Fen Bilimleri

Bilim ve onun ürünü olan teknolojiyi üretmeyen toplumlar, bağımsızlıklarını, dolayısıyla mutluluklarını yitirir.

(Prof. Cahit Arf)

MEF Bahçeşehir Anadolu Lisesi Fen Bilimleri Bölümü olarak bu sözden hareketle bireysel farklılıkları ne olursa olsun bütün öğrencilerimizi “fen okuryazarı” olarak yetiştirmeyi, “kalıcı ve tam öğrenmeyi” sağlamayı hedefliyoruz.

Ortaokulumuzda fen bilimleri dersleri 2019-2020 eğitim öğretim yılından bu yana 5 ve 6.sınıflarda terminoloji düzeyinde İngilizce destekli olarak verilmeye başlanmıştır. 7 ve 8. sınıflarda tamamen Türkçe olarak işlenen fen bilimleri deslerinde LGS hazırlık çalışmalarına ağırlık verilmektedir. Bu hazırlıklar için ders saatlerinin arttırılmasıyla çalışmalara daha kapsamlı olarak yer verilmektedir.

Fen bilimleri programı, öğrencilerin doğal araştırma ve inceleme meraklarından yararlanılarak onların çevrelerini ve doğayı tanımalarına, düşüncelerini açığa çıkarmalarına yardım eder. Öğretmenler, öğrencilerde doğuştan gelen ve çok kıymetli olan merak duygusunu; neden, nasıl ve niçin sorularını destekler ve fen eğitimini günlük yaşamın içine sokar. Öğrenciler yaparak, yaşayarak, doğal ve eğlenceli yollar ile fen eğitimi alırlar.

Fen Okuryazarlığı Kazanan Öğrenciler:

 • Araştırır ve sorgular.
 • Eleştirel ve analitik düşünür.
 • Problem çözme ve karar verme becerileri geliştirir.
 • Gezegenimiz ve evren hakkındaki merak duygusunu sürdürür.
 • Yaşadığın çağın sorunlarına çözümler üretebilir.
 • Çevre, doğla yaşam, geri dönüşüm, ekolojik denge gibi konular hakkında farkındalık geliştirir.
 • Yaşam boyu öğrenen bireyler olur.

Bu Hedefleri Koymamıza Neden Olan Amaçlarımız:

 • Bilim ve doğal dünya hakkında sorgulayan bir akıl ve merak geliştirebilen,
 • Bilimsel ve diğer bağlamlarda sorunları çözmek için bilgi, kavramsal anlayış ve beceriler kazanan, bilinçli kararlar alabilen,
 • Bilimsel araştırmaları tasarlamak ve yürütmek için bilimsel araştırma becerilerini geliştiren ve sonuçlar çıkarmak için bilimsel kanıtları değerlendirebilen,
 • Bilimsel fikirleri, argümanları ve pratik deneyimleri çeşitli şekillerde ve doğru bir şekilde iletebilen,
 • Bilimsel ve diğer bağlamlarda problemleri çözmek, argümanları irdeleyebilen ve kararlar almak için analitik, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen,
 • Bilimin teknolojik gelişmelerde uygulanmasındaki yararlarını ve sınırlarını takdir edebilen,
 • Bilimin uluslararası yapısını ve sosyal, ekonomik, politik, çevresel, kültürel ve etik faktörlerin getirdiği yararlar, sınırlamalar ve uygulamalar dahil olmak üzere bilim, teknoloji ve toplumun birbirine bağımlılığını anlayabilen ve
 • Kendilerine, başkalarına ve ortak çevrelerine saygı ve dürüstlük çerçevesinde yaklaşabilen öğrenciler yetiştirmektir.

Bu Hedeflerimizi:

 • Basitten karmaşığa,
 • Somuttan soyuta,
 • Bilinenden bilinmeyene,
 • Yavaştan hızlıya öğrenme ve
 • Alternatif ölçme değerlendirme ilkeleri ile gerçekleştiririz.

Bu Doğrultuda Aşağıdaki Araçlar ve Uygulamalardan Faydalanmaktayız:

 • Mentorluk
 • LGS hazırlık
 • Deneme sınavları
 • Hazırbulunuşluk sınavları
 • Kazanım değerlendirme sınavları
 • Tarama sınavları
 • Erişi sınavları
 • Çalışma sayfaları
 • Hafta sonu ve hafta içi ödevleri
 • Proje ödevleri
 • Rubrikler
 • Performans değerlendirme çalışmaları
 • Disiplinler arası çalışmalar
 • Teknoloji ile entegre edilmiş etkinlik ve çalışmalar
 • Ek çalışmalar (etüt çalışmaları)
 • Deney ve gözlemler
 • Ulusal ve uluslararası yarışmalar
 • Sosyal sorumluluk ve farkındalık projeleri
 • Bilim Şenliği 

Laboratuvar Çalışmaları:

Fen bilimleri laboratuvarlarında yıl içinde yapılacak olan deneyler müfredata uygun olarak planlanır ve deneyler ve etkileşimli etkinlikler kitapçık haline getirilerek öğrencilere verilir. Aktif ya da bireysel grup çalışmalarıyla deneyler uygulanır. Sınıf seviyelerine göre hazırlanan deneyler, deney föyü üzerinden takip edilir ve deney raporları hazırlanır. Bu aşamada öğrencilerin bilimsel yöntem adımlarını kullanmaları önem taşır. 

Bilim Şenliği:

Her yıl düzenlenen Bilim Şenliği çerçevesinde matematik ders öğretmenlerinin de katılımıyla öğrencilerimiz tarafından hazırlanan projeler sergilenir ve çeşitli deneyler gerçekleştirilir. Öğrenciler bilimsel proje hazırlama süreçleri hakkında fikir edinirler. 

Her Yıl Düzenli Olarak Katılmayı Hedeflediğimiz Bazı Proje ve Yarışmalar:

 • Urfodu-Fen
 • FenBeg
 • Sosyal Sorumluluk Projeleri
 • Tübitak Proje Yarışması
 • Tübitak Bilim Olimpiyatları vb.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube