1. Sınıflar

Türkçe

Okulumuzda Türkçe Dersi Öğretim Programı’nın birici sınıf bölümünde ilk okuma yazma öğretimine ayrı bir önem verilmiş ve “Ses Esaslı İlk Okuma Yazma Öğretimi” benimsenmiştir. İlk okuma yazma öğretimi tırnaksız dik temel harflerle gerçekleştirilir. İlk okuma yazma öğretimi, temel düzeyde okuma ve yazma becerileri ile sınırlı değildir. Düşünme, anlama, sıralama, sınıflama, sorgulama, ilişki kurma, analiz, sentez yapma ve değerlendirme gibi zihinsel becerilerin geliştirilmesinde ilk okuma yazma öğretiminin önemli bir işlevi vardır. Bu bağlamda Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanmaya dönük becerilerin kazandırıldığı bir ilk okuma yazma öğretimi amaçlanmaktadır.

İlk dönem sonunda tamamladığımız okuma yazma süreci sonrası programda okuma hızını ve okuduğunu anlama becerilerini geliştirici çalışmalara yer verilir.

PYP disiplinler üstü temalarına uygun olarak seçilmiş çocuk edebiyatı kitapları ile ilk dönem dinleme, ikinci dönem ise okuma anlama, söz varlığını geliştirme ve yazma çalışmaları desteklenir.

MEF İlkokulunda Türkçe Eğitiminin Amacı

 • Dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi,
 • Türkçeyi, konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve özenli kullanmalarının sağlanması,
 • Okuduğu, dinlediği/izlediğinden hareketle, söz varlığını zenginleştirerek dil zevki ve bilincine ulaşmalarının; duygu, düşünce ve hayal dünyalarını geliştirmelerinin sağlanması,
 • Okuma yazma sevgisi ve alışkanlığını kazanmalarının sağlanması,
 • Duygu ve düşünceleri ile bir konudaki görüşlerini veya tezini sözlü ve yazılı olarak etkili ve anlaşılır biçimde ifade etmelerinin sağlanması,
 • Bilgiyi araştırma, keşfetme, yorumlama ve zihinde yapılandırma becerilerinin geliştirilmesi,
 • Basılı materyaller ile çoklu medya kaynaklarından bilgiye erişme, bilgiyi düzenleme, sorgulama, kullanma ve üretme becerilerinin geliştirilmesi,
 • Okuduklarını anlayarak eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmelerinin ve sorgulamalarının sağlanmasıdır.

Matematik

Günümüzde matematik eğitiminde; önceden belirlenmiş bilgilerin aktarılmasına dayalı, öğrencilerin aktif olarak derse katılmadığı veya teşvik edilmediği, bilgilerin sorgulanmadan ezberlendiği ya da çeşitli öğrenme etkinliklerinin karşılıklı düşünce alışverişine pek izin verilmeden bireysel olarak gerçekleştirilerek öğrencilerin yarıştırıldığı bir yapıdan uzaklaştırılması gerektiği artık yadsınamaz bir gerçektir.

MEF İlkokulu’nda öğrenciler Matematik dersinde kendilerine sunulan bilgileri pasif olarak almak ve mutlak doğrular olarak kabul etmek yerine, etkin katılım yoluyla ulaştıkları bilgiler üzerinde seçme, işleme, karşılaştırma, değerlendirme ve yorumlama yapabilmektedir.

Günlük hayattan kopuk, durağan bilgi ve becerilerin öne çıktığı bir matematik eğitimi yerine öğrencilere etraflarındaki dünyayı keşfedip araştırarak varsayımlar yoluyla görmesini ve anlamasını sağlayacak, matematiği problem çözme, nedensellik ve iletişim aracı olarak görecekleri bir matematik öğretimi olarak düşünmekteyiz. MEF İlkokulunda bunları yaparken öğrenciye matematiğin eğlenceli yönünü fark ettiriyor ve hepsinden önemlisi “Her çocuk matematiği öğrenebilir.” ilkesiyle hareket ediyoruz.

Birinci sınıf matematik programımız “Sayılar ve İşlemler”, “Geometri”, “Ölçme ve Veri İşleme” olmak üzere dört öğrenme alanından oluşmaktadır.

Yıl içinde işlenen genişletilmiş MEB kazanımları aşağıdaki gibidir.

Sayı hissi

Sayılar ve İşlemler

 • Rakamların öğrenilmesinden sonra 100’e kadar olan sayılar onluk ve birlik şeklinde parçalara ayrılarak basamak kavramına hazırlık yapılmaktadır.
 • Toplama ve çıkarma işlemlerini destekleyici nitelikte parça, parça-bütün ilişkisi de sunulmaktadır.
 • Sayılar ile ilgili kazanımlarda ikişer, beşer ve onar 100’e kadar ritmik saymalar da yapılmaktadır.
 • Toplama ve çıkarma işlemlerinin farklı anlamlarının modellerle ele alınması, aralarındaki ilişkinin belirtilmesi, toplama ve çıkarmanın temel özellikleri, stratejiler kullanılarak zihinden işlemler yapılması hedeflenmektedir.
 • Bütün ve yarım kesirler ile ilgili farkındalık oluşturucu çalışmalar bu öğrenme alanı altında gerçekleştirilir.

Geometri

 • Şekilleri köşe ve kenar sayılarına göre sınıflandırarak üçgen, kare, dikdörtgen ve çemberi adlandırma, tanıma ve model oluşturma çalışmaları yapılır.
 • Geometrik cisimleri günlük hayattan verilen örneklerle (matematiksel adlandırılma yapılmadan) sınıflandırmalar da hedeflenmektedir.
 • Yer ve yön bildiren ifadeleri günlük hayat durumları ile ilişkilendirerek kullanma etkinlikleri gerçekleştirilir.
 • Belirli bir geometrik örüntüyü deneyimlerle bulma hedeflenmektedir. Ögeleri nesneler, geometrik şekiller veya cisimler olan bir örüntüdeki ilişkinin belirlenmesine ve eksik bırakılan ögenin bulunmasına yönelik kazanımlara yer verilir. En çok üç ögeli geometrik örüntü oluşturmaları hedeflenir.

Ölçme

 • Uzunluk ölçme, paralarımız, zaman ölçme, tartma ve sıvı ölçme alt
 • öğrenme alanlarına ait kazanımlara yer verilir.
 • Nesneleri uzunluklarına göre sıralayıp sonra standart olmayan uygun bir araçla birimleri tekrarlı kullanarak ölçme işlemini gerçekleştirmeye yönelik çalışmalar yapılır.
 • Paralarımızı tanımaya yönelik çalışmalara yer verilir.
 • Soyut bir kavram olan zamanın ölçülmesi konusunda belirli olayları ve durumları referans alarak günün bölümlerini söyleme, takvim kullanımı ve takvimin üzerindeki günün ve ayın belirtilerek kullanılması, bir haftada 7 gün olduğunun fark edilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca tam ve yarım saatlerin okunması çalışmaları gerçekleştirilir.
 • Standart olmayan birimlerle sıvıların miktarının ölçülmesi ve daha sonra da standart olmayan küçük birimler kullanarak iki farklı kabın kapasitesinin karşılaştırılması etkinliklerine yer verilir.

Veri İşleme

 • En çok iki veri grubuna sahip basit tabloları okuma çalışmaları gerçekleştirilir.

Hayat Bilgisi

Okulumuzda birinci sınıf seviyesinde öğrencilerimizle PYP disiplinler üstü temaları kapsamında MEB hayat bilgisi dersinin tüm kazanımları tematik ve sorgulayıcı bir şekilde işlenir.

Öğrencilerimizin araştırma, değişim ve sürekliliği algılama, dengeli beslenme, doğayı koruma, girişimcilik, iş birliği, öz yönetim, sorun çözme, sosyal katılım ve zaman yönetimi gibi temel yaşam becerilerinin geliştirilmesini, kendi öğrenmelerinin öznesi olmalarını hedefleyen yapılandırılmış öğrenme fırsatları (grup çalışmaları, beyin fırtınası, P4C, Sokratik tartışma, altı şapkalı düşünme tekniği, oyunlaştırma, istasyon çalışmaları, konuşma halkası vb. düşünceyi görünür kılma stratejileri) sunulur.

Disiplinler üstü tema ve kazanımlara uygun çocuk edebiyatı kitapları, söyleşiler, filmler ve il içi geziler ile kazanımlar desteklenir.

Dünya’nın işleyişi ve Gezegeni Paylaşma temalarında laboratuvar ortamında deneyler yapılarak program zenginleştirilir.

Hayat bilgisi dersi kapsamında aşağıdaki MEB kazanım başlıkları tüm yıla yayılarak PYP öğrenen profillerini (araştıran-sorgulayan, bilgili, düşünen, iletişim kuran, ilkeli, açık görüşlü, duyarlı, riski göze alan, dengeli, dönüşümlü düşünen) ve araştırma, düşünme, iletişim, sosyal, öz yönetim ATL becerilerini  geliştirecek şekilde işlenir.

 • Okulu ve okulun işleyişini tanıma,
 • Okul kurallarına uyma,
 • Okulda ve evde başkalarıyla iletişim kurma,
 • Kişisel bakım ve temizliğine dikkat etme,
 • Sağlığını korumak için alınması gereken önlemleri fark etme,
 • Okulda, evde ve yolculukta güvenlik kurallarına uyma
 • Ülkesinin genel özelliklerini tanıma,
 • Atatürk’ün hayatı,
 • Millî ve dinî bayramlar,
 • Yakın çevrede bulunan bitki ve hayvanlar,
 • Mevsimler ve özellikleri ile geri dönüşüm

Grade 1

Turkish

In the first grade section of the Turkish Curriculum in our school, a special emphasis is placed on teaching first reading and writing, and “Sound-Based First Reading and Writing Teaching” is adopted. First literacy teaching is carried out with vertical basic letters without nails. First reading and writing instruction is not limited to basic reading and writing skills. Primary literacy teaching has an important function in the development of mental skills such as thinking, understanding, sorting, classifying, questioning, establishing relationships, analyzing, synthesizing, and evaluating. In this context, it is aimed to teach first reading and writing in a way that helps students gain the skills to use Turkish correctly, beautifully, and effectively.

After the literacy process we complete at the end of the first semester, the program includes activities to improve reading speed and reading comprehension skills.

Listening in the first semester and reading comprehension, vocabulary development, and writing activities in the second semester are supported with children’s literature books selected in accordance with PYP interdisciplinary themes.

Aim of Turkish Education at MEF Primary School

Development of listening/watching, speaking, reading, and writing skills,

Ensuring that they use Turkish consciously, accurately, and carefully in accordance with the rules of speaking and writing,

Enabling them to reach language taste and awareness by enriching their vocabulary based on what they read, listen to/watch, and develop their worlds of emotion, thought and imagination,

Ensuring that they acquire the love and habit of reading and writing,

To enable them to express their feelings and thoughts and their opinions or thesis on a subject orally and in writing in an effective and comprehensible manner,

Developing the skills of researching, discovering, interpreting, and constructing knowledge in the mind,

Developing the skills of accessing, organizing, questioning, using, and producing information from printed materials and multimedia sources,

To enable them to evaluate and question what they read from a critical point of view by understanding what they read.

Mathematics

Today, it is an undeniable fact that mathematics education needs to move away from a structure that is based on the transfer of predetermined information, where students are not actively involved or encouraged to participate in the lesson, where information is memorized without questioning, or where students compete by performing various learning activities individually without allowing much mutual exchange of ideas.

At MEF Primary School, students can select, process, compare, evaluate, and interpret the information they receive through active participation instead of passively taking the information presented to them in the Mathematics course and accepting it as absolute truth.

Instead of a mathematics education that is disconnected from daily life and emphasizes static knowledge and skills, we think of it as a mathematics education that will enable students to see and understand the world around them through assumptions by exploring and researching, and to see mathematics as a means of problem-solving, causality, and communication. At MEF Primary School, while doing these, we make students realize the fun aspect of mathematics, and above all, we act with the principle that “Every child can learn mathematics.”

Our first grade mathematics program consists of four learning areas: “Numbers and Operations”, “Geometry”, “Measurement, and Data Processing”.

The extended MEB achievements covered during the year are as follows.

Numbers and Operations

After learning the numbers, the numbers up to 100 are divided into tens and ones to prepare for the concept of digits.

Part and part-whole relationships are also presented to support addition and subtraction.

In the acquisitions related to numbers, rhythmic counting by twos, fives, and tens up to 100 is also practiced.

It is aimed to address the different meanings of addition and subtraction operations with models, to indicate the relationship between them, and the basic features of addition and subtraction, and to perform mental operations using strategies.

Awareness-raising activities related to whole and half fractions are carried out under this learning area.

Geometry

Classifying shapes according to the number of corners and sides, naming, recognizing, and modeling triangles, squares, rectangles, and circles.

It is also aimed to classify geometric objects with examples given from daily life (without mathematical naming).

Activities are carried out to use expressions indicating location and direction by associating them with daily life situations.

It is aimed at finding a specific geometric pattern through experiences. Acquisitions for determining the relationship in a pattern whose elements are objects, geometric shapes, or bodies and finding the missing element are included. It is aimed to create a geometric pattern with at most three elements.

Measurement

Measuring length, our coins, measuring time, weighing and measuring liquids

Acquisitions belonging to learning areas are included.

Studies are carried out to sort objects according to their length and then perform the measurement process by using units repeatedly with a suitable non-standard tool.

Activities to recognize our coins are included.

The measurement of time, which is an abstract concept, aims to describe the parts of the day regarding certain events and situations, to use the calendar and to use the day and month on the calendar, to realize that there are 7 days in a week.  In addition, reading for a whole and a half hours is practiced.

Measuring the amount of liquids using non-standard units and then comparing the capacity of two different containers using small non-standard units.

Data Processing

Reading simple tables with at most two groups of data is practiced.

Life Science

In our school, all the achievements of the Ministry of National Education’s life science course are taught thematically and inquisitively within the scope of PYP transdisciplinary themes with our first grade students.

Structured learning opportunities (group work, brainstorming, P4C, Socratic discussion, Socratic debate, six-hat thinking technique, gamification, station work, talking circle, etc.) are offered to our students to develop basic life skills such as research, perception of change, and continuity, balanced nutrition, nature protection, entrepreneurship, cooperation, self-management, problem-solving, social participation, and time management, and to become the subject of their learning.

Acquisitions are supported with children’s literature books, interviews, movies, and trips to the province in accordance with transdisciplinary themes and achievements.

The program is enriched by conducting experiments in the laboratory environment on the themes of the functioning of the Earth and Sharing the Planet.

Within the scope of the Life Science lesson, the following MoNE outcome topics are spread throughout the year to develop the PYP learner profile (inquirer, knowledgeable, thinker, communicator, principled, open-minded, caring, risk-taker, balanced, reflective) and research, thinking, communication, social, self-management ATL skills.

 • Recognizing the school and its functioning,
 • Following school rules,
 • Communicating with others at school and home,
 • Paying attention to personal care and cleanliness,
 • Recognize the precautions to be taken to protect their health,
 • Follow safety rules at school, at home, and when traveling
 • Recognize the general characteristics of their country,
 • Atatürk’s life,
 • National and religious holidays,
 • Plants and animals in the immediate environment,
 • Recycling with seasons and their characteristics,

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube