Fen Bilimleri

Bilim ve onun ürünü olan teknolojiyi üretmeyen toplumlar, bağımsızlıklarını, dolayısıyla mutluluklarını yitirir.

    (Prof. Cahit Arf)

MEF Bahçeşehir Anadolu Lisesi Fen Bilimleri Bölümü olarak bu sözden hareketle bireysel farklılıkları ne olursa olsun bütün öğrencilerimizi “fen okuryazarı” olarak yetiştirmeyi, “kalıcı ve tam öğrenmeyi” sağlamayı hedefliyoruz.

Lisemizde fizik, kimya ve biyoloji dersleri hazırlık, 9 ve 10. sınıf seviyelerinde İngilizce olarak verilmektedir. Daha sonraki seviyelerde üniversite giriş sınavlarına destek olmak amacıyla dersler ağırlıklı olarak Türkçe işlenmektedir.

Fen bilimleri programı, öğrencilerin doğal araştırma ve inceleme meraklarından yararlanılarak onların çevrelerini ve doğayı tanımalarına, düşüncelerini açığa çıkarmalarına yardım eder. Öğretmenler öğrencilerde doğuştan gelen ve çok kıymetli olan merak duygusunu; neden, nasıl ve niçin sorularını destekler ve fen eğitimini günlük yaşamın içine sokar. Öğrenciler yaparak, yaşayarak, doğal ve eğlenceli yollar ile fen eğitimi alırlar.

Fen Okuryazarlığı Kazanan Öğrenciler:

 • Araştırır ve sorgular.
 • Eleştirel ve analitik düşünür.
 • Problem çözme ve karar verme becerilerini geliştirir.
 • Gezegenimiz ve evren hakkındaki merak duygusunu sürdürür.
 • Yaşadığın çağın sorunlarına çözümler üretebilir.
 • Çevre, doğal yaşam, geri dönüşüm, ekolojik denge gibi konular hakkında farkındalık geliştirir.
 • Yaşam boyu öğrenen birey olur.

Bu Hedefleri Koymamıza Neden Olan Amaçlarımız:

 • Bilim ve doğal dünya hakkında sorgulayan bir akıl ve merak geliştirebilen,
 • Bilimsel ve diğer bağlamlarda sorunları çözmek için bilgi, kavramsal anlayış ve beceriler kazanan, bilinçli kararlar alabilen,
 • Bilimsel araştırmaları tasarlamak ve yürütmek için bilimsel araştırma becerilerini geliştiren ve sonuçlar çıkarmak için bilimsel kanıtları değerlendirebilen,
 • Bilimsel fikirleri, argümanları ve pratik deneyimleri çeşitli şekillerde ve doğru bir şekilde iletebilen,
 • Bilimsel ve problemleri çözen, argümanları irdeleyebilen ve kararlar almak için analitik, eleştirel ve yaratıcı düşünebilen,
 • Bilimin teknolojik gelişmelerde uygulanmasındaki yararlarını ve sınırlarını takdir edebilen,
 • Bilimin uluslararası yapısını ve sosyal, ekonomik, politik, çevresel, kültürel ve etik faktörlerin getirdiği yararlar, sınırlamalar ve uygulamalar dahil olmak üzere bilim, teknoloji ve toplumun birbirine bağımlılığını anlayabilen ve
 • Kendilerine, başkalarına, çevrelerine saygı ve dürüstlük çerçevesinde yaklaşabilen öğrenciler yetiştirmektir.

Bu Hedeflerimizi:

 • Basitten karmaşığa,
 • Somuttan soyuta,
 • Bilinenden bilinmeyene,
 • Yavaştan hızlıya öğrenme ve
 • Alternatif ölçme değerlendirme ilkeleri ile gerçekleştiririz.

Bu Doğrultuda Aşağıdaki Araçlar ve Uygulamalardan Faydalanmaktayız:

 • Mentorluk
 • YKS (TYT – AYT) hazırlık
 • Deneme sınavları
 • Hazırbulunuşluk sınavları
 • Kazanım değerlendirme sınavları
 • Tarama sınavları
 • Erişi sınavları
 • Çalışma sayfaları
 • Hafta sonu ve hafta içi ödevleri
 • Proje ödevleri
 • Rubrikler
 • Performans değerlendirme çalışmaları
 • Disiplinler arası çalışmalar
 • Teknoloji ile entegre edilmiş etkinlik ve çalışmalar
 • Ek çalışmalar (etüt çalışmaları)
 • Deney ve gözlemler
 • Ulusal ve uluslararası yarışmalar
 • Sosyal sorumluluk ve farkındalık projeleri
 • Bilim Şenliği 

Laboratuvar Çalışmaları:

Fen bilimleri laboratuvarlarında yıl içinde yapılacak olan deneyler müfredata uygun olarak planlanır ve deneyler kitapçık haline getirilerek öğrencilere verilir. Aktif ya da bireysel grup çalışmalarıyla deneyler uygulanır. Sınıf seviyelerine göre hazırlanan deneyler, deney föyü üzerinden takip edilir ve deney raporları hazırlanır. Bu aşamada öğrencilerin bilimsel yöntem adımlarını kullanmaları önem taşır. 

Bilim Şenliği:

Her yıl düzenlenen Bilim Şenliği çerçevesinde matematik ders öğretmenlerinin de katılımıyla öğrencilerimiz tarafından hazırlanan projeler sergilenir ve çeşitli deneyler gerçekleştirilir. Öğrenciler bilimsel proje hazırlama süreçleri hakkında fikir edinirler. 

Her Yıl Düzenli Olarak Katılmayı Hedeflediğimiz Bazı Proje ve Yarışmalar:

 • World DNA Day
 • European DNA Day
 • Urfodu-Fen
 • FenBeg
 • Sosyal Sorumluluk Projeleri
 • Tübitak Proje Yarışması
 • Tübitak Bilim Olimpiyatları vb.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube