Matematik

Matematik esas olarak sabır olayıdır. Ezberleyerek değil keşfederek anlamak gerekir.

Prof. Dr. Cahit Arf

Matematik Bölümünde  her öğrencinin matematiği öğrenebileceği inancıyla; bireysel farklılıklar göz önünde bulundurularak  farklı bakış açıları sunmaya yönelik çalışmalar planlanmaktadır. 

Günlük yaşam örneklerinden yola çıkılarak öğrencilerin   matematiğin hayatın   her alanında  var olduğunu  fark etmeleri   sağlanmakta   ve  karşılaşılan problemlerin çözülebilmesi için  gerekli temel matematiksel  becerilerin kazandırılması  hedeflenmektedir. 

Matematik müfredatında  yer alan konular,  disiplinler arası çalışmalar, sınıf içi etkinlikler ve  planlanan geziler ile pekiştirilmektedir. 

Ulusal  ve uluslararası  sınavlara  (Türkiye Zeka Oyunları Yarışması, İSBO, MATBEG, Uluslararası ASMA JUNIOR, Uluslararası MOEMS, Kanguru MAT…v) proje  çalışmalarına (TÜBİTAK Ortaokullar Arası Araştırma Projeleri Yarışması, MEF Fen ve Teknoloji Lisesi Araştırma Projeleri Yarışması, proje yarışmaları…vb.) öğrenciler yönlendirilerek, onlara   üst düzey düşünme becerilerini geliştirme ve karşılaştıkları problemlere yaratıcı çözümler üretebilme  imkanı verilmektedir. 

Müfredat programları,  öğrencilerin  aktif katılım sağladıkları  ders içi  ve dışı  etkinlikler ile  desteklenmektedir. Öğrencilerin matematiksel kavramları somut örneklerle görmelerini ve anlamalarını sağlamak  amacı ile  her yıl ders konuları ile ilişkilendirilen  geziler planlanmaktadır. Bu geziler ile  öğrencilere matematiği sınıf dışında günlük yaşamın bir parçası olarak deneyimleme fırsatı  verilir. 

Öğrencilerimize matematik bilgi ve becerilerini sınıf dışına taşıyarak disiplinlerarası bakış açısı kazandırmak, öğrenme motivasyonunu artırmak ve ilgi alanlarına göre öğrenme fırsatları yaratmak için  açılan Akıl Oyunları & Mutfak Kulübü, Film Kulübü kulüplerde, öğrenme süreçlerini daha etkileşimli ve eğlenceli hale getirme olanağı sunulur.

Mathematics

Mathematics is essentially a matter of patience. It is necessary to understand not by memorizing but by discovering.

Prof. Dr. Cahit Arf

In the Mathematics Department, with the belief that every student can learn mathematics; studies are planned to offer different perspectives, taking into account individual differences.

Based on examples from daily life, students are made to realize that mathematics exists in all areas of life and it is aimed to gain the basic mathematical skills necessary to solve the problems encountered.

Topics in the mathematics curriculum are reinforced through interdisciplinary studies, in-class activities and planned field trips.

Students are directed to national and international exams (Turkey Intelligence Games Competition, ISBO, MATBEG, International ASMA JUNIOR, International MOEMS, Kangaroo MAT…etc.) and project studies (TUBITAK Research Projects Competition for Secondary Schools, MEF Science and Technology High School Research Projects Competition, project competitions…etc.), giving them the opportunity to develop high-level thinking skills and produce creative solutions to the problems they face.

Curriculum programs are supported by in-class and extracurricular activities in which students actively participate. Every year, excursions are planned that are associated with the course topics in order to enable students to see and understand mathematical concepts with concrete examples. With these trips, students are given the opportunity to experience mathematics as a part of daily life outside the classroom.

The Mind Games & Kitchen Club, Film Club and Mind Games & Kitchen Club, which were opened to provide our students with an interdisciplinary perspective by taking their mathematical knowledge and skills out of the classroom, to increase their learning motivation and to create learning opportunities according to their interests, offer the opportunity to make their learning processes more interactive and fun.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube