

Her öğrencinin kişisel kariyer gelişim planı yapabilmesi amaçlanır, kişisel hedef ve vizyon belirlemenin önemi ve kariyer gelişimine yönelik seminerler organize edilir.

Meslek tanıtım toplantıları ile meslekler tanıtılır ve mesleki kariyer konularında öğrencilerin bilgi sahibi olmaları sağlanır. Bu etkinlikler süresince üniversitelerin bölümlerini ve iş hayatını tanıtıcı sunumlar yapılır.

Öğrencilere, üniversiteye girmeden önce ilgi-yetenek ve değerlerini, yetkinliklerini ortaya çıkaran, kariyer planlarını doğru bir şekilde yapabilmelerine yardımcı olmaya yarayan mesleki ilgi envanterleri uygulanır. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi tarafından öğrencilerin mesleki eğilimleri, profilleri bire bir değerlendirilir, öğrencilerle birlikte yorumlanır.


2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında MEF Anaokulu, MEF İlkokulu,
MEF Ortaokulu, ve MEF Lisesi'nde görev yapan Okul Psikolojik Danışmanlarımız:

 

ADI SOYADI

GÖREV

E-MAİL ADRESİ

Didem Eroğlu Yıldırım

MEF Anaokulu Psikolojik Danışmanı

eroglud@mef.k12.tr

Öznur Büber

MEF Bahçeşehir Anaokulu Psikolojik Danışmanı

bubero@mef.k12.tr

Ester Deveci

MEF Bahçeşehir İlkokulu Psikolojik Danışmanı

devecie@mef.k12.tr

Nesrin Taşdemir Yılmaz

MEF Bahçeşehir Ortaokulu Psikolojik Danışmanı

nesriny@mef.k12.tr

Nazlı Plumer

MEF İlkokulu Psikolojik Danışmanı

plumern@mef.k12.tr

İffet Demirci 

MEF İlkokulu Psikolojik Danışmanı

demircii@mef.k12.tr

Burcu Tiftik

MEF İlkokulu Psikolojik Danışmanı

tiftikb@mef.k12.tr

Burcu Seven

MEF İlkokulu Psikolojik Danışmanı

sevenb@mef.k12.tr

Özlem Sendan 

MEF Ortaokulu Psikolojik Danışmanı

sendano@mef.k12.tr

Yeşim Tuncer 

MEF Ortaokulu Psikolojik Danışmanı

tuncery@mef.k12.tr

Sevim Çonka 

MEF Ortaokulu Psikolojik Danışmanı

conkas@mef.k12.tr

Erdem Kaya  

MEF Lisesi Psikolojik Danışmanı

kayae@mef.k12.tr

Mine Çiğdem  

MEF Lisesi Psikolojik Danışmanı

cigdemn@mef.k12.tr

Gülfidan Nikbay

MEF Lisesi Psikolojik Danışmanı

nikbayg@mef.k12.tr

 


Eğitsel Etkinlikler Birimi


MEF Okullarında; ders programlarından ayrı olarak, öğrencilerin çok yönlü gelişimlerini sağlamak amacıyla eğitsel etkinlikler programı uygulanır.


Amacı:
a) Öğrencilere bilimsel, toplumsal, sanatsal, kültürel, zihinsel, sportif, psikolojik ve el becerileri alanlarında kendilerini deneme fırsatı vererek; bireysel yeteneklerini ve ilgilerini tanımalarına yaratıcılıklarını açığa çıkarmalarına ve bunları kullanarak geliştirmelerine yardımcı olmak,
b) Öğrencilerin paylaşımcı, katılımcı, demokratik, başkalarının haklarına saygılı olma duyguları ile sevgi, dostluk ve yardımlaşma bağlarını güçlendirerek grup çalışmalarında yer alma, ortak çalışmalara katılabilme özelliklerini geliştirmek, özgüven duygularını artırmak,
c) Öğrencilere, bir işe başlama ve onu sonuçlandırma alışkanlığı kazandırmak; karşılaştıkları problemleri çözme, yaptıkları işlere ve yaşadıkları ortamlara özgünlük katabilme becerilerini geliştirmek hedeflenir.

Bu hedeflere ulaşmak için öğrencilere 5 alanda eğitsel etkinlik seçeneği sunulmaktadır. Bu alanlar;
a) Matematik, Fen Bilimleri ve Teknoloji, 
b) Sosyal Bilimler, Dil ve Kültür,
c) Plastik Sanatlar,
d) Müzik ve Sahne Sanatları,
e) Spor alanlarıdır.

Öğrenciler, yaşları göz önünde bulundurularak 4 gruba ayrılırlar: 
a) 1-3.sınıflar grubu: Her gün birer ders saati eğitsel etkinliklere giderler. 
b) 4-5.sınıflar grubu: Haftada 4 gün, birer ders saati eğitsel etkinliklere giderler.
c) 6-8.sınıflar: Haftada 4 gün, günde birer ders saati eğitsel etkinliklere giderler. 
d) Lise öğrencileri grubu: Haftada birer gün, iki ders saati eğitsel etkinliklere giderler.

Her grubun, Eğitsel Etkinliklere gittiği saatler farklıdır. Bu saatler, haftalık ders programıyla belirlenmiştir.
MEF Okullarında, yaş gruplarına göre, öğrencilerin seçerek devam ettikleri eğitsel etkinlikler çizelgesi aşağıdadır:

  Eğitsel Etkinlikler Dağılım Çizelgesi'ni bilgisayarınıza indirmek için tıklayın!


Öğrenciler, 4 döneme ayrılan öğretim yılı içinde 4 kez eğitsel etkinlik seçimi yaparlar. Ancak, bu seçimlerde devam ettikleri etkinliklerin hepsini değiştirmezler. Süreklilik isteyen etkinlikler ile, bir ara dönemde programı tamamlanamayan etkinlikler, bir sonraki dönem için tekrar seçilir. Bu seçimlerde, etkinlik öğretmenleri de öğrencileri yönlendirirler.

Öğrencilere, öğretim yılı içinde, etkinlik çalışmalarını sergileme fırsatı verilir. Örneğin; sportif yarışmalar, ulusal törenler, plastik sanatlar sergileri, tiyatro sunumları, dünya dans günü gösterileri, proje sergileri, panolar, gazete ve dergiler, TÜBİTAK yarışmalarına katılım bunlardan bazılardır.

Öğrenciler, eğitsel etkinliklere severek ve isteyerek katılmakta ve çok özgün çalışmalar ortaya çıkarmaktadırlar.

Dönem sonlarında; etkinlik öğretmenlerinin gözlemi ile öğrencinin kendini değerlendirmesini içeren "Eğitsel Etkinlik Gözlem Formu" Eğitsel Etkinlikler Birimine verilir.


Öğretim Programları Geliştirme, Ölçme ve Değerlendirme Birimi


Öğrencilerin çok yönlü gelişmelerini gözeterek toplumsal, kültürel ve psikolojik değişmeler ışığında öğretim programlarının hazırlanması, düzenlenmesi, geliştirilmesi çalışmalarına ve programların uygulanmasında öğretmenlere rehberlik eder.
Haftalık ders programlarının, öğrenci ihtiyaçlarını ve eğitim bilimi ilkelerine uygun olarak hazırlanmasını sağlar.
Her eğitim öğretim yılı sonunda uygulanmakta olan programların değerlendirilmesi çalışmalarını planlar, çalışmalara katılır. Öğretim programlarının geliştirilmesi için önlemler alınmasını sağlar, önerilerde bulunur.
Öğretmen, yönetici ve diğer çalışanların görev başında mesleki gelişmelerini sağlamak amacıyla hizmetiçi eğitimler düzenler.
Yönetici ve öğretmenlerin, gelişmelerine katkıda bulunacak, olan yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenen seminer, panel, kongre, konferans gibi bilimsel etkinliklere de katılmalarını sağlayıcı planlamalar yapar.

Kişisel ve Mesleki Gelişim Birimi


Kütüphane ve Dokümantasyon Birimi


MEF Okulları Kütüphanesi, okulumuzda öğrencilerin ders çalışma, ödev yapma ve kitap okuma alışkanlıklarını geliştirmek amacıyla, anaokulundan, uluslararası okula kadar bütün okullara hizmet veren bir merkez kütüphane ile bu merkeze bağlı IB ve uluslararası okul kütüphanelerinden oluşur.

Kütüphane, dokümantasyon hizmeti olarak; çeşitli belgelerin, raporların, gazete ve diğer sürekli yayınlardan yapılan denemelerden oluşan dosyaların arşivlenmesi hizmetini de yapar. Kütüphaneler arası işbirliğini sağlar. Kütüphanecilik ile ilgili toplantı ve seminerlere katılarak okul kütüphanesini geliştirir. Kütüphaneye ait materyallerin fiziki yönden en iyi şekilde kullanılmasını kontrol eder. Kütüphane birimi ayrıca, yurtiçi ve yurtdışından alınan kitapların, öğrencilere düzenli bir şekilde dağıtılmasını sağlar.

Eğitsel etkinlik saatlerinde öğrenciler kütüphanecilik konusunda bilgilendirilirler. Ayrıca öğrencilerin araştırma/proje çalışmalarına yardımcı olur. 2005-2006 Eğitim-Öğretim yılında okul kütüphanesinde kayıtlı 30.688 adet kitap, 2.252 adet (74 slayt, 867 Video kaset, 429 Audio kaset, 299 CD, 470 CD-ROM, 94 DVD, 115 VCD, 19 Harita) görsel-işitsel materyal bulunmaktadır.