alanya lavabo acma,alanya tikanik acma,alanya tikanik acma,
MEF KURUMSAL - Birimlerimiz
MEF ULUS ANAOKULU İLETİŞİM BİLGİSİ
Ulus Mahallesi Öztopuz Caddesi Leylak Sokak
34340 Ulus / Beşiktaş / İstanbul
Tel: (0212) 362 26 33 Faks: (0212) 257 82 25


İdari Birimler


 


İnsan Kaynakları Birimi


MEF Okulları'nda İnsan Kaynakları Birimi, yüksek performanslı işgücünün çekilmesi, geliştirilmesi, motive edilmesi ve elde tutulması için gerekli olan aktiviteleri yönetmek amacıyla kurulmuştur. Okulumuzun vizyon ve misyonuna, hedef ve stratejilerine uygun olarak,

İnsan Kaynakları;
Kurum kültürü,
Performans yönetimi,
Eğitim ve gelişim yönetimi,
Kariyer yönetimi ve danışmanlık,
İletişim, motivasyon,
İşe alıştırma (oryantasyon), iş zenginleştirme,
İşgücü planlaması,
Personel seçme ve yerleştirme,
Çalışanlar arası ilişkiler,
İş sınıflandırması,
Görevlerin organizasyonu ve yapılandırılması,
İnsan kaynakları stratejilerinin ve politikalarının geliştirilmesi fonksiyonlarının yürütüldüğü birimdir.

İnsan Kaynakları Birimi, okulumuzun en önemli varlıklarından biri olan insanın ihtiyaçları ile okulumuzun ihtiyaçlarının ortak bir noktada kesişimi ve bu dinamik yapının günden güne geliştirilmesi için, değişim öncüsü rolünü üstlenmektedir.


Bilgi İşlem ve İletişim Birimi


MEF Okulları'nda iletişim teknolojisiyle ilgili tüm altyapı çalışmalarını yürütür. Bilgi işlem ve iletişim sistemleri hakkında ilgili birimlerin ihtiyaçlarını belirler, alternatifler sunar ve uygun çözüm önerileri üretir. Kararlaştırılan sistemin altyapı çalışmalarını yapar. Kullanıcı eğitimini planlar. Sistem yönetimi konusunda kullanıcı ve yöneticilere destek verir. Bilgi işlem ve iletişim sisteminin kurulması, yönetilmesi, bakım, onarım ve arızalarının giderilmesi ile kullanıcıların yetiştirilmesi, konularında hizmet verir.


İdari İşler Birimi


MEF Eğitim Kampüsü'nde ulaşım, beslenme, temizlik, bakım-onarım, kafeterya ve pastane hizmetleri, satınalma, depolama ve lojistik, peyzaj çalışmaları ve toplantı organizasyonları için catering hizmetleri İdari İşler Birimi'nin bünyesinde bulundurduğu departmanlar tarafından, toplam kalite anlayışı içerisinde gerçekleştirilmektedir.


Kurumsal İlişkiler Birimi


MEF Okulları'nın tüm hedef kitle gruplarıyla güçlü, sağlam ve güvenilir bağlar kurup, geliştirmesini sağlar. Bu amaç doğrultusunda Kurumsal İlişkiler Birimi; iletişim, organizasyon, tanıtım, basınla ilişkiler, imaj izleme vb. alanlarda uygun etkinlikler planlayarak uygulama aşamalarını gerçekleştirir.

Kurumsal İlişkiler Birimi;

Okulun felsefesi ve amaçları doğrultusunda kurum içi ve dışı iletişimi sağlar.
Kurum hakkında MEF çalışanlarını ve kamuoyunu bilgilendirir.
Kurumun hedef kitlesi içerisinde yer alan grupları göz önünde bulundurarak bu grupların ihtiyaçlarına uygun panel, konferans, seminer, söyleşi, sergi, spor etkinlikleri vb. organizasyonlara destek verir.
MEF Okulları bünyesinde yer alan tüm konferans, sergi ve toplantı salonlarının fonksiyonel olarak kullanılmasını sağlar.
Kurumun tanıtımı ile ilgili tüm basılı ve görsel tanıtım malzemelerinin (broşür, katalog, tanıtım ve el kitapçıkları vb.) metin, tasarım, baskı ve dağıtım aşamalarını gerçekleştirir. Bu dokümanların gerekli görüldüğünde güncelleştirilerek yenilenmesini sağlar.
Kurum kimliği çalışmalarını yürütür. Kurum kimliğinin temel unsurları olan logo, antet vb. çalışmaların doğru yerlerde ve doğru ölçülerde kullanımını sağlar.
Eğitim, çevre, sağlık gibi konularda faaliyet gösteren dernek ve vakıflarla bağlantılar kurar. Kurumun felsefesine ve amaçlarına uygun etkinlikler görüldüğünde bu kuruluşlarla işbirliği yollarını araştırır.
Kurumun hedef kitle ve kamuoyu üzerindeki imajını izler. İmaj ve prestij kaybı olup olmadığını belirleyerek, yönetime bildirir. İmaj yenileme ve güçlendirme çalışmalarını planlayarak hayata geçirir.
Günlük medya takibini yapar. Eğitimle ilgili haberleri arşivler.
Kurum etkinliklerini basına ve kamuoyuna duyurur.


Sağlık Birimi


MEF Okulları Sağlık Hizmetleri Bildirgesi

1) Okulumuzda sağlık hizmetlerinden yararlanma kuralları:
Okul sağlık birimi bir hekim, bir hemşire ve bir hizmetli ile okul saatleri içinde hizmet verir. 
Öğrencinizin "Sağlık Bilgi Formu"nu lütfen eksiksiz doldurunuz. 
Her öğrenci için bir "Sağlık Dosyası" tutulur; okuldan mezun olur ya da ayrılırken Okul'da geçirilen süreye ait "Özet Sağlık Bilgileri" veliye verilir. 
Dikkat: Öğrenciniz acil bir sağlık sorunu ile karşılaştığında ona daha hızlı yardım edebilmemiz için lütfen "Acil Durumlarda Haber Verilecek Telefon Numaraları" "Hastaneye Acil Sevk Formu" ve "Araç Sağlık Bilgi Formu"nu eksiksiz doldurunuz. 
Çocuğunuzun ciddi bir sağlık sorunu, acil durumlarda uygulanması gereken bir ilaç ya da tedavi şekli varsa bunu sağlık bilgi formunda lütfen belirtiniz. 
Öğrencinizin evde istirahatini gerektiren bir rahatsızlığı varsa size telefonla haber verilir, okuldan ayrılabilmesi için müdür yardımcısı tarafından "Öğrenci Çıkış Belgesi" düzenlenir.
Evde istirahati gereken öğrenci, velisi tarafından okuldan alınır.

2) Aşı ve tahlillerle ilgili düzenlemeler:
Sağlık Bakanlığı aşı takviminde yer alan aşıları ve arzu ettiğiniz diğer aşıları sağlık biriminde yaptırabilirsiniz.
Aşıların yapılması, önceden veliden yazılı onay alınması koşuluna bağlıdır. Öğrencinizin okulda yaptırmak istediğiniz aşılarını lütfen Sağlık Bilgi Formu'nda bildiriniz. Bu konuda yazılı istekte bulunan velilerimize aşı tarihi, (varsa) ödenmesi gereken tutar bildirilecektir.
Öğrencinizin aşı olabilmesi için lütfen ücretin aşı günü sağlık biriminde olmasını sağlayınız. Öğrenciniz yaşça küçükse bu konuda sınıf öğretmeninden yardım isteyebilirsiniz. Yazılı onayı olmayan ya da ücreti ödenmemiş öğrencilerin işlemleri yapılamamaktadır.

3) Taramalar:
Öğrencilerin boy ve kiloları her yıl ölçülür, görme taraması yapılarak sonuçları bildirilir. Önlem alınması gereken bir sağlık sorunu saptandığında veliye haber verilir. 
Diş taraması bir diş hekimi tarafından yapılır.

4) Sağlık eğitimi:
Sağlık birimi genel beden sağlığı, hijyen, sağlıklı beslenme, ergenlik dönemi konularında sınıf ve rehberlik öğretmenleri ile birlikte eğitim çalışmalarını sürdürmektedir.

5) Çevre ve sağlık:

Okulumuzun kullanma, içme suları, okul havuzu ve okul yemekleri periyodik olarak bakteriyolojik ve biyokimyasal incelemeleri gönderilmektedir. 
Okulumuz mutfak, yemekhane, kantin ve pastanesi sağlık açısından denetlenmekte, ilgili personel periyodik mikrofilm ve portör muayenelerine tabi tutulmaktadır. 
Okul mönüleri ilgililerin ve uzmanların katkılarıyla beslenme kurulu tarafından belirlenmektedir.

6) Sağlık danışma hizmeti:
Okul saatlerinde sağlık birimine gelerek, ya da telefonla arayarak danışabilirsiniz. O anda yanıtlanamayan sorunuz telefonunuzu bıraktığınız takdirde, gün içinde yanıtlanır.

7) Sağlık biriminde ilaç verilmesi: 
Sağlık bilgi formunda bu konuda onay verdiğiniz taktirde rahatsızlığı olan öğrencinize sağlık biriminde ilaç verilebilir.

8) Sağlık birimi ile ilgili dilek ve önerilerin ele alınması:
Dilek ve önerilerinizi sağlık birimine ya da birimden sorumlu genel müdür yardımcısına sözlü ya da yazılı olarak iletebilirsiniz.
Bilgi almak istediğiniz konu sağlık birimi kayıtları incelendikten sonra yanıtlanır. Dilek ve önerilerin gerçekleştirilmesine sağlık biriminin olanakları ve Sağlık Birimi Yönergesi doğrultusunda çalışılır, sonuç size bildirilir.

Mali İşler ve Muhasebe Birimi


MEF Eğitim Kurumları'nın; kamu kurum ve kuruluşlarına karşı sorumluluklarını ve yükümlülüklerini yerine getirir.
Gelir ve gider bütçesini oluşturur.
Çek, senet, banka ve nakit akışını sağlar.
İlgili yasalara göre tüm çalışanların özlük haklarının tam ve zamanında karşılanmasını sağlar.
Öğrenci cari hesaplarını takip eder, fatura düzenini sağlar.
Resmi kurum ve kuruluşlara, yasalar ile belirlenmiş olan bildirimleri ve yazışmaları yapar.

Güvenlik Birimi


MEF Okulları'nda Güvenlik Görev ve Amaçları

MEF Okulları'nda huzurlu, sağlıklı ve güvenli bir ortamda, eğitim-öğretim yapılabilmesi için güvenlik birimine büyük sorumluluk düşmektedir. Emanetimiz olan öğrencilerimizi her türlü dış tehlikelerden koruyan MEF Okulları Güvenlik Birimi, 2495 sayılı kanuna göre görev yapmaktadır. 1 Güvenlik Müdür Yardımcısı, 3 Vardiya Amiri, 21 Güvenlik Memuru'ndan oluşan ve 12/24 vardiya sistemine göre çalışan birim, suç öncesi ve suç sonrası durumlarına göre olayları önleme ve bitirme, idari ve önleyici hizmetleri yapar.

MEF Okulları Güvenlik Birimi, okulumuzu sabotaj, yangın, hırsızlık, soygun, yağma ve yıkma, zorla işlem, alıkoyma gibi çeşitli tehdit, tehlike ve tecavüze karşı korumakla yükümlüdür. Birim ayrıca, olay olmadan önleyebilmek aksi durumda suç delillerini muhafaza ederek Genel Kolluk Kuvvetleri'ne bildirmek, sanıkları yakalamak ve gözlatına almak ve Genel Kolluk Kuvveti'ne teslim etmekle sorumludur.