IB - PYP

MEF İlkokulunda Milli Eğitim Müfredatı ve kazanımları, IB PYP – Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı’nın sunduğu öğrenme ve öğretme anlayışıyla öğrenci merkezli yöntem ve tekniklerle zenginleştirilerek uygulanmaktadır.

IB Misyonu

 • Uluslararası Bakalorya, kültürler arası anlayış ve saygı yoluyla daha iyi ve daha huzurlu bir dünya yaratmak isteyen, sorgulayan, bilgili ve duyarlı gençler yetiştirmeyi amaçlar.

 • Bu amaçla organizasyon, uluslararası geçerliliği olan üstün eğitim programları ve titiz ölçme-değerlendirme programları geliştirmek için okullar, hükümetler ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapar.

 • Bu programlar, dünyanın her köşesinden öğrencileri, kendinden farklı olanların görüşlerinin de doğru olabileceğini anlayan, aktif, sevecen ve yaşam boyu öğrenen kişiler olmaya teşvik eder.

IB PYP – Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı: Öğrencileri ömür boyu sürecek olan öğrenim yolculuğunda etkin katılımcılar olmaya hazırlar.

 • PYP, 3 ile 12 yaşları arasındaki öğrenciler için tasarlanmış, çocukların hem sınıfta hem de dış dünyada araştıran-sorgulayan bireyler olarak gelişmelerine odaklanmış bir program çerçevesidir. Küresel öneme sahip altı disiplinler üstü temanın yönlendirdiği, altı alandan türetilen bilgi ve becerilerin yanı sıra, sorgulamaya güçlü bir vurgu yapan disiplinler üstü becerilerin kullanılmasıyla keşfedilen bir çerçevedir.

 • PYP, ulusal ve yerel müfredatların gerekliliklerine uyum sağlayacak şekilde esnek bir yapıya sahiptir.

IB İlk Yıllar Programı

 • Öğrencilerin akademik, sosyal ve duygusal esenliğini sağlamayı amaçlar.
 •  Öğrencileri bağımsızlıklarını geliştirmeye ve kendi öğrenimleri için sorumluluk almaya teşvik eder.
 • Öğrencilerin dünyayı anlama ve onunla uyum içerisinde olma çabalarını destekler.
 • Öğrencilerin, üzerine uluslararası bilincin gelişip zenginleşeceği bir temel oluşturacak kişisel değerler edinmelerine yardımcı olur.

• Kim Olduğumuz 

Benliğin doğasına yönelik sorgulamalar; inançlar ve değerler; kişisel, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal sağlık; aileler, arkadaşlar, topluluklar ve kültürler dâhil olmak üzere insan ilişkileri; haklar ve sorumluluklar; insan olmanın anlamı

• Bulundugumuz Yer ve Zaman

Mekân ve zaman içerisindeki yerimize yönelik sorgulamalar; kişisel geçmişler; evler ve yolculuklar; insanın icatları, keşifleri ve göçleri; yerel ve küresel açılardan bireylerin ve medeniyetlerin arasındaki ilişkiler ve bağlantılar

• Kendimizi İfade Etme Yollarımız

Fikirleri, duyguları, doğayı, kültürü, inançları ve değerleri nasıl keşfedip ifade ettiğimize dair sorgulamalar; yaratıcılığımıza dair dönüşümlü düşünme, yaratıcılığımızı artırma ve keyfini sürme yollarımız; estetik anlayışımız

• Dünyanın İşleyişi

Doğal dünyaya ve yasalarına dair sorgulamalar, doğal dünya (fiziksel ve biyolojik) ve insan toplulukları arasındaki etkileşim; insanların bilimsel ilkelere yönelik anlayışları ve bunları kullanış şekilleri; bilimsel ve teknolojik gelişmelerin toplum ve çevre üzerindeki etkisi.

•  Kendimizi Düzenleme Biçimimiz

İnsan yapımı sistemler ve topluluklar arasındaki bağlantılara dair sorgulamalar; kurumların yapısı ve işlevi; toplumsal karar alma; ekonomik faaliyetler ve bunların insan ile çevre üzerindeki etkisi

• Gezegeni Paylaşma

Tükenecek  kaynakları diğer insanlar ve canlılarla paylaşma mücadelesinde haklar ve sorumluluklara dair sorgulamalar; topluluklar ve toplulukların içindeki ve aralarındaki ilişkiler; eşit fırsatlara erişim; barış ve çatışma çözümleri.

Her bir tema her yıl tüm öğrenciler tarafından işlenir. (3 ila 5 yaşları arasındaki öğrenciler her yıl dört tema işler.)

Ek olarak, tüm PYP öğrencileri yedi yaşından itibaren birden fazla dil öğrenme fırsatına sahiptir.

Bu disiplinler ötesi temalar, öğretmenlerin okullar tarafından belirlenen ve öğrencilerin büyük ölçüde katılımını gerektiren önemli fikirlere yönelik bir sorgulama-araştırma programı geliştirmelerinde yardımcı olur. Bu sorgulamalar önemlidir, derinlemesinedir ve genelde birkaç hafta sürer.

Bu fikirler okulun ötesindeki dünyayla ilgili olduğundan, öğrenciler bunların gerçek dünyayla bağlantısını görürler ve bunlarla ilgilenir ve sorunları çözmeye çalışırlar. Bu şekilde öğrenen öğrenciler, öğrenenler olarak rolleri ve sorumlulukları hakkında dönüşümlü düşünmeye başlarlar ve eğitimlerine etkin şekilde yoğunlaşırlar. Tüm öğrenciler bir sorgulama ünitesinin onları önemli bir fikre dair derinlemesine araştırma yapmaya ittiğini fark edecekler ve öğretmen de onların fikri ne kadar iyi anladığına dair kanıt toplayacaktır. Kendi kendilerine ve gruplar hâlinde olmak üzere öğrenme sırasında onlar için en faydalı olacak şekilde çalışabilmeyi bekleyecekler.

Öğrenen Profilleri: Tüm IB programlarının amacı, ortak insanlık vasıflarının ve gezegeni koruma görevinin farkında olan, daha iyi ve daha huzurlu bir dünya oluşturmak için çabalayan uluslararası bilince sahip insanlar yetiştirmektir.

ARAŞTIRAN-SORGULAYAN

Araştırma ve sorgulama için gerekli becerileri geliştirerek merakımızı besleriz. Tek başına ve diğerleriyle birlikte nasıl öğreneceğimizi biliriz. Şevkle öğrenir ve öğrenme sevgimizi yaşam boyu sürdürürüz.

BİLGİLİ

Bilgiyi farklı disiplinler arasında araştırarak kavramsal anlayış geliştirir ve kullanırız. Yerel ve küresel önemi olan sorunlar ve fikirlerle ilgileniriz.

DÜŞÜNEN

Karmaşık problemleri çözümlemek ve bunlarla ilgili güvenilir eylemlerde bulunmak için eleştirel ve yaratıcı düşünme becerilerini kullanırız. Gerekçeli, etik kararlar almada inisiyatif kullanırız.

İLETİŞİM KURAN

Kendimizi birden fazla dilde ve pek çok şekilde güvenle ve yaratıcı şekilde ifade ederiz. Diğer bireylerin ve grupların bakış açılarını dikkatle dinleyerek etkili şekilde iş birliği yaparız.

İLKELİ

Doğruluk ve dürüstlükle, güçlü bir hakkaniyet ve adalet anlayışıyla, tüm insanların haysiyetine ve haklarına saygı duyarak hareket ederiz. Eylemlerimizin ve sonuçlarının sorumluluğunu alırız.

AÇIK GÖRÜŞLÜ

Diğerlerinin değerleri ve geleneklerinin yanı sıra kendi kültürlerimiz ve bireysel geçmişlerimize de değer veririz. Farklı bakış açıları arar, değerlendirir ve bu deneyimlerimizle olgunlaşırız.

DUYARLI

Empati kurar, şefkat ve saygı gösteririz. Hizmet etme yükümlülüğüne inanır, diğerlerinin hayatında ve kendi çevremizdeki dünyada olumlu bir fark yaratmak için hareket ederiz.

RİSKİ GÖZE ALAN

Belirsizliğe ihtiyat ve kararlılıkla yaklaşırız; yeni fikirler ve yenilikçi izlemler araştırmak için bağımsız ve ortaklaşa çalışırız. Zorluklar ve değişim karşısında becerikli ve dayanıklıyız.

DENGELİ

Kendimizin ve başkalarının esenliğini sağlamak için yaşamımızın farklı yönleri (entelektüel, fiziksel ve duygusal) arasında denge kurmanın önemini biliriz. Diğer insanlarla ve yaşadığımız dünyayla olan dayanışmamızın farkındayız.

DÖNÜŞÜMLÜ DÜŞÜNEN

Dünyayı, kendi fikir ve deneyimlerimizi derinlemesine düşünürüz. Öğrenme ve kişisel gelişimimizi desteklemek amacıyla güçlü ve güçsüz yanlarımızı anlamak için çaba sarf ederiz.

IB öğrenci profili, IB Dünya Okulları tarafından önem verilen 10 özelliği temsil etmektedir. Bu özelliklerin ve benzerlerinin, bireylerin ve grupların yerel, ulusal ve küresel toplulukların sorumluluk sahibi üyeleri hâline gelmelerinde yardımcı olabileceğine inanır.

Özne Olma: Öğrencileri ömür boyu sürecek olan öğrenim yolculuğunda etkin katılımcılar olmaya hazırlar.

Özne olan PYP öğrencileri kendi inisiyatiflerini ve iradelerini kullanır, kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu alır ve öğrenmelerine sahip çıkarlar. Öğrenciler, kendi öğrenmelerini güçlü bir kimlik anlayışı ve öz-inançla ve diğerleriyle bağlantılı olarak yönlendirir, böylece bir yandan da topluluk duygusu ve başkalarının düşünceleri, değerleri ve ihtiyaçları konusunda farkındalık geliştirirler.

Öğrenenler özne olduklarında, öğretmenin ve öğrencinin rolleri değişir; öğretmenle öğrencinin arasındaki ilişki bir ortaklık olarak görülür.

Öğrenciler inisiyatifi ele alır, ilgi ve merak ifade eder, seçimler yapar ve kendi öğrenme hedeflerinin farkında olurlar. Etkin katılım sergiler, kendi öğrenmelerini denetler ve gereğince uyarlarlar. Öğrenciler diğerlerine geri bildirim sunar ve onları etkileyecek kararlarda danışırlar. Okulda öğrenciler kendi öğrenmelerinin sorumluluğunu alır, öğrenme ihtiyaçlarını planlamakta, sunmakta ve değerlendirmekte öğretmenler ve diğer öğrencilerle işbirliği yaparlar.

Öğretmenler, öğrencilerin fikirlerini dinleyerek, bu fikirlere saygı duyup tepki göstererek öğrencilerin yeteneklerini takdir ederler. İlişkiler, diyalog ve birbirine saygıyı vurgulayan iyi düşünülmüş değerlendirmeler yapar ve kararlar verirler.

Sergi

Sergi, tüm öğrenciler açısından PYP’nin önemli bir parçasıdır. Programın son yılında öğrenciler, gerçek yaşamla ilgili sorunları belirlemelerini, araştırmalarını ve çözümler üretmelerini sağlayan ortaklaşa yürüttükleri, disiplinler ötesi bir sorgulama sürecine girerler. PYP’nin doruk noktasındaki deneyim olan Sergi, öğrencilerin kendi öğrenimlerine ilişkin bağımsız ve sorumlulukla hareket edebildiklerini göstermeleri için heyecan verici bir fırsat sunar.

Okulumuzda sergi süreci öğrenciler tarafından belirlenen yerel ve küresel sorunlara farkındalık ve çözüm yolları sunan ve yine öğrencilerin tasarımını gerçekleştirdikleri Blog sayfaları ile çevrim içi olarak gerçekleştirilir.

IB - PYP

At Ulus MEF Primary School, the National Education Curriculum and gains are enriched with student-centered methods and techniques with the learning and teaching approach offered by the IB PYP – International Baccalaureate Primary Years Program.

IB Mission

The International Baccalaureate aims to develop inquiring, knowledgeable, and caring young people who want to create a better and more peaceful world through intercultural understanding and respect.

To this end, the organization collaborates with schools, governments, and international organizations to develop internationally recognized programs of outstanding education and rigorous assessment and evaluation.

These programs encourage students from all corners of the world to become active, compassionate, and lifelong learners who understand that the views of those who differ from their own can also be true.

IB PYP – International Baccalaureate Primary Years Program: Prepares students to be active participants in a lifelong journey of learning.

The PYP is a program framework designed for students between the ages of 3 and 12, focused on the development of children as inquirers and questioners both in the classroom and in the outside world.  It is a framework guided by six transdisciplinary themes of global significance, explored through the use of knowledge and skills derived from the six domains, as well as transdisciplinary skills with a strong emphasis on inquiry.

The PYP is flexible to adapt to the requirements of national and local curricula.

IB Primary Years Program

 • It aims to ensure students’ academic, social, and emotional well-being.
 • Encourages students to develop independence and take responsibility for their learning.
 • Supports students’ efforts to understand and engage with the world.
 • It helps students to acquire personal values that will form a foundation upon which international awareness will develop and prosper.

– Who We Are 

An inquiry into the nature of the self; beliefs and values; personal, physical, mental, social, and spiritual health; human relationships, including families, friends, communities, and cultures; rights and responsibilities; what it means to be human

– Where We Are In Place and Time

An inquiry into orientation in place and time; personal histories; homes and journeys; the discoveries, explorations, and migrations of humankind; the relationships between, and the interconnectedness of, individuals and civilizations from local and global perspectives

– How We  Express Ourselves

An inquiry into how we discover and express ideas; feelings, nature, culture, beliefs, and values; how we reflect on, extend, and enjoy our creativity; our appreciation of the aesthetic

– How the World Works

An inquiry into the natural world and its laws; the interaction between the natural world (physical and biological) and human societies; how humans use their understanding of scientific principles; the impact of scientific and technological advances on society and on the environment

– How We Organize Ourselves

An inquiry into the interconnectedness of human-made systems and communities; the structure and function of organizations; societal decision-making; economic activities and their impact on humankind and the environment.

– Sharing the Planet

An inquiry into rights and responsibilities in the struggle to share finite resources with other people and with other living things; communities and the relationships within and between them; access to equal opportunities; peace and conflict resolution.

Each theme is covered by all students each year (students between the ages of 3 and 5 cover four themes each year).

In addition, all PYP students have the opportunity to learn more than one language from the age of seven.

These transdisciplinary themes help teachers develop a program of inquiry-research into important ideas identified by schools that require a great deal of student engagement. These inquiries are important, in-depth, and usually last several weeks.

As these ideas relate to the world beyond the school, students see their relevance to the real world, and engage with them, and try to solve problems. Students who learn in this way begin to think reflectively about their roles and responsibilities as learners and are actively engaged in their education. All students will find that a unit of inquiry pushes them to delve deeper into an important idea and the teacher will collect evidence of how well they understand the idea. They will expect to be able to work on their own and in groups in a way that will be most useful to them during learning.

Learner Profiles: All IB programs aim to develop internationally conscious people who are aware of their common human qualities and the duty to protect the planet, and who strive to create a better and more peaceful world.

INQUIRERS

We nurture our curiosity by developing the skills necessary for research and inquiry. We know how to learn alone and with others. We learn with enthusiasm and maintain our love of learning throughout life.

KNOWLEDGEABLE

We develop and use conceptual understanding by exploring knowledge across different disciplines. We engage with issues and ideas of local and global significance.

THINKERS

We use critical and creative thinking skills to analyze and take responsible action on complex problems. We exercise initiative in making reasoned, ethical decisions.

COMMUNICATORS

We express ourselves confidently and creatively in more than one language and in many ways. We collaborate effectively, listening carefully to the perspectives of other individuals and groups.

PRINCIPLED

We act with integrity and honesty,  a strong sense of fairness and justice, and respect for the dignity and rights of people everywhere. We take responsibility for our actions and their consequences.

OPEN-MINDED

We critically appreciate our own cultures and personal histories, as well as the values and traditions of others. We seek and evaluate a range of points of view, and we are willing to grow from the experience.

CARING

We show empathy, compassion, and respect. We commit to service, and we act to make a positive difference in the lives of others and the world around us.

RISK-TAKERS

We approach uncertainty with forethought and determination; we work independently and cooperatively to explore new ideas and innovative strategies. We are resourceful and resilient in the face of challenges and change.

BALANCED

We understand the importance of balancing different aspects of our lives—intellectual, physical, and emotional—to achieve well-being for ourselves and others. We recognize our interdependence with other people and with the world in which we live.

REFLECTIVE

We thoughtfully consider the world and our ideas and experiences. We work to understand our strengths and weaknesses to support our learning and personal development.

The IB learner prole represents 10 attributes valued by IB World Schools. We believe these attributes, and others like them, can help individuals and groups become responsible members of local, national, and global communities.

Agency: Prepares students to be active participants in a lifelong learning journey.

PYP students with agency use their initiative and will, and take responsibility and ownership of their learning. They direct their learning with a strong sense of identity and self-belief, and in conjunction with others, thereby building a sense of community and awareness of the opinions, values, and needs of others.

Students take initiative, express interest and wonder, make choices, and are aware of their learning goals. They are actively engaged and monitor and adjust their learning as needed. Students offer feedback to others and consult on decisions that affect them. In school, students take responsibility for their learning and collaborate with teachers and other students to plan, present, and assess learning needs.

Teachers recognize students’ capabilities through listening, respecting, and responding to their ideas. They make thoughtful considerations and decisions with an emphasis on relationships, dialogue, and respect for one another.

The Exhibition

The exhibition is an important part of the PYP for all students. In the final year of the program, students engage in a collaborative, transdisciplinary inquiry process that enables them to identify, investigate, and find solutions to real-life problems. The Exhibition, the culminating experience of the PYP, provides an exciting opportunity for students to demonstrate that they can act independently and responsibly concerning their learning.

In our school, the exhibition process is carried out online with blog pages designed by students, which present awareness and solutions to local and global problems identified by students.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube