Fen Bilimleri

Bilim ve onun ürünü olan teknolojiyi üretmeyen toplumlar, bağımsızlıklarını, dolayısıyla mutluluklarını yitirir.

    (Prof. Cahit Arf)

MEF Bahçeşehir Anadolu Lisesi Fen Bilimleri Bölümü olarak bu sözden hareketle bireysel farklılıkları ne olursa olsun bütün öğrencilerin ‘fen okuryazarı’ olarak yetişmesini amaçlıyoruz.

Lisemizde Fizik, Kimya ve Biyoloji dersleri Hazırlık, 9 ve 10. sınıf seviyelerinde İngilizce olarak verilmektedir. Daha sonraki seviyelerde üniversite giriş sınavlarına destek olmak amacıyla dersler ağırlıklı olarak Türkçe işlenmektedir.

Fen Bilimleri programı, öğrencilerin doğal araştırma ve inceleme meraklarından yararlanılarak, onların çevrelerini ve doğayı tanımalarına, düşüncelerini açığa çıkarmalarına yardım eder. Öğretmenler öğrencilerde doğuştan gelen ve çok kıymetli olan merak duygusunu; neden, nasıl ve niçin sorularını destekler ve fen eğitimini günlük yaşamın içine sokar. Öğrenciler yaparak, yaşayarak, doğal ve eğlenceli yollar ile fen eğitimi alırlar.

Fen okuryazarlığı kazanan öğrenciler;

 • Araştırır ve sorgular.
 • Eleştirel düşünür.
 • Problem çözme ve karar verme becerileri geliştirir.
 • Yaşam boyu öğrenen bireyler olur.
 • Çevremiz, gezegenimiz ve evren hakkındaki merak duygusunu sürdürür.

Bu hedefleri koymamıza neden olan amaçlarımız;

 • bilim ve doğal dünya hakkında sorgulayan bir akıl ve merak geliştirebilen,
 • bilimsel ve diğer bağlamlarda sorunları çözmek için bilgi, kavramsal anlayış ve beceriler kazanan, bilinçli kararlar alabilen,
 • bilimsel araştırmaları tasarlamak ve yürütmek için bilimsel araştırma becerilerini geliştiren ve sonuçlar çıkarmak için bilimsel kanıtları değerlendirebilen,
 • bilimsel fikirleri, argümanları ve pratik deneyimleri çeşitli şekillerde ve doğru bir şekilde iletebilen,
 • bilimsel ve diğer bağlamlarda problemleri çözmek, argümanları irdeleyebilen ve kararlar almak için analitik, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen,
 • bilimin teknolojik gelişmelerde uygulanmasındaki yararlarını ve sınırlarını takdir edebilen,
 • bilimin uluslararası yapısını ve sosyal, ekonomik, politik, çevresel, kültürel ve etik faktörlerin getirdiği yararlar, sınırlamalar ve uygulamalar dahil olmak üzere bilim, teknoloji ve toplumun birbirine bağımlılığını anlayabilen ve
 • kendilerine, başkalarına ve ortak çevrelerine saygı ve dürüstlük çerçevesinde yaklaşabilen

öğrenciler yetiştirmektir.

Bu hedeflerimizi;

 • Basitten karmaşığa
 • Somuttan soyuta
 • Bilinenden bilinmeyene
 • Yavaştan hızlıya öğrenme ve
 • Alternatif ölçme değerlendirme ilkeleri

ile gerçekleştiririz. Bu doğrultuda aşağıdaki araçlardan faydalanmaktayız:

 • Deney ve gözlemler
 • Çalışma sayfaları
 • Hafta sonu ödevleri
 • İzleme sınavları
 • Erişi sınavları
 • Kazanım değerlendirme sınavları
 • Deneme sınavları
 • Rubrikler
 • Disiplinler arası çalışmalar
 • Teknoloji ile entegre edilmiş etkinlik ve çalışmalar
 • Projeler
 • Performans değerlendirme çalışmaları
 • Ek çalışmalar
 • Ulusal ve uluslararası yarışmalar
 • Bilim Şenliği

Laboratuvar çalışmaları: Fen Bilimleri laboratuvarlarında müfredata uygun deneyler aktif grup çalışmalarıyla uygulanır. Sınıf seviyelerine göre hazırlanan deneyler, deney föyü üzerinden takip edilir ve deney raporları hazırlanır. Bu aşamada öğrencilerin bilimsel yöntem adımlarını kullanmaları önem taşır.

Bilim Şenliği: Her yıl düzenlenen Bilim Şenliği çerçevesinde Matematik ders öğretmenlerinin de katılımıyla öğrencilerimiz tarafından hazırlanan projeler hazırlanıp sergilenir ve çeşitli deneyler gerçekleştirilir. Öğrenciler bilimsel proje hazırlama süreçleri hakkında fikir edinirler.

Her yıl düzenli olarak katılmayı hedeflediğimiz bazı yarışmalar:

 • Urfodu
 • Tübitak Proje Yarışması
 • Tübitak Bilim Olimpiyatları vd.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube