Görsel Sanatlar

MEF Okullarında Plastik Sanatlar eğitimi, bireyin kendini ifade edebilme, estetik bilinç kazanma gibi kişisel yaşantısına katacağı olumlu edinimler kazanması için her düzeydeki yaş grubundan öğrenciler için planlanmıştır.

Öğrencilerin; tasarım, algılama, analiz, estetik duyarlılık, öz farkındalık, sanatsal etik, gözlem yapma, malzeme kullanma, çok yönlü, yaratıcı ve eleştirel düşünme becerilerinin gelişimini destekleyecek hem ders içi ve hem ders dışı etkinlikler olarak gerçekleştirilir.

MEF Okulları vizyon ve misyonu gereği olan “sanat uygulamaları yanında sanat kültürü”ne de önem vererek; çocuğun/gencin “birey olma” – “kendini özgürce ifade etme” ve “yaratma” ortamı sağlanmıştır. Çünkü Plastik sanatlar eğitimi, yetişmekte olan kuşakları her alanda yaratıcılığa yönelten, onlardaki bilişsel gelişimin yanı sıra duyu, duyum ve farklılaştırılmış eğitimine yer veren bütüncül eğitimdir.

Her çocuk yaratıcıdır, ancak ondaki yetenekleri bulup ortaya çıkarmanın şartı ise, alanında uzman rehber öğretmenler, çeşitli ve kaliteli malzemelerle özgür atölye ortamlarıdır. Ve böylece öğrencilerimize özgürce kendini ifade etme olanağı sağlarız. Yani, sanat kültürü edinmiş, çağdaş, uygar ve yaratıcı bireyler yetiştirmeyi amaçlarız.

Visual Arts

Plastic Arts education at MEF Schools is planned for students of all age groups at all levels for the individual to gain positive acquisitions that will add to his/her personal life, such as self-expression and aesthetic awareness.

Both in-class and extracurricular activities are carried out to support the development of students’ design, perception, analysis, aesthetic sensitivity, self-awareness, artistic ethics, observation, use of materials, versatile, creative, and critical thinking skills.

By attaching importance to “art culture as well as art practices” as required by the vision and mission of MEF Schools, an environment where the child/young person “becomes an individual” – “expresses himself/herself freely” and “creates” is provided. Because plastic arts education is a holistic education that directs the growing generations towards creativity in every field and includes sensory, sensation, and differentiated education as well as cognitive development.

Every child is creative, but the condition for finding and revealing their talents is a free workshop environment with expert guidance teachers, various and quality materials. And so we allow our students to express themselves freely. In other words, we aim to raise modern, civilized, and creative individuals with a culture of art.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube