Sosyal Bilimler

Sosyal Bilimler Öğretiminde Temel Yaklaşımımız

Tarihsel süreç içerisinde değerlendirilerek irdelendiğinde görülür ki sosyal bilimler, insanın kendini bilmesiyle başlayan bir etkinliktir. Geçmişten günümüze insanın hem kendini hem de içinde yaşadığı beşeri ve fiziki çevreyi anlayarak, aklında belli bir tutarlılık zinciriyle yaşama karşı bir duruş kazanması ve bunu değişen, gelişen koşulları temellendirerek bir yaşam biçimine dönüştürmeyi başarması ancak sosyal bilimlerin kazanımlarıyla mümkündür. Aslında sosyal bilimler, modern anlamda aydınlanma düşüncesinin bir ürünüdür. Sanayi devriminden sonra toplumların yapılarında meydan gelen önemli değişimler, yaşama alanları, politik, ekonomik ve yönetimsel değişimler tüm bunların, bilimsel temellerle açıklanması ve kontrol altına alınması ihtiyacı, sosyal bilimlerin yeni metodojilerle tarihsel süreç içerisinde yerini daha da sağlamlaştırarak almasını sağlamıştır. Sosyal bilimler alanında yaratılan çeşitli disiplinler, gerçekliğin farklı yönlerini deneysel bulgulara dayalı açıklamak ve nesnel bilgiyi üretmek üzere kurumsallaşmıştır.

Son çeyrek yüzyılda sosyo-politik yapı ve kurumlarda meydana gelen değişimler, ekonominin normlarının değişikliğe uğraması ve ileri teknoloji sanayilerinin dünyayı içine aldığı küreselleşme süreci, toplumsal olduğu kadar siyasal, ekonomik, mekansal, kültürel yapı taşlarının da yerinden oynamasına neden olmuş, bu durum sosyal olgulara yeni yaklaşımları gündeme getirmiştir. Kısaca ortaya çıkan yeni tabloyu anlamak ve ortaya çıkan sorunlara çözüm bulmak, çağımızda insanlığın geldiği durumu akılsal düzeyde anlamak ve anlamlandırabilmek için sosyal bilimlere olan gereksinim her zamankinden daha yüksek düzeydedir. İnsanın, ulusun ve dünyanın gelişmesi ve bu gelişimi bilimsel argümanlarla tanımlayarak sentezleyebilmesi, günümüzün koşullarında önemli çaba gerektirmektedir. İşte tüm MEF öğrencilerinin belirtilen yaklaşımlara sahip olabilmesi yani hem çağını anlayıp ona anlam yükleyebilmesi hem de çağını aşan bakış açılarına sahip olabilmesi sosyal bilimler bölümünün temel yaklaşımıdır.

Amacımız
Eğitim bir insan yaratma sanatıdır. Kant sorunun önemini şu sözlerinde belirtir: “İnsanoğlunun, en güç olanları arasında sayabileceğimiz iki buluşu vardır ki bunlar da, insanları yönetme sanatı ile onları eğitme sanatıdır.” Eğitimi kişiyi, aklı, duyguları ve davranışlarıyla bütünlüğüne ele alan bir oluşturma ve yönlendirme eğilimi şeklinde tanımlayabiliriz. Dolayısıyla işimiz son derece önemli ve hassastır. Bu nedenle öğretme ve eğitme etkinliği bizler için son derece önemlidir. Bu önemden hareket eden sosyal bilimler bölümü ders işleme etkinliğini şu koşullarda gerçekleştirir:

Genel olarak Sosyal Bilimler Bölümü derslerinde, öğrenciyi merkeze alarak, ipuçlarını verip soru-cevap, analiz-sentez,eleştirel düşünme yöntemiyle sorgulatarak konuları işlemeye özen gösteriyoruz. Bu yöntemdeki amacımız öğrencinin sorgulayarak öğrenmesinin yanısıra sosyal ortamlarda kendisini ifade edebilmesini, güzel konuşma yetisini geliştirmesini ve özgüveninin arttırılmasını sağlamaktır. Ders içerisindeki sürenin %60’lık bölümü öğrenciye kullandırılır. Teknolojiden yararlandırılarak, görselliğe ve deneyselliğe, yerinde öğrenmeye dikkat edilerek öğrenme gerçekleştirilir. Bu gerçekleşmenin sağlaması ise bilginin teste transferi ile değerlendirilir. Değerlendirilme aşamasında her konuda çıkmış TYT AYT soruları örneklendirilerek üniversite sınavına da hazırlık yapılır.

Sosyal Bilimler Bölümü Branşlarına Göre Yapılan Çalışmalar

Coğrafya Öğretiminde Temel Yaklaşımımız
Coğrafya, insanın yaşadığı alanı ve dünyayı anlamasını, anlamlandırmasını sağlayan bir disiplindir. Bu derste öğrencilerimizin yakın çevresinden başlayarak kendi mekânına ve dünyaya ait mekânsal değerlere sahip çıkma bilinci geliştirilir. Türkiye’nin ekonomik etkinlikleri, küresel ortamda ülkelerin gelişmişlik düzeyleri, ülke-doğal kaynak ilişkileri ve insan etkinliklerinin ve varlığının doğa üzerinde yarattığı değişimler konu edinilir. Coğrafi birikim ve sentez ülkesi olan Türkiye’nin bölgesel ve küresel ilişkiler açısından konum özelliklerini kavrayarak sahip olduğu potansiyelinin bilincine varmaları sağlanır.

Amacımız
Öğrencilere salt bilgi aktarmaktan çok bilgiye ulaşacakları etkin ortamlar hazırlamak, sunumlar hazırlamalarını sağlamak, böylece yeteneklerini keşfetmede onlara rehberlik yapmak öncelikli hedefimizdir.
Öğrencilerimizin yaşadıkları alandan başlayarak ülkemiz ve dünya ile ilgili ‘’coğrafi bilinç ‘’ kazanmaları ve olaylar ile ilgili çok yönlü düşünebilme becerisi kazanmalarını sağlanır.
Eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme, iletişim ve empati, problem çözme, karar verme yeteneğine sahip olmaları için gerekli çalışmalar uygulanır.
Öğrencilerin çevreyi, dünyayı tanımalarına, tarih, çevre, doğa, kültür bilinçlerini geliştirmelerine yardımcı olunur.
Öğrencilere, sosyal yaşama uyum sağlamada ve sosyal sorunlara çözüm üretmede ihtiyaç duyacakları bilgi, beceri ve değerleri kazandırılır.
Öğrencilerin, Türk milletine, Türk bayrağına, Türk ordusuna ve vatanına hizmet eden kişilere sevgi, saygı ve takdir duygularını geliştirilir.

MEF Lisesi’nde değişik seviyelerde öğrencilerin sorumlulukları
9, 10, 11. sınıflarda öğrenciler her dönem ikişer erişi sınavına girecek ve iki sözlü notu alacaklardır. Erişi sınav takvimi her dönem başında öğrenci ve velilerimiz ile paylaşılacaktır. Öğrencilerimizden erişi sınavlarından önce yapılacak olan izleme sınavlarına hazırlıklı gelmeleri beklenir. İzleme sınavlarının amacı öğrencilerimizin hangi kazanımlarda eksik kaldığının anlaşılmasını ve öğrencilerin okula hazırlıklı gelmelerini sağlamaktır.

 1. sınıf öğrencileri ile 12. Sınıf coğrafya dersi müfredatı işlenirken aynı zamanda üniversite tercihlerine yönelik paylaşımlar ve destek sağlanır.

MEF Lisesinde Coğrafya Öğretiminin Temel Dayanağı
Öğrenciyi merkeze alan ünite kitapçıkları ve soru kitapçıkları , bilgilerin pekiştirilmesine yönelik bireysel sunum, yapılandırılmış tartışma gibi sözlü çalışmaların yapılması, konu ile ilgili kısa film, belgesellerin izlenerek yorumlanması gibi çalışmalar sistemin temelini oluşturmaktadır.

Ders Sırasında Öğrencinin Dikkat Edeceği Noktalar:
Coğrafya dersinde her dönem iki kez verilen sözlü performans puanları;

 • Tüm yıl boyunca sınıf arkadaşlarını ve öğretmeni rahatsız etmeyecek saygılı davranışlar içinde dersi dinlemek, derse ve sınavlara geç kalmamak,
 • Verilen performans ödevi, gözlem, test gibi çalışmaların tümünü zamanında ve eksiksiz yapmak,
 • Ders materyalini(defter, kitap, harita, föy vb…) tüm yıl boyunca yanında getirmek ve gerektiğinde kullanmak, öğretmenin ders anlatımı sırasında anlattığı ve öğrencinin not tutmasını istediği kısımları istendiğinde öğretmenine göstermek,
 • Gerekçeli, eleştirel, bağlantılı, çıkarıma dayalı, uygulamalı düşünebilme, saygılı ve nazik bir dil kullanma, iş birliğine açık olma, ekip bilinciyle hareket etme.
 • Öğretmenin en son işlenen üniteyle ilgili, önceden haber vermeden yaptığı küçük sınavlardan(sözlü ya da yazılı) tam not alabilmek.

kriterlerine göre  oluşturulur ve  dersi ilgiyle  dinlemek,  söz alarak derse katılmak öğrenciye büyük katkı sağlayacaktır.
Bölümün Derslerine Çalışırken İzlenebilecek Yöntemler:
Coğrafya dersleri için öğrencinin istikrarlı olması çok önemlidir. Konular bir zincirin halkası gibi birbirine bağlı olduğu için herhangi bir konudaki eksiklik, diğer konunun anlaşılmamasına neden olur. Böyle bir durum söz konusu olduğunda öğrencinin bireysel etüt çalışmasına katılarak eksiğini kapatması çok önemlidir.
Öğrencilerimizin , Natıonal Geographic ve Atlas gibi güncel coğrafi dergileri takip etmeleri kültürel ve sosyal gelişimleri açısından çok önemlidir.

Coğrafya öğretiminde harita çalışmaları oldukça önemlidir. Harita becerileri şunları içerir: Harita üzerinde konum belirleme, harita üzerine bilgi aktarma, amacına uygun harita seçme, haritalardan yararlanarak hesaplamalar yapma, mekânsal dağılışı algılama, haritayı doğru şekilde yorumlama, taslak haritalar oluşturma. Bununla birlikte küre ve atlas kullanma becerisi de coğrafi beceriler içerisinde yer alır.

Coğrafya dersinde  tablo, grafik ve diyagram hazırlama; uygun veri seçimi ve sınıflandırılması; verilere uygun tablo, grafik ve diyagram oluşturma, konuyla ilgili fotoğraflar kullanma ve ilişkilendirme; tablo, grafik ve diyagramları uygun yerlerde kullanma; tablo, grafik ve diyagramları yorumlama; tablo, grafik ve diyagramları karşılaştırarak sentezleme becerilerini  geliştirmek  de önemlidir.

Coğrafi olay ve olgularla ilgili doğa ve insan süreçlerine ait kanıtlar birincil, ikincil  veya doğrudan araziden elde edilebilir niteliktedir. Coğrafyada kanıt kullanma “Jeolojik süreçlere ait fosil, taş veya  bir doğa unsurunu kanıt olarak kullanma; iklim süreçlerine ait kanıt kullanma, tarihî, sosyal, ekonomik ve politik olay ve olgulara ait kanıt kullanma” becerilerini içerir.

Sosyal Bilimler Bölümü’nün yürüteceği kulüpler bu eğitim yılında  Toplum Hizmeti / Sosyal Sorumluluk Kulüpleri ,Çevre Kulübü, P4C Kulübü olmak üzere yeniden düzenlenmiştir ve bölümümüz bu  kulüplerin çatısı altında TÜBİTAK Coğrafya proje yarışmasına da öğrenci hazırlamaktadır. Ayrıca okul törenlerinin  hazırlıkları da , bu kulüplerin çatısı altında gerçekleştirilmektedir.

Tarih Öğretiminde Temel Yaklaşımımız
Tarih nedir? Tarih ne işe yarar? Neden tarih öğreniyoruz? Yirminci yüzyılın ikinci yarısında tarihçileri, tarih eğitimcilerini ve tarih felsefecilerini en çok meşgul eden bu üç soruyu öğrencilerimize sorarak, ilgi ve merak uyandırıp, araştıran ,sorgulayan, sorunları tespit ederek çözüm üretebilen, tarih bilincine sahip, Atatürk İlke ve İnkılaplarını özümsemiş, vatan ve millet sevgisiyle yoğrulmuş birer vatandaş yapmayı nasıl başarabiliriz? Biz bölüm olarak olarak öncelikle bu temel soruya yanıt arıyoruz.
Ayrıca Tarih dersinin geçmişte yaşananları öğrenen bireylerin geleceğe daha güvenle bakabildiklerini,aydınlatıcı, farkındalığı artırıcı yönünü , farklı kültürlere hoşgörüyle bakılabilmesini sağlayan bir yöntemle eğitilen gençlerin, ülkelerini ve dünyayı seveceklerine, sorunlara çözüm üretebilen bireyler  olarak yaşamlarına yön verebileceklerini gerek mesleklerinde gerekse özel yaşamlarında bu yıllarda kazandıkları altyapıyla mutluluğu yakalayabileceklerine inanıyoruz.

Amacımız
Atatürk inkılâp ve ilkelerine ve anayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk milletinin millî, ahlâkî, insanî, manevî ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliştiren; ailesini, vatanını, milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasa’nın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik, lâik ve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyeti’ne karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış hâline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek, beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, kişilik ve teşebbüse değer veren, topluma karşı sorumluluk duyan, yapıcı, yaratıcı ve verimli kişiler olarak yetiştirmektir. İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek, gerekli bilgi, beceri, davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayata hazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak,böylece, bir yandan Türk vatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu artırmak; öte yandan millî birlik ve bütünlük içinde iktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı desteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk milletini çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı, seçkin bir ortağı yapmaktır.

Öğrenciler her düzeydeki Tarih grubu derslerinde kendilerine verilen konular üzerinden bireysel sözlü sunum hazırlayacaktır.Bu sunumları da performanslarına eşlik edecektir.

MEF Lisesinde Tarih Öğretiminin Temel Dayanağı
Öğrenciyi merkeze alan ünite kitapçıkları ve soru kitapçıkları
Bilgilerin pekiştirilmesine yönelik  bireysel sunum, yapılandırılmış tartışma gibi sözlü çalışmaların yapılması, konu ile ilgili kısa film, belgesellerin izlenerek yorumlanması gibi  çalışmalar sistemin temelini oluşturmaktadır.

Ders Sırasında Öğrencinin Dikkat Edeceği Noktalar:
Tarih dersinde her seviyede 2 erişi uyguluyoruz. Her ders için 2’şer performans notu veriyoruz.Öğrencinin bir performans notu tamamen ders araç gereçlerinin getirilmesi,verilen ödevlerin yapılması ve  sunumlarının değerlendirilmesinden alınan ortalamadır. Diğer performans notu ise öğrencinin derse katılımı ve derse ilgisiyle bağlantılı olarak oluşan kanaat notuyla belirlenir.

Tarih Derslerine Çalışırken İzlenebilecek Yöntemler:
Tarih dersleri için öğrencinin istikrarlı olması  önemlidir. Tüm konular zincirin halkası gibi birbirine bağlı olduğundan herhangi bir konudaki eksiklik, diğer konunun anlaşılmamasına neden olmaktadır. Böyle bir durum söz konusu olduğunda öğrencinin bireysel etüt çalışmasına katılarak eksiğini kapatması çok önemlidir. Öğrencilerimizin düzenli olarak süreli bir yayını, gazeteyi ve dergiyi takip etmeleri kültürel ve sosyal gelişimleri açısından çok önemlidir.Tarih bilgi birikimi ve becerisi kazanmaları için kitap okumalarını öneririz.

Bölümümüz “Sosyal Bilimler Kulübü” kapsamında TÜBİTAK Tarih proje yarışmasına öğrenci hazırlamaktadır. Ayrıca okul törenleri hazırlıklarını ve çeşitli sosyal sorumluluk projelerini bu kulüp çatısı altında gerçekleştiriyoruz.

Felsefe Grubu Öğretiminde Temel Yaklaşımımız
İnsanın tarihsel süreçte gösterdiği en önemli durum bilimsel ve düşünsel alanlarda gösterdiği ilerleme ve gelişmelerdir. Bu nedenle araştırma ve ilerleme eğitim sisteminin en önemli ilkelerinden biri  araştırma ve ilerleme problemlerinin açıklanması temellendirilmesidir. Problem bilinci; bilinmeyenin bilgisidir. Araştırmaların yapılabilmesi için, o alana ilişkin temel bilgi birikimine sahip olunması gerekir ki bilinmeyenin bilgisi fenomeniyle karşılaşabilsin; yoksa bir problem bilinci ile, yani etkin bir araştırma ile karşılaşmak mümkün değildir. Çünkü araştırma ancak eldeki bilgi düzeyinin üzerine çıkılarak yapılabilir. Dolayısıyla öğrencilerin yeni problem alanları görme, bu alanlara çözüm üretme etkinliği ile gerçekleştirilecek araştırma ancak temel kazanımların derinlemesine öğrenilmesinden sonra gerçekleşebilir. Felsefe grubu eğitimi, bilgiyi üretmek, yoğurmak ve içselleştirmek üzere çalışmalarda bulunur.

Amacımız
Tüm toplumların tarihinde kendini aydın ya da yaratıcı insan diye konumlandırabileceğimiz bireyler vardır. Yaratıcı insanlar yüzyıllardan yüzyıllara birbirlerine haykıran ancak kendi kendileri olan insanlardır. Nietzcshe’nin bir düşüncesi ise bu durumu çok güzel ifade eder: “Beni yitirin ve kendinizi bulun beni inkar ettiğinizde ben size döneceğim.” Her büyük düşünür kendi çağının insanı olduğu kadar gelecek çağlarında insanıdır. Bu bakımından ona düşen iş, kendi zamanının ve geçmişinin ona verdiği problemlere dayanarak insanı, değişen ve değişmez yanlarıyla insanı kavramaya çalışmak ve geleceği gözönünde bulundurarak söyleyebileceğini söylemek kendi yaşaması ve düşüncelerinin ürününü ancak gelecekte verileceğine inanarak söyleyebileceğini söylemektir. ‘Şimdi’ zaten düşünürün pek etkileyemeyeceği bir alandır. Felsefe dersinin kuramsal görevi, bugüne kadar felsefe alanında üretilmiş çeşitli görüşlerle bilim alanında elde edilmiş bilgi ve kuramları aktarmak, ama bunu yaparken de bir iddia ya da kuramı belgelemenin önemini belirtmek, belki daha da önemlisi, onlara rasyonel düşünme alışkanlığı kazandırmaktır. Modern eğitimin başlıca görevi öğrencileri aydın insanlar olarak yetiştirmektir. Davranışlarını bilgiye, yani doğruluğu yeterince kanıtlanmış fikirlere dayandırmaya önem veren, bu nedenle dogmatik olmayan, şüpheci ama her fikri tartışmaya açık, aydın insan yetiştirmektir.

 

P4C Metodolojisi: Derslerimizde P4C metodolojisi kullanılmaktadır. Dünyada 60 yıldır var olan P4C pedagojisi öğrencilerde özellikle yaratıcı, eleştirel, işbirliğine dayalı ve özenli düşünmenin gelişimini sağlamasından dolayı son derece kıymetlidir. Ezberci, dogmatik bakış açısını dönüştürmesi açıdan pedagojinin işlevsel olduğu düşüncesinden hareketle soruşturan topluluk etkinliği kendi başına önemli kazanımları gerçekleştirmektedir. İnsanın özü düşünmedir. Yani onu diğer tüm varlıklardan ayıran temel niteliğidir. Dolayısıyla düşünme insanın diğer özellikleri gibi geliştirilebilir ve doğru düşünmenin nasıl gerçekleşeceği öğretilebilir. Özellikle felsefe ve mantık dersleri öğrencilerin bu temel niteliğini geliştirir. Yalnız bu dersler sadece müfredat bağlamında bilgiyi didaktik bir şekilde aktarma süreci içerirse anlamını yitirir. Bu nedenle P4C pedagojisi insanı insan yapan düşünmenin geliştirilmesi ve doğru düşünmenin sağlanması gibi en temel kazanımları gerçekleştirir. Bunun yanı sıra öğrenciler kendi fikirlerine bakarken diyalog yöntemiyle arkadaşlarının fikirleri üzerine de düşünmeye başlarlar. Böylece hem “üstbiliş” bir çalışma gerçekleştirirken zihinsel süreçlerde eleştirel ve yaratıcı düşünebilme becerileri gelişir. Aynı zamanda da sosyal becerilere hizmet eden özenli ve iş birliğine dayalı düşünmeleri gelişir ve derinleşir. P4C uygulamalarının temel hedefleri ise; düşünceye katılma/katılmama,sebep/gerekçe gösterme,örnek /karşı örnek akıl verme, sınıflandırma/kategorize etme, karşılaştırma yapma, bir tanım sunma,mantıksal akıl yürütme, farklı bakış açılarından hoşlanma,diğerlerine saygı ve özen gösterme gibi kazanımları sağlar. Öğrencilerimizde ciddi farkındalıklar yaratan bu yöntem, ders içeriklerimizi kalıcı ve verimli hâle getirmektedir.

Tüm Felsefe grubu derslerinde erişi sınavına girecek, bireysel sözlü sunum hazırlayacaktır. Bu sunumlar da performans notuna kaynaklık edecektir.

MEF Lisesinde Felsefe Öğretiminin Temel Dayanağı

Öğrencilerde, toplumsal düzeyde var olan durumu fark etme, değerlendirme, şimdi ve geleceğe ilişkin soruları, çözüm üretimlerini akılsal normlar çerçevesinde ifade edebilme, İnsan-dünya-bilgi çerçevesini derinlemesine bilmenin, sorgulamanın önemini kavrama, sorunlara, olgu ve olaylara çok yönlü olarak bakabilme yetisinin gerekliliğini anlama, İnsanlığı tümel olarak kavrayabilmenin yaşamsal düzlemde önemini fark ettirme hedefleri kapsamında;

Felsefe derslerinin temel amaçlarından olan gerekçeli ve eleştirel düşünebilme çalışmaları tüm sene boyunca farklı etkinliklerle gerçekleştirilir. Analitik düşünmenin öneminin kavratılması farklı metinlerin temel kavramlarının denetlenip anlamları üzerinde sorgulama etkinliği yapılır. Felsefe tarihini bağlantılı ve bütüncül bir bakış açısıyla kavratmak amacıyla Macit Gökberk’in Felsefe Tarihi kitabı okutulur. Her hafta düzenli olarak metin analizlerini içeren gerekçeli, özgün düşünebilme ve felsefe dilini kullanmayı içeren ödevler verilir, öğrencilerde özellikle makale tarzında yazı yazabilme becerisinin geliştirilmesi üzerinde hassasiyetle durulur. Bu yöntemle ders işlemenin öğrencilerde özellikle sentezlemeye dayalı düşünme yapısı ve disiplinler arası aktarım gerçekleştirebilme yetilerinin geliştirilmesi gerçekleştirilir. Psikoloji dersinde ise öncellikle insan kavramı üzerinde durularak buradan hareketle kendilerini tanımaları, anlamaları ve farkındalık  kazanmalarına dönük çalışmalar yapılır. İkinci temel hedef olarak da başkasını anlayabilme, ötekini değerlendirme ve içinde yaşadığı dünyayı insansal temeller üzerinden, rasyonel ve bilimsel temeller üzerine kurma çabası ile gerçekleştirilir.

Ders Sırasında Öğrencinin Dikkat Edeceği Noktalar:
Felsefe  grubu derslerinde her seviyede 2 erişi uyguluyoruz. Her ders için 2’şer performans notu veriyoruz. Öğrencinin bir sözlü notu tamamen ders araç  gereçlerinin getirilmesi, verilen ödevlerin yapılması ve  sunumlarının değerlendirilmesinden alınan  olarak oluşan kanaat notuyla belirlenir.

Felsefe Derslerine Çalışırken İzlenebilecek Yöntemler:

Felsefe derslerinde konular arasında akışkan bir planlama bulunduğundan  öğrencinin tümel bir kavrayışla konuları mutlaka günlük tekrarlarla pekiştirmesi gerekir. Öğrencilere verilen haftalık ödevler düzenli bir şekilde yapılmalıdır. Felsefe alanın kavramlarının anlamlarını felsefe sözlüğünden araştırılmalı, metin içinde anlamlı bir bütün oluşturulmalıdır. Ayrıca gerekçeli düşünebilme yöntemini geliştirmek amacıyla yazma çalışmaları yapılmalı, çok yönlü düşünebilme becerisini geliştirmek amacıyla öğretmen tarafından önerilen kitaplar okunmalıdır.

Bölümümüz “Sosyal Bilimler Bölümleri Kulüpleri’ kapsamında sosyoloji ve psikoloji derslerine ilişkin TÜBİTAK Orta Öğretim Kurumlarına yönelik olarak düzenlenen proje yarışmalarına her sene özgün projeler hazırlayarak katılmaktadır. Ayrıca her sene Türkiye Felsefe Kurumun düzenlediği Türkiye Felsefe Olimpiyatlarına hazırlanarak okulumuzu temsil etmektedirler.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerimizin Genel Amacı
Araştırıcı, çözüm üretici, yorumlayıcı, sorun çözücü, edindiği bilgileriyle yaşadığı hayatı birleştirici-sentezleyici, araştırdıklarını sunabilen, bilgiye ulaşma yollarını bilen,sosyal özellikleri bakımından; Atatürk ilkeleri ile demokratik ve laik cumhuriyete sahip çıkan, sorumluluk alabilen, paylaşımcı, özgüveni tam, toplumsal ve evrensel değerlere sahip, çevresine duyarlı bireyler yetiştirmektir.

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Derslerimizi işlerken;

 • Dinin sevgi ve hoşgörü boyutunun öne çıkarılması,
 • Bilgi edinmenin hazzının yaşatılarak genel bir din kültürü oluşturulması,
 • Birey bilincinin geliştirilerek, toplumsallığa ve toplumsal duyarlılığa ulaşılması,
 • Doğru dini bilgiler ile batıl inanç ve hurafelerin birbirinden ayırt edilmesi,
 • Kader kavramının doğru yorumlanması,
 • Toplumdaki sağlıksız dini oluşumların farkında olunması,
 • Çevre, doğal denge ve temizlik bilincine varılması,
 • Dinin hükümlerinin çağlara göre yorumlanarak evrenselliğinin fark edilmesi,
 • Konuların güncel olaylarla bağlantısının kurularak çoklu zeka kuramı çerçevesinde öğrenci merkezli işlenmesi,
 • Öğrencilerle düzeyli ilişkiler kurularak sevgi ve saygıya dayalı bir disiplin anlayışının gerçekleştirilmesine özen göstermekteyiz.

Öğrencilerimizin yerinde ve yaşayarak öğrenmelerini, öğrendiklerini içselleştirmelerini sağlamak amacıyla da akademik birimlerin ve ulusal ya da uluslar arası ilgili kurum ve kuruluşların işbirliği ile; sosyal gruplar arasındaki dayanışmayı sağlayıp çağdaş değerler ve bilimsel verilerin ışığında örnek sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmekteyiz. Sosyal Sorumluluk projelerimize, web sitemizdeki “projeler” bölümünden ulaşabilirsiniz. Ayrıca öğrencilerimizin yaşadığı çevreyi, doğal ve kültürel zenginlikleri tanımaları amacıyla sosyal dersleri iş birliğiyle geziler düzenlemekteyiz.

Okulumuzda en çok üzerinde durduğumuz konulardan biri de öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanında, ulusal ve evrensel değerlerle donanmış, insana, topluma ve doğaya saygılı bireyler olarak hayata hazır olmalarıdır.

Psikoloji dersi öncelikle “İnsan nedir?” sorusu çerçevesinde ilerleyen bir alandır.  Çünkü psikoloji insan davranışları ve bu davranışların altında yatan temel faktörleri bilimsel yöntemlerle inceleyen genç bilim dalı ve günümüzde geçerliliği gittikçe artan ve öğrencilerin yoğun olarak tercih ettikleri bir alandır. Dolayısıyla bu alanın neleri kapsadığı, insanla nasıl ilgilendiği, onu hangi tümel yapı içinde ele aldığının bilgisi öğrenci tarafından derinlemesine kavranması gerekmektedir. Bu amaç doğrultusunda derslerimizde özellikle Freud’un geliştirdiği psikanalitik yaklaşım örnek alınarak fantastik filmler üzerinden örneklemeler yapılmaktadır. Buradan hareketle bilinç, bilinç-dışı, İD, Ego, Süper-Ego kavramları analiz edilmektedir. Ayrıca günümüzde oldukça geçerli olan Lacan’ın psikanalitik yaklaşımlarından obje petit a kavramı üzerinde durularak arzu nesneleriyle ilgili sosyolojik yorumlamalar yapılmaktadır. Günümüzde geçerliliği devam eden Maslow’un ihtiyaçlar hiyerarşisi açıklanarak öğrencilerin bu konuyu kendi yaşamlarının yorumları konusunda çeşitli uygulamalarla pekiştirmeleri sağlanmaktadır. Buna benzer yöntemlerle psikolojinin diğer alanları ayrıntılı bir şekilde ele alınmaktadır.

2012-2013 Eğitim Öğretim Yılından Bu Yana Sürdürdüğümüz Farklı Uygulamamız
Lise eğitim-öğretiminin sosyal bilimlerdeki amacı; disiplinlerarası işleyiş ilkelerini anlamak, tarih, coğrafya, felsefe, psikoloji, sosyoloji gibi alanlardaki enformatif bilgileri alanlar arasında akışkan ve girişken bir yapıya dönüştürerek hermeniotik düzeyde yorum yapabilme becerisini kazandırmaktır. Bu üst düzeyde hedeflenen yaklaşımın gerçekleşmesi oldukça önemlidir. Çünkü orta öğretimde öğrenci artık edindiği temel kazanımları yordama, kendi sağaltımlarını yapma, bilinenin bilgisinden hareket ederek bilinmeyene yani problem görme ve çözme işlemlerini gerçekleştirebilecek düzeydedir. Bizler bu gözlemlerden hareket ederek onların yaşam boyu belirtilen eğitim ilkelerini nasıl uygulayacaklarına dair yöntem-teknikleri geliştirmek ve kişisel bilinç açılımını doğru bir zemine oturtabilmek için zamansal ve mekansal farkındalık kazandırmak, kişinin toplumsal bilinç geliştirebilmesi amacıyla sorun görme, aykırılıkları saptama, çözümleme ve ardından çözüm yollarını belirleme konusunda yüksek düzeyde farkındalık geliştirmesi açısından disiplinler-arası iş birliğini gerçekleştirmek amacıyla aynı derste üç branşın öğretmeni tarafından mekansal, zamansal ve düşünsel perspektif alınarak disiplinler arasında akışkan bir süreç gerçekleştirilmektedir.

Bölüm Kapsamındaki Kulüpler:
Toplum Hizmeti ve Sosyal Sorumluluk Kulübü, Çevre Kulübü, P4C Soruşturan Topluluk Kulübü Sosyal Bilimler  bölümü öğretmenlerinin danışmanlığını yürüttüğü kulüplerdir.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube