Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık

MEF Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü gelişimsel ve kapsayıcı bir rehberlik anlayışını benimser. Bu bakış açısı ile, öğrencilerin bireysel gelişimleri desteklenirken aynı zamanda bireylerin çeşitli ihtiyaçlarına duyarlı bir şekilde yaklaşılır.  Bu anlayış, öğrencilerin bilişsel, duygusal, sosyal ve fiziksel gelişimlerini göz önünde bulundurarak, her bir öğrencinin potansiyelini fark etmesini ve en üst düzeye çıkarılmasını hedefler. Aynı zamanda, çeşitli öğrenci profillerini ve ihtiyaçlarını kucaklar, kapsayıcı bir ortam oluşturur. Öğrencilerin bilişsel, sosyo-duygusal gelişimlerinin izlenmesi ve desteklenmesine yönelik çalışmalar sürdürülür.

Öğrenci Tanıma Çalışmaları:
Her bir öğrenci ile okul ile ilişki kurulan ilk andan itibaren tanıma çalışmaları başlar. Öğrencilerin psiko-sosyal ve akademik gelişimlerini izlemek, yetenek ve ilgi alanlarını tanımak, bunlara yönelik öğrenci ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalardır.

Bireysel Öğrenci Görüşmeleri:
Öğrencilerimizle gelişimsel ve önleyici rehberlik çalışmaları çerçevesinde yapılan yapılandırılmış görüşmelerdir. Öğrencilerimiz ile yapılan bireysel görüşmelerimizde, öğrencimizin yaşantısındaki değişkenleri takip edilerek kendi yaş düzeyine uygun gelişim görevlerini yerine getirirken onlara destek verilir ve hedefler oluşturulur.

Oryantasyon Çalışmaları:
Oryantasyon çalışmaları  öğrencilerin ve ailelerin okulun bir parçası olma duygusunu güçlendirerek sağlıklı bir şekilde adapte olmalarına yardımcı olur.  Bu kapsamda öğrencilere okulun fiziksel yapısı, destek kaynakları tanıtılır. Sınıf arkadaşları ile tanışma oyunları, etkileşimli aktiviteler, grup çalışmaları yoluyla birbirleriyle bağ kurmalarına yardımcı olunur. Ailelere de okul yönetimi ile birlikte okul politikaları, beklentiler, iletişim kanalları ve uyum sürecinde çocuklara yaklaşım gibi konularda bilgi verilir.

Akademik Gelişimi İzleme Ve Destekleme Çalışmaları:
Genel olarak, sorumluluk, planlama ve zaman yönetimi becerilerini kazandırmaya, etkin çalışma alışkanlıkları geliştirme, hedef belirleme ve motivasyon geliştirmeye yönelik uygulamalardır. Okul yönetimi, sınıf öğretmenleri ve mentör öğretmenlerimizle öğrencilerin gelişimleri takip edilir. Akademik gelişimlerini desteklemek amacıyla ihtiyaç duyan öğrencilerle öğrenme becerilerini geliştirme konusunda da çalışmalar yapılır.

Öğrenci Meclisi Seçimleri:

Öğrencilerde demokrasi bilinci oluşturmak ve katılımcı demokrasiyi yaşatmak amacıyla her yıl Öğrenci Yönetim Kurulu seçimleri yapılır. Öğrenci Yönetim Kurulu seçimlerinin ilk basamağı olarak sınıf temsilcileri seçimi gerçekleştirilir. Sınıf temsilcileri seçimi gönüllülük esasına bağlıdır. Her şubemizde öğrencilerimizin oylaması ile birer temsilci seçer. Ortaokul  başkanlığı seçimine gönüllü öğrencilerimiz seçim kurulunun da onayı ile katılım sağlar.  Açıklanan seçim takvimine göre propaganda süreci ve seçim gerçekleşir ve Okul Yönetim Kurulu yıl içindeki çalışmalarına başlar.

TAP Vakfı Eğitimleri:

Öğrencilerin değişen bedenlerine uyum sağlamaları, kendi bedenlerini tanıyabilmeleri bedensel ve duygusal değişimlere yönelik anlayış geliştirmelerine yönelik olarak TAP Vakfı ile birlikte öğrencilerimize yaş düzeylerine uygun eğitimler yapılmaktadır.

Sosyal Duygusal Becerilere Yönelik Çalışmalar: 

Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini tanıma, ifade edebilme, başkalarının duygu ve düşüncelerini anlama, çevresindeki kişilerle olumlu iletişim kurabilme ve sürdürebilme ve kendini yönetebilme becerilerini kazandırmaya yönelik çalışmalar yapılır. Rehberlik çalışmaları öğrencilerin ihtiyaçlarına göre belirlenen temalar doğrultusunda uygulanmaktadır.

Bireysel Veli Görüşmeleri:

Öğrencilerin gelişimlerini izlemek ve değerlendirmek amacıyla bireysel veli görüşmeleri yapılır. Öğrenciyi izleme amaçlı görüşmelerin dışında, sorun yaşandığı durumlarda ve ihtiyaç duyulduğunda velilerle işbirliği sağlamak amacıyla da görüşmeler yapılır.

Veli Bilgilendirme Seminerleri:

Öğrencilerin gelişim özellikleri dikkate alınarak velilerin ihtiyaç duydukları konularda verilen seminerlerdir. (Güvenli Teknoloji Kullanımı ve Siber Zorbalık, Ergenlik Dönemi Özellikleri, LGS süreci vb.)

Psychological Counseling and Guidance

MEF Schools Psychological Counseling and Guidance Department adopts a developmental and inclusive guidance approach. With this perspective, the individual development of students is supported while at the same time being sensitive to the various needs of individuals.  This approach aims to recognize and maximize the potential of each student, taking into account their cognitive, emotional, social and physical development. At the same time, it embraces diverse student profiles and needs, creating an inclusive environment. Efforts are made to monitor and support students’ cognitive and socio-emotional development.

Student Recognition Activities:

Recognition activities begin with each student from the first moment of contact with the school. These activities are carried out to monitor the psycho-social and academic development of students, to recognize their talents and interests, and to identify student needs.

Individual Student Interviews:

These are structured interviews conducted with our students within the framework of developmental and preventive guidance activities. In our individual interviews with our students, the variables in our students’ lives are monitored, support is given to them while fulfilling developmental tasks appropriate to their age level and goals are set.

Orientation Activities:                                                                                     

Orientation activities help students and families adapt to the school in a healthy way by strengthening their sense of being a part of the school.  In this context, students are introduced to the school’s physical structure and support resources. They are helped to bond with their classmates through introductory games, interactive activities and group work. Families are also informed about school policies, expectations, communication channels and the approach to children during the adaptation process together with the school administration.

Monitoring and Supporting Academic Development:

In general, these are practices aimed at developing responsibility, planning and time management skills, developing effective study habits, goal setting and motivation. Students’ progress is monitored by school management, class teachers and mentor teachers. In order to support their academic development, we also work with students who need it to improve their learning skills.

Student Assembly Elections

Student Board elections are held every year in order to raise awareness of democracy among students and to keep participatory democracy alive. Class representatives are elected as the first step of the Student Board elections. The election of class representatives is voluntary. Each branch elects a representative by voting of our students. Volunteer students participate in the middle school presidency election with the approval of the election board.  The propaganda process and elections take place according to the announced election calendar and the School Board begins its work for the year.

TAP Foundation Trainings:

In order for students to adapt to their changing bodies, to recognize their own bodies and to develop an understanding of physical and emotional changes, age-appropriate trainings are provided to our students in cooperation with the TAP Foundation.

Studies on Social Emotional Skills:

Activities are carried out to help students gain the skills to recognize and express their feelings and thoughts, to understand the feelings and thoughts of others, to establish and maintain positive communication with the people around them and to manage themselves. Guidance activities are implemented in line with the themes determined according to the needs of the students.

Individual Parent Interviews:

Individual parent interviews are held to monitor and evaluate the development of students. In addition to the interviews for monitoring the student, interviews are also held to ensure cooperation with parents in case of problems and when needed.

Parent Information Seminars:

These are seminars on topics that parents need, taking into account the developmental characteristics of students (Safe Technology Use and Cyberbullying, Characteristics of Adolescence, LGS process, etc.).

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube