Eğitim Süreci

Öğrenciler, hedef davranışlara yönlendirilirken “özendirme” temel ilke olarak alınır.

  • Öğrencilerin bilişsel giriş davranışları kontrol edilir. Bu amaçla, her ünite için belirlenen önkoşul bilgi ve becerilerin, öğrenciler tarafından önceden kazanılıp kazanılmadığı belirlenir. Eksikler giderilmeden yeni bir üniteye başlanmaz. Bilişsel giriş davranışları yanında duyuşsal giriş davranışları da (öğrencilerin güdüleri, ilgileri, tutumları) kontrol edilir. Üniteye/konuya karşı öğrencilerin ilgileri çekilir ve konuya motive edilirler. Konuların gerçek yaşamla ilgisi kurulur. Öğrenciler, hedef davranışlara yönlendirilirken “özendirme” temel ilke olarak alınır.
  • Öğretmenler, öğretim sürecini yönlendirir, öğrencilerin öğrenmelerine rehberlik ederler ve öğrenci merkezli yöntemler uygularlar. Böylece öğrencilerin öğretim sürecine etkin olarak katılmaları sağlanır.
  • Öğrenme süreci, öğrencilerin öğrendiklerini kullanabilmelerine, yaşama geçirebilmelerine olanak verecek şekilde düzenlenir.
  • Öğretim sürecinde öğrencilerin bireysel farklılıkları göz önüne alınarak, sınıf içinde, uygulanacak yöntem ve teknikler belirlenir.
  • Sınıf iklimi, sevgi ve güven ortamına dayalı olarak oluşturulur.
  • Öğretim esnasında kazandırılacak hedef davranışlar tek tek ele alınarak işlenir.
  • Öğrencilerin anlamalarını ve algılamalarını sağlamak için öğretim ortamında eğitim teknolojilerinden (bilgisayar, internet, tepegöz, projeksiyon, video vb.) yararlanılır.
  • Ders bitiminden 5-10 dk. önce dersin özeti yapılarak sorularla öğrencilerin konuyu özetlemeleri sağlanır.
  • Her ünitenin sonunda izleme testi yapılır. İzleme testi sonuçlarına göre, ulaşılamayan hedef davranışlara ulaşılamama nedenleri belirlenerek eksikleri gidermek için önlemler alınır. Öğrencilerin öğrenme eksikleri giderilir, eksikler giderilmeden yeni üniteye başlanmaz.
  • Belli sayıda ünite sonunda ise öğrenmeleri değerlendirmek amacıyla erişi testleri yapılır.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube