Sosyal Bilgiler

Sosyal Bilgiler Dersine Genel Bakış Açımız

Eleştirel düşünen, yaratıcı, doğru karar veren, sosyal katılım becerileri gelişmiş, sosyal yaşamda etkin, üretken, haklarını ve sorumluluklarını bilen bireyler  yetiştirmek temel hedefimizdir.

 • Düşünen, soru soran, görüş alışverişi yapabilen,
 • Ulusal ve evrensel değerleri yaşatmaya istekli olan,
 • Kültürel mirasını koruyan ve geliştiren,
 • Yaşadığı çevrenin ve dünyanın coğrafi özelliklerini tanıyarak, insanlar ve doğal çevre arasındaki etkileşimi kurabilen,
 • Duyarlı, özgür ve yeteneklerinin bilincinde olan,
 • Günümüzün ve geleceğin sorunlarına Atatürkçü bir yaklaşımla çözümler getirebilecek tutum, davranış ve beceriler kazanabilen bireylerin yetiştirilmesi genel hedeflerimizdir.

Sosyal Bilgiler Programının Amaçları

1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu’nda ifade edilen Türk Millî Eğitimi’nin Genel Amaçları ve Temel İlkelerine uygun olarak şöyle ifade edilmektedir: Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı ile öğrencilerin;

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak vatanını ve milletini seven, haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren, millî bilince sahip birer vatandaş olarak yetişmeleri,
 2. Atatürk ilke ve inkılaplarının, Türkiye Cumhuriyeti’nin sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınmasındaki yerini kavrayıp demokratik, laik, millî ve çağdaş değerleri yaşatmaya istekli olmaları,
 3. Hukuk kurallarının herkes için bağlayıcı olduğunu, tüm kişi ve kuruluşların yasalar önünde eşit olduğunu gerekçeleriyle bilmeleri,
 4. Türk kültürünü ve tarihini oluşturan temel öge ve süreçleri kavrayarak millî bilincin oluşmasını sağlayan kültürel mirasın korunması ve geliştirilmesi gerektiğini kabul etmeleri,
 5. Yaşadığı çevre ile dünyanın genel coğrafi özelliklerini tanıyarak insan ile çevre arasındaki etkileşimi açıklamaları ve mekânı algılama becerilerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

Ders Hedeflerimiz 

Sosyal Bilgiler öğretiminde merak etmeyi ve sorgulamayı ilke edinerek “kalıcı öğrenmeyi” hedeflemekteyiz.

Bu doğrultuda;

 • Teknolojik gelişmelere uyum sağlayabilen,
 • Tarihsel bilgiyi analiz edebilen,
 • Ön yargıları tespit edebilen ve yenebilen, empati kurabilen,
 • Kronolojik düşünebilen,
 • Sorgulamaya dayalı araştırma yapabilen,
 • Görsel materyalleri yorumlayabilen,

bireylerin yetişmesi hedeflerimizi oluşturmaktadır. 

Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilere Kazandırılması Gereken Beceriler

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nda öğrencilerimize aşağıdaki becerilerin kazandırılması amaçlanmıştır.

 1. Araştırma
 2. Çevre okuryazarlığı
 3. Değişim ve sürekliliği algılama
 4. Dijital okuryazarlık ,
 5. Eleştirel düşünme
 6. Empati
 7. Girişimcilik
 8. Gözlem
 9. Harita okuryazarlığı
 10. İletişim
 11. Kalıp yargı ve önyargıyı fark etme

Sosyal Bilgiler Dersinde Öğrencilere Kazandırılması Gereken Değerler

Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı’nda öğrencilerimize aşağıdaki değerlerin kazandırılması amaçlanmıştır.

 1. Adalet
 2. Aile birliğine önem verme
 3. Bağımsızlık
 4. Barış
 5. Bilimsellik
 6. Dayanışma
 7. Dürüstlük
 8. Eşitlik

Sosyal Bilgiler Dersinde Neler Yapıyoruz

Öğretim içeriklerini oluştururken öğrenme isteğinin önce merak etmekle başladığı felsefesinden yola çıkarak öğrencilerin bilgiyi anlamlandırdığı, sorguladığı, sosyal sorumluluk bilincini geliştirdiği, bilgiyi pratik edebildiği bir yaklaşım sergilenmektedir. Derslerde öğrenci hedeflerine yönelik aktivite bazlı çalışmalar yürütülürken, ünite içeriklerine yönelik drama çalışmaları, disiplinlerarası eş güdüm çalışmaları, kitap okuma etkinlikleri, şehir içi ve şehir dışı gezileri ile planlanan hedeflere ulaşılması amaçlanmaktadır.

 • Şehir içi ve şehir dışı geziler: Her sınıf seviyesinde öğrenme alanlarına ve temalara uygun olarak yapılan gezilerde program içeriği gezi öncesi, gezi sırası ve gezi sonrası olarak planlanıp her bir süreç için sınıf içi çalışmaları, ev ödevleri ve gezi kitapçıkları oluşturulmaktadır. Süreç, öğretmen ve öğrenci iş birliği temel alınarak ilerletilmektedir.
 • Sınıf içi okuma çalışmaları: Öğrenme hedeflerine uygun olarak seçilen okuma kitapları her seviye için belirlenen temalara uygun olarak okutulmakta ve daha sonra yapılan çalışmalarla desteklenmektedir.
 • Yaratıcı drama çalışmaları: Sosyal Bilgiler dersi tarih öğretimi kapsamında öğrencilerin ezber bilgiden uzak, yaşamla birebir örtüşen, öğrencilerin aktif olarak katıldığı yaratıcı drama çalışmaları yapılmaktadır.
 • Harita ve teknoloji kullanımı: Her sınıf seviyesinde tablet uygulamaları, harita etkinlikleri ve oyun temelli öğrenme yöntemleri uygulanmaktadır.
 • Ölçme ve Değerlendirme: Her sınıf seviyesinde öğrenme alanı sonrasında yapılan etkinliklerle ölçme ve değerlendirme yapılmakta ve bunların sonucuna göre geri besleme yapılmaktadır.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube