Sosyal Bilimler Kulübü

Yaratıcı, eleştirel ve bilimsel düşünebilmek…

Yaratıcı ve eleştirel düşünme yeteneği…

Rehber Öğretmen: Serap Suvaroğlu
Toplantı Zamanı: Çarşamba 4. ve 5. saat
Toplantı Yeri: Sosyal Bilimler Dersliği

Felsefe kulübünün öğrencilerde kazandırılmaya çalıştığı beceriler şunlardır:

Amaç: Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilerin Atatürk İlke ve İnkılâplarına, Anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak Öğrencilerimizin kendine güven ve sorumluluk duygusunu geliştirmeye, eleştirel düşünebilme ve kendini ifade edebilme yeteneklerini geliştirerek, felsefeye ilgi ve merak uyandırma doğrultusunda gerekli donanımı kazanmalarına katkıda bulunmaktır.

Felsefe kulübünün öğrencilerde kazandırılmaya çalıştığı beceriler şunlardır:
1. Öğrenciler arasında felsefeye ilgi ve merak uyandırmak
2. Özgür, yaratıcı ve eleştirel düşünme yeteneğinin gelişmesine katkıda bulunmak
3. Okuma alışkanlığının geliştirilmesini sağlamak
4. Yazma becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmak
5. Araştırma yöntem ve tekniklerinin gelişmesine katkıda bulunmak
6. Bilimler arasında bağlantı kurmak, sorun tespit etmek ve çözüme dönük düşünmeler gerçekleştirmek
7. İçinde yaşadığı çağı değerlendirebilme becerisi geliştirmek
8. Kendini değerlendirebilme becerisi kazandırmak
9. Farklı görüş ve düşüncelere tölerans gösterebilme becerisi kazandırmak
10. İnsan olmanın gerekleri ile ilgili etik değerleri geliştirmek
11. Ötekini anlamanın önemini kavratmak
12. Grup bilinci oluşturma ve orginazasyon yeteneğini geleştirmek

Faaliyetlerimiz:

 • Okuma çalışmaları yapmak
 • Felsefe tarihi ile ilgili bilgilendirme çalışmaları yapmak
 • Film izleyerek, izledikleri filmi yorumlamak
 • Seçilen konularla ilgili projeler yapmak ve sunmak
 • Dergi çalışmaları yapmak
 • Felsefe olimpiyatlarına hazırlanmak
 • Belli bir konuyla ilgili tartışma yapmak
 • Kültürel etkinlikleri izlemek ve değerlendirmek
 • Yazı yazma çalışmaları yapmak
 • Kaynak tarama çalışmaları yapmak.

Bu faaliyetler doğrultusunda elde edilen başarılarımız:
2003 yılında yapılan Türkiye Felsefe Olimpiyatlarında, 12FMA sınıfından Taylan Takan Türkiye 3. sü olmuştur.
2004 yılında yapılan Türkiye Felsefe Olimpiyatlarında, 12TMA sınıfından Tütengül Küçüker Türkiye 30. su olmuştur.
2006 yılında yapılan Türkiye Felsefe Olimpiyatlarında, 12FMA sınıfından Çağlar Yalı Türkiye 4. sü olmuştur.
2007 yılında yapılan Türkiye Felsefe Olimpiyatlarında, 11FMA sınıfından Ceren Sevinç Türkiye 7. si olmuştur.
2011 yılında yapılan Türkiye Felsefe Olimpiyatlarında, 12TMA sınıfından Kaan Avdan Türkiye 40. sı olmuştur.

Sosyoloji alanındaki faaliyetlerimiz:
2012 TÜBİTAK Ortaöğretim Öğrencileri Arası Araştırma Projeleri Yarışması kapsamında; Tekirdağ, Edirne, Kırklareli ve İstanbul Avrupa Bölgesindeki tüm ortaöğretim okullarını kapsayan ve 20-22 Mart 2012 tarihleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesinde gerçekleştirilen İstanbul Avrupa Bölge Elemesinde, okulumuz 12. sınıf öğrencilerimiz Berkay ÖRMECİ ve Öykü DİKMEN, Öğretmenleri A. Serap SUVAROĞLU’nun danışmanlığında hazırladıkları “Kitle İletişim Araçlarından Bilgisayar, Cep Telefonu ve Televizyonun Ev İçi Kullanımının Aile İçi İlişkilere olan Sözlü ve Bedensel İletişime Etkisi” konulu Sosyoloji Projesi ile bölge 1.si olarak Türkiye finaline katılmaya hak kazanmıştır.

Geçmiş, bugün ve gelecek algısında tarih bilinci kazandırmak…

Rehber Öğretmen: Pınar Açan, Fatoş Erdinç
Toplantı Zamanı: Çarşamba 4. ve 5. saat
Toplantı Yeri: Sosyal Bilimler Derslikleri

Amaç:
1. Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve Anayasa’da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasa’nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek,
2. Beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmek,
3. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek, gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak,
Böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.

Tarih kulübünün öğrencilerde kazandırılmaya çalıştığı beceriler şunlardır:
1.
Atatürk ilke ve inkılaplarının, Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesindeki yerini kavratarak öğrencilerin laik, demokratik, ulusal ve çağdaş değerleri yaşatmaya istekli olmasını sağlamak,
2. Geçmiş, bugün ve gelecek algısında tarih bilinci kazandırmak,
3. Türk tarihini ve Türk kültürünü oluşturan temel öge ve süreçleri kavratarak öğrencilerin kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesinde sorumluluk almalarını sağlamak,
4. Millî kimliğin oluşumunu, bu kimliği oluşturan unsurları ve millî kimliğin korunması gerekliliğini kavratmak,
5. Geçmiş ve bugün arasında bağlantı kurarak millî birlik ve beraberliğin önemini kavratmak,
6. Tarih boyunca kurulmuş uygarlıklar ve yaşayan milletler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak,
7. Türk milletinin dünya kültür ve uygarlığının gelişmesindeki yerini ve insanlığa hizmetlerini kavratmak,
8. Öğrencilerin kendilerini kuşatan kültür dünyaları hakkında meraklarını gidermek,
9. Tarihin sadece siyasi değil, ekonomik, sosyal ve kültürel alanları kapsadığını fark ettirerek hayatın içinden insanların da tarihin öznesi olduğu bilincini kazandırmak,
10. Tarih alanında araştırma yaparken tarih biliminin yöntem ve tekniklerini, tarih bilimine ait kavramları ve tarihçi becerilerini doğru kullanmalarını sağlamak,
11. Öğrencilerin farklı dönem, mekân ve kişilere ait toplumlar arası siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik etkileşimi analiz ederek bu etkileşimin günümüze yansımaları hakkında çıkarımlarda bulunmalarını sağlamak,
12. Barış, hoşgörü, karşılıklı anlayış, demokrasi ve insan hakları gibi temel değerlerin önemini kavratarak bunların korunması ve geliştirilmesi konusunda duyarlı olmalarını sağlamak,
13. Kendi kültür değerlerine bağlı kalarak farklı kültürlerle etkileşimde bulunabilmelerini sağlamak,
14. Kültür ve uygarlığın somut olan ya da olmayan mirası üzerinde tarih araştırmaları yaparak çalışkanlık, bilimsellik, sanatseverlik ve estetik değerleri kazandırmak,
15. Öğrencilere, tarihsel anlatıları yazılı ve sözlü ifade ederken Türk dilini doğru ve etkili kullanma becerisi kazandırmaktır.

Faaliyetlerimiz:

 • Okuma çalışmaları yapmak
 • Metotlu ve sistematik veri toplama çalışması yapmak
 • Arşiv incelemesi yapmak
 • Mekan gezileri ile toplanan verileri karşılaştırmak
 • Özgün konular bularak bu konularla ilgili proje çalışmaları yapmak ve sunmak

Coğrafyaya ve bilimsel düşünceye ilgi ve merak uyandırmak…

Rehber Öğretmen: Dilek Şekerli, Ceyhan Yeni
Toplantı Yeri: Sosyal Bilimler Derslikleri
Toplantı Saati: Çarşamba 4. ve 5. saat

Amaç: Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; öğrencilerin Atatürk İlke ve İnkılâplarına, Anayasanın başlangıcında ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı yurttaşlar olarak Öğrencilerimizin kendine güven ve sorumluluk duygusunu geliştirmeye, eleştirel düşünebilme ve kendini ifade edebilme yeteneklerini geliştirerek, coğrafyaya ve bilimsel düşünceye ilgi ve merak uyandırma doğrultusunda gerekli donanımı kazanmalarına katkıda bulunmaktır.

Coğrafya kulübünün öğrencilerde kazandırılmaya çalıştığı beceriler şunlardır:
1. Öğrenciler arasında coğrafya dersine ilgi ve merak uyandırmak; yaşadığı topraklara ve Dünya’ya saygılı bireyler yetiştirmek.
2. Özgür, yaratıcı ve eleştirel düşünme yeteneğinin gelişmesine katkıda bulunmak
3. Okuma alışkanlığının geliştirilmesini sağlamak
4. Yazma becerilerinin gelişmesine katkıda bulunmak
5. Araştırma yöntem ve tekniklerinin gelişmesine katkıda bulunmak
6. Bilimler arasında bağlantı kurmak, sorun tespit etmek ve çözüme dönük düşünmeler gerçekleştirmek
7. Yaşadığı yeri ve çevresindeki özellikleri, diğer mekanlara göre farklılığını değerlendirebilme becerisi geliştirmek
8. Mekansal farklılıkları ayırdedebilmeyi sağlamak
9. Kendini değerlendirebilme becerisi kazandırmak
10. Farklı görüş ve düşüncelere tölerans gösterebilme becerisi kazandırmak
12. Çevre bilinci kazandırmak ve çevreye saygı kültürünü edindirmek, ve bunun bir miras olarak gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak

Faaliyetlerimiz:

 • Okuma çalışmaları yapmak
 • Geziler düzenlemek
 • Seçilen konularla ilgili projeler yapmak ve sunmak
 • Belli bir konuyla ilgili tartışma yapmak
 • Çevremizde ve Dünya’da oluşan doğa olaylarını izlemek ve değerlendirmek
 • Yazı yazma çalışmaları yapmak
 • Kaynak tarama çalışmaları yapmak.

MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi ve MEF Okulları İşbirliği ile Sokak Klinikleri Programı (“Street LawClinics Program”) Projesi

Sokak klinikleri, toplumdaki belirli kesimlere (okul, sivil toplum kuruluşları, dernekler.. vb.), halihazırda hukuk öğrenimi gören öğrenciler (“hukuk öğrencileri”) tarafından interaktif eğitim yöntemleri kullanılarak genel hukuk bilgileri verilmesidir. Yurtdışında, özellikle Amerika Birleşik Devletleri’nde değişik örneklerine rastlanan bu faaliyet kapsamında, iki ayrı hususta sonuç alınması sağlanmaktadır: Hukuk öğrencilerinin interaktif bir şekilde öğrenim faaliyetine katılması ve yaparak öğrenmesi, hedef toplum kesiminin temel hukuk bilgileri alması ve bilinçlenmesi. Planladığımız proje kapsamında, MEF Okulları’ndaki öğrencilere (“lise öğrencileri”) hukuki bilgi aktarımı yapılması planlanmaktadır.

Proje kapsamında verilmesi planlanan hukuk bilgileri, insan hakları / temel haklar, demokratik haklar, hukukta uyuşmazlık çözüm yöntemleri, avukata başvurma, medeni hukuk ve ceza hukuku, iş hukuku, aile hukuku, tüketici hukuku gibi alanlara ilişkin olup, toplumdaki bireylerin günlük hayatlarında karşılaşacakları hukuki problemlere dair bilinç oluşturmayı hedeflemektedir. Bu anlamda verilen bilgiler bir nevi “ilk yardım paketi” mahiyeti taşır. Öyle ki, bilgi alan kişiler (lise öğrencileri)öğrendikleri sayesinde problemle karşılaştıklarında çoğunlukla ilk müdahaleyi yapabilirler, sıcak olay anında daha sonra gerekli olabilecek bilgi ve belgeleri toplamak noktasında daha bilinçli olurlar, ne var ki problemin derinlemesine çözümü için profesyonel destek alınması zorunlu olabilir. Tekrar vurgulanmak gerekirse, maksat sıcak hukuki olay anının şok etkisinin giderilmesidir.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube