3. Sınıflar

Türkçe

MEF İlkokulunda öğrenciye “düşünerek sorgulayarak” okuma alışkanlığı kazandırılması da Türkçe eğitiminin önemli amaçlarından biridir. Dinleme, konuşma, okuma-anlama ve yazma öğrenme alanları altında, okuma hızını arttıran, okuduğunu anlama-yorumlama becerisini ve söz varlığını geliştiren çalışmalar gerçekleştirilir.

Öğrencilerin okuma-anlama becerilerinin geliştirilmesi için okuma sürecini farklılaştırma etkinlikleri yapılır. Bu bağlamda öğrencilerin seçtikleri kitaplara göre oluşturulan gruplarla, bireysel okudukları bölümleri belirli aralıklarla tartıştıkları ve okudukları bölümle ilgili çeşitli görevleri tamamladıkları “Okuma Çemberi” uygulaması Türkçe programımızı zenginleştiren önemli bir unsurdur.

Yaratıcı yazma çalışmalarında öğrencinin anlatma yeteneğiyle birlikte düş gücünü geliştirmesi, duyuşsal davranışlar kazanması amaçlanır. Üçüncü sınıfta öğrencilerin kendine has yazı alışkanlığı kazanmasına yönelik yazı çalışmaları yapılır

Öğrencilerin oluşturdukları ürünleri sunmaları için yaratılan fırsatlarla sunum ve konuşma becerilerinin desteklenmesi sağlanır.

PYP disiplinler üstü temalarıyla paralel içerikte çocuk edebiyatı kitapları ile program desteklenir. Her hafta bir Türkçe ders saati kütüphanede işlenerek öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlığı kazanmaları ve ödünç aldıkları kitapları takip etme sorumlulukları desteklenir.

Yapılandırıcı yaklaşım, çoklu zeka, bireysel farklılıklara dayalı eğitim ve öğrenci merkezli eğitim anlayışı ile geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yarınlara hazırlamaktayız.

MEF İlkokulunda Türkçe Eğitiminin Amacı

 • Dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi,
 • Türkçeyi, konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve özenli kullanmalarının sağlanması,
 • Okuduğu, dinlediği/izlediğinden hareketle, söz varlığını zenginleştirerek dil zevki ve bilincine ulaşmalarının; duygu, düşünce ve hayal dünyalarını geliştirmelerinin sağlanması,
 • Okuma yazma sevgisi ve alışkanlığını kazanmalarının sağlanması,
 • Duygu ve düşünceleri ile bir konudaki görüşlerini veya tezini sözlü ve yazılı olarak etkili ve anlaşılır biçimde ifade etmelerinin sağlanması,
 • Bilgiyi araştırma, keşfetme, yorumlama ve zihinde yapılandırma becerilerinin geliştirilmesi,
 • Basılı materyaller ile çoklu medya kaynaklarından bilgiye erişme, bilgiyi düzenleme, sorgulama, kullanma ve üretme becerilerinin geliştirilmesi,
 • Okuduklarını anlayarak eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmelerinin ve sorgulamalarının sağlanmasıdır.

Hayat Bilgisi

Okulumuzda üçüncü sınıf seviyesinde öğrencilerimizle PYP disiplinler üstü temaları kapsamında MEB hayat bilgisi dersinin tüm kazanımları tematik ve sorgulayıcı bir şekilde işlenir.

Öğrencilerimizin araştırma, değişim ve sürekliliği algılama, dengeli beslenme, doğayı koruma, girişimcilik, iş birliği, öz yönetim, sorun çözme, sosyal katılım ve zaman yönetimi gibi temel yaşam becerilerinin geliştirilmesini, kendi öğrenmelerinin öznesi olmalarını hedefleyen yapılandırılmış öğrenme fırsatları (grup çalışmaları, beyin fırtınası, P4C, Sokratik tartışma, altı şapkalı düşünme tekniği, oyunlaştırma, istasyon çalışmaları, konuşma halkası vb. düşünceyi görünür kılma stratejileri) sunulur.

Disiplinler üstü tema ve kazanımlara uygun çocuk edebiyatı kitapları, söyleşiler, filmler ve il içi geziler ile kazanımlar desteklenir.

Hayat bilgisi dersi kapsamında aşağıdaki MEB kazanım başlıkları tüm yıla yayılarak PYP öğrenen profillerini (araştıran-sorgulayan, bilgili, düşünen, iletişim kuran, ilkeli, açık görüşlü, duyarlı, riski göze alan, dengeli, dönüşümlü düşünen) ve araştırma, düşünme, iletişim, sosyal, öz yönetim ATL becerilerini  geliştirecek şekilde işlenir.

 • Kendi ve başka kültürleri tanıma,
 • Sınıfın ve okulun krokisini çizme,
 • Okulun tarihini araştırma,
 • Okula ilişkin istek ve ihtiyaçlarını demokratik yollarla ifade etme,
 • Komşuluk ilişkileri,
 • Evde tasarruf,
 • Planlı olma,
 • Mevsimlere özgü yiyeceklerle beslenme,
 • Bilinçli tüketici özellikleri,
 • Trafik işaretleri,
 • Yakın çevresinde meydana gelebilecek kazalar,
 • Ortak kullanım alanları ve araçları,
 • Yakın çevresinde yer alan tarihî, doğal ve turistik yerler,
 • Atatürk’ün kişilik özellikleri,
 • Yön bulma,
 • Meyve ve sebzelerin yetiştirilme şartları,
 • İnsan ve çevre etkileşiminin sonuçları ile doğa ve çevreyi koruma konusunda sorumluluk alma.

Fen Bilimleri

Öğrencilerimizin fen bilimleri dersini işlerken ünite kazanımlarını edinmelerinin yanı sıra bilimsel süreç, yaşam, mühendislik ve tasarım becerilerini de geliştirmekteyiz. Bilimsel süreç becerileri; gözlem, ölçme, tahmin, çıkarım yapma, değişkenleri belirleme, verileri toplama ve düzenleme, veri yorumlama ve modellemedir. Bu bilimsel süreç becerileri, ancak öğrenciler kendileri uyguladıklarında gelişmektedir. Analitik düşünme, karar verme, yaratıcı düşünme, girişimcilik, iletişim ve takım çalışması gibi yaşam becerileri ile yenilikçi (inovatif) düşünme becerilerini geliştirmek için fen bilimleri dersi unsurlarını IB – PYP programı ile disiplinler üstü bakış açısıyla ele alıyoruz. Derslerimizi birden çok duyuya hitap edecek biçimde, laboratuvarda grup çalışmaları, bireysel çalışmalar ve deneylerle yürütmekteyiz.

 • Öğrencilerin bilgiyi anlamlı ve kalıcı olarak öğrenebilmeleri için sınıf/okul içi ve okul dışı öğrenme ortamları, araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenme stratejisine göre tasarlanmıştır. Bu bağlamda informal öğrenme ortamlarından da (okul bahçesi, bilim merkezleri, müzeler, planetaryumlar, botanik bahçeleri, doğal ortamlar vb.) faydalanılır.
 • Öğrencilerle proje tasarlama, model ve ürün oluşturma, ürünü tanıtma, deneyler gerçekleştirme gibi performanslar özellikle her yıl tüm ilkokul genelinde gerçekleştirdiğimiz Bilim Şenliği etkinliğimizde ön plana çıkmaktadır.

Fen bilimleri dersi kapsamında aşağıdaki MEB kazanımları tüm yıla yayılarak PYP öğrenen profillerini (araştıran-sorgulayan, bilgili, düşünen, iletişim kuran, ilkeli, açık görüşlü, duyarlı, riski göze alan, dengeli, dönüşümlü düşünen) ve araştırma, düşünme, iletişim, sosyal, öz yönetim ATL becerilerini geliştirecek şekilde işlenir.

Gezegenimizi Tanıyalım / Dünya ve Evren

 • Dünya’nın şeklinin küreye benzediğinin farkına varma,
 • Dünya’nın şekli ile ilgili öne sürülen fikirler hakkında bilgi sahibi olma,
 • Dünya’nın kara, hava ve su katmanlarından meydana geldiğini açıklama,
 • Bir model geliştirerek Dünya’nın şeklini ve katmanlarını zihinlerinde canlandırma,

Beş Duyumuz / Canlılar ve Yaşam

 • Duyu organlarını tanımaları ve birbirleri ile olan temel ilişkileri kavrama,
 • Duyu organlarının sağlığını korumak için yapılması gerekenler,

Kuvveti Tanıyalım / Fiziksel Olaylar

 • Çevrelerindeki hareketli varlıkları gözlemleyerek bunların hareket özelliklerini hızlanma, yavaşlama, dönme, sallanma ve yön değiştirme şeklinde tanımlama,
 • İtme ve çekmenin birer kuvvet olduğunu anlamlandırma,

Maddeyi Tanıyalım / Madde ve Doğası

 • Duyu organları yoluyla maddeleri, sertlik/yumuşaklık, esneklik, kırılganlık, renk, koku, tat ve pürüzlü/pürüzsüz olmalarına göre nitelendirme,
 • Çeşitli maddelere dokunmanın, onları tatma ve koklamanın canlı vücuduna verebileceği zararları kavrama,
 • Maddeyi katı, sıvı ve gaz hâli olmak üzere üç grupta sınıflandırma,

Çevremizdeki Işık ve Sesler / Fiziksel Olaylar

 • Gözlemleri sonucunda ışığın görmedeki, sesin işitmedeki rolünü fark etme,
 • Çevrelerinde doğal/yapay olmak üzere çeşitli ışık ve ses kaynakları olduğunu keşfetme ve bunları sınıflandırma,

Canlılar Dünyasına Yolculuk / Canlılar ve Yaşam

 • Canlı ve cansız varlıkları birbirinden ayırt etme,
 • Yaşadıkları çevreyi tanıma, temiz tutma, koruma ve sevme,
 • Doğal ve yapay çevreyi gözlemleyerek örneklerle açıklama,
 • Kaynak kullanımında tutumluluk,
 • Tasarruf bilinci kazanma ve bireysel sorumluluk alma,
 • Sağlıklı yaşam bilinci kazanma,

Elektrikli Araçlar / Fiziksel Olaylar

 • Çevrelerindeki elektrikli araçları gözlemleyerek bu araçların kullanım amaçlarını ve kullandığı elektrik kaynaklarını ayırt etme,
 • Araçları kullanırken nelere dikkat etmeleri gerektiğini bilme,
 • Pilleri tanıyarak pillerin çeşitli cihazların çalıştırılmasında nasıl kullanıldığını keşfetme,
 • Pil atıklarının çevreye olan olumsuz etkilerini fark etme.

Matematik

Günümüzde matematik eğitiminde; önceden belirlenmiş bilgilerin aktarılmasına dayalı, öğrencilerin aktif olarak derse katılmadığı veya teşvik edilmediği, bilgilerin sorgulanmadan ezberlendiği ya da çeşitli öğrenme etkinliklerinin karşılıklı düşünce alışverişine pek izin verilmeden bireysel olarak gerçekleştirilerek öğrencilerin yarıştırıldığı bir yapıdan uzaklaştırılması gerektiği artık yadsınamaz bir gerçektir.

MEF İlkokulu’nda öğrenciler Matematik dersinde kendilerine sunulan bilgileri pasif olarak almak ve mutlak doğrular olarak kabul etmek yerine, etkin katılım yoluyla ulaştıkları bilgiler üzerinde seçme, işleme, karşılaştırma, değerlendirme ve yorumlama yapabilmektedir.

Günlük hayattan kopuk, durağan bilgi ve becerilerin öne çıktığı bir matematik eğitimi yerine öğrencilere etraflarındaki dünyayı keşfedip araştırarak varsayımlar yoluyla görmesini ve anlamasını sağlayacak, matematiği problem çözme, nedensellik ve iletişim aracı olarak görecekleri bir matematik öğretimi olarak düşünmekteyiz. MEF İlkokulunda bunları yaparken öğrenciye matematiğin eğlenceli yönünü fark ettiriyor ve hepsinden önemlisi “Her çocuk matematiği öğrenebilir.” ilkesiyle hareket ediyoruz.

Matematik programımızı öğrencilerimizin matematiksel okuryazarlık becerilerini geliştirebilecek ve etkin bir şekilde kullanabilecekleri, matematiksel kavramları günlük hayatta kullanabilecekleri, problem çözme sürecinde kendi düşünce ve akıl yürütmelerini rahatlıkla ifade edebilecek şekilde somutlaştırarak ve üç boyutlu materyaller ile destekleyerek yaparak yaşayarak öğrenmeyi ilke edinerek tasarlıyoruz.

Üçüncü sınıf matematik programımız “Sayılar ve İşlemler”, “Geometri”, “Ölçme ve Veri İşleme” olmak üzere dört öğrenme alanından oluşmaktadır.

Yıl içinde işlenen genişletilmiş MEB kazanımları aşağıdaki gibidir.

Sayılar ve İşlemler

 • Üç basamaklı sayıların modellenerek okunması, incelenmesi,
 • Basamak değeri bilgisinin genişletilmesi ve pekiştirilmesi,
 • Tek ve çift sayıların tanımları ve bu sayıların toplamlarının tek mi çift mi olduğunun incelenmesi,
 • Romen rakamlarının kullanımı,
 • Üç basamaklı sayılarla dört işlem yapılması,
 • Zihinden işlemler,
 • Parça-bütün ilişkisi vurgulanarak kesire ait terimlerin tanıtılması,
 • Birim kesir kavramının ele alınarak pay ve payda arasındaki ilişkinin pekiştirilmesi,

Geometri

 • Cisimlerin yüzlerini, köşelerini ve ayrıtlarını; küp, kare ve dikdörtgen prizma arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları belirlemeleri,
 • Cetvel kullanarak üçgen, kare ve dikdörtgen çizmeleri; kare ve dikdörtgenin köşegenlerini belirlemeleri,
 • Kare, dikdörtgen gibi şekillerin birden fazla simetri doğrusu olduğunu fark etmeleri,
 • Bir parçası verilen şekli yatay veya dikey simetri doğrusuna göre tamamlamaları,
 • Nokta, doğru, ışın, doğru parçası gibi daha soyut kavramları ifade etmeleri,
 • Açıyı tanıyarak çevrelerinden örnekler vermeleri,

Ölçme

 • Standart ölçme birimleri ile standart olmayan birimler arasında ilişki kurmalarının sağlanması,
 • Lira ve kuruş arasındaki ilişkiye problemlerde yer verilmesi,
 • Saati, dakika ve saat cinsinden okuyabilmeleri,
 • Yıl-hafta, yıl-gün, dakika-saniye arasındaki ilişkiyi açıklayabilmeleri,
 • Kilogram ve gramın nerelerde kullanıldıklarının fark ettirilmesi ve bu birimler arasındaki ilişkinin açıklanması,
 • Nesnelerin kütlelerini tahmin ettikten sonra doğruluğunu araştırılması
 • Standart sıvı ölçme biriminin ne olduğu ve gerekliliğinin açıklanması,
 • Litre ve yarım litre ile ölçme yaptırılması,
 • Nesnelerin çevrelerinin belirlenmesi,
 • Geometrik şekillerin çevre uzunluğunun ölçülmesi, hesaplanması ve bunlarla ilgili problem çözülmesi,
 • Farklı büyüklükteki aynı cins iki geometrik şeklin uygun malzeme ile kaplanarak alanın ne olduğunun fark edilmesi,
 • Alanın standart olmayan ölçme birimleri ile tahmin etme ve doğruluğunu kontrol etme,

Veri İşleme

 • Sütun grafiğini incelemeleri ve oluşturmaları,
 • Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanmaları,
 • Ağaç şeması, sütun grafiği ile tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözüp kurmaları.

Grade 3

Turkish

At MEF Primary School, one of the important goals of Turkish education is to help students acquire the habit of reading by “thinking and questioning”. Under the learning areas of listening, speaking, reading-comprehension, and writing, activities are carried out to increase reading speed and improve reading comprehension-interpretation skills and vocabulary.

To improve students’ reading comprehension skills, differentiation activities are carried out to differentiate the reading process. In this context, the “Reading Circle” practice, in which students discuss the chapters they read individually with groups formed according to the books they choose, and complete various tasks related to the chapter they read, is an important element that enriches our Turkish program.

In creative writing activities, it is aimed at developing the student’s imagination along with his/her ability to express himself/herself and to acquire affective behaviors. In the third grade, writing activities are carried out to help students acquire unique writing habits.

Presentation and speaking skills are supported through opportunities for students to present the products they have created.

The program is supported with children’s literature books in parallel with PYP interdisciplinary themes. Every week, one Turkish lesson hour is spent in the library to support our students’ reading habits and their responsibility to keep track of the books they borrow.

We prepare our children, who are the guarantee of our future, for the future with a constructivist approach, multiple intelligence, education based on individual differences, and student-centered education.

Aim of Turkish Education at MEF Primary School

 • Development of listening/watching, speaking, reading, and writing skills,
 • Ensuring that they use Turkish consciously, accurately, and carefully in accordance with the rules of speaking and writing,
 • Enabling them to reach language taste and awareness by enriching their vocabulary based on what they read, listen to/watch, and develop their worlds of emotion, thought and imagination,
 • Ensuring that they acquire the love and habit of reading and writing,
 • To enable them to express their feelings and thoughts and their opinions or thesis on a subject orally and in writing in an effective and comprehensible manner,
 • Developing the skills of researching, discovering, interpreting, and constructing knowledge in the mind,
 • Developing the skills of accessing, organizing, questioning, using and producing information from printed materials and multimedia sources,
 • To enable them to evaluate and question what they read from a critical point of view by understanding what they read.

Life Science

In our school, all the acquisitions of the Ministry of National Education’s life science course are taught thematically and inquisitively within the scope of PYP transdisciplinary themes with our third grade students.

Structured learning opportunities (group work, brainstorming, P4C, Socratic discussion, Socratic debate, six-hat thinking technique, gamification, station work, talking circle, etc.) are offered to our students to develop basic life skills such as research, perception of change, and continuity, balanced nutrition, nature protection, entrepreneurship, cooperation, self-management, problem-solving, social participation, and time management, and to become the subjects of their learning.

Acquisitions are supported with children’s literature books, interviews, movies, and provincial excursions in accordance with the transdisciplinary themes and achievements.

Within the scope of the life science lesson, the following MoNE learning outcomes are spread throughout the year to develop the PYP learner profile (inquirer, knowledgeable, thinker, communicator, principled, open-minded, caring, risk-taker, balanced, reflective) and research, thinking, communication, social, self-management ATL skills.

 • Recognition of own and other cultures,
 • Sketching the classroom and school,
 • Research the history of the school,
 • Expressing their wishes and needs about the school in democratic ways,
 • Neighborhood relations,
 • Saving at home,
 • Don’t be planned,
 • Eating seasonal foods,
 • Conscious consumer characteristics,
 • Traffic signs,
 • Accidents that may occur in the immediate vicinity,
 • Common areas and tools,
 • Historical, natural, and touristic places in the immediate vicinity,
 • Atatürk’s personality traits,
 • Wayfinding
 • Growing conditions of fruits and vegetables,
 • Taking responsibility for the consequences of human and environmental interaction and the protection of nature and the environment.

Science

While teaching science, we develop our students’ science process, life, engineering, and design skills as well as their unit outcomes. Scientific process skills include observation, measurement, prediction, inference, determining variables, collecting and organizing data, data interpretation, and modeling. These science process skills are only developed when students apply them themselves. To develop life skills such as analytical thinking, decision-making, creative thinking, entrepreneurship, communication, and teamwork, as well as innovative thinking skills, we approach the elements of the science course from a transdisciplinary perspective with the IB – PYP program. We conduct our lessons in a way that appeals to multiple senses through group work, individual work, and experiments in the laboratory.

For students to learn information meaningfully and permanently, classroom/school and out-of-school learning environments are designed according to the research inquiry-based learning strategy. In this context, informal learning environments (school gardens, science centers, museums, planetariums, botanical gardens, natural environments, etc.) are also used.

Performances such as designing projects with students, creating models and products, introducing the product, and conducting experiments come to the forefront, especially in our Science Festival event that we organize every year throughout the entire primary school.

Within the scope of the science course, the following MoNE learning outcomes are spread throughout the year to develop the PYP learner profile (inquirer, knowledgeable, thinker, communicator, principled, open-minded, caring, risk-taker, balanced, reflective) and research, thinking, communication, social, self-management ATL skills.

Getting to Know Our Planet / Earth and the Universe

 • Realizing that the shape of the Earth resembles a sphere,
 • To know the ideas put forward about the shape of the Earth,
 • Explain that the Earth consists of layers of land, air and water,
 • Develop a model and visualize the shape and layers of the Earth,

Our Five Senses / Living Things and Life

 • Recognize the sense organs and understand the basic relationships with each other,
 • What to do to maintain the health of the sense organs,
 • Recognize Force / Physical Phenomena
 • Observing moving objects in their environment and describing their movement characteristics as acceleration, deceleration, rotation, swinging and changing direction,
 • Understanding that push and pull are forces,

Let’s Know Matter / Matter and Its Nature

 • Describing substances through the sense organs according to their hardness/softness, flexibility, fragility, color, smell, taste and roughness/smoothness,
 • Understanding the harm that touching, tasting, and smelling various substances can cause to the living body,
 • Classifying matter into three groups: solid, liquid, and gaseous,

Light and Sounds in our Environment / Physical Phenomena

 • Recognize the role of light in vision and sound in hearing as a result of observations,
 • Discover that there are various sources of light and sound in their environment, natural/artificial, and classify them,

Journey to the World of Living Things / Living Things and Life

 • Distinguish between living and non-living things,
 • Recognizing, keeping clean, protecting, and loving the environment they live in,
 • Observing the natural and artificial environment and explaining with examples,
 • Frugality in resource use,
 • Gaining awareness of saving and taking individual responsibility,
 • Gaining awareness of a healthy life,

Electric Vehicles / Physical Phenomena

 • Observing the electric vehicles around them and distinguishing the purposes of use of these vehicles and the sources of electricity they use,
 • Knowing what to pay attention to when using vehicles,
 • Recognize batteries and discover how batteries are used to power various devices,
 • Recognizing the negative effects of battery waste on the environment.

Science

While teaching science, we develop our students’ science process, life, engineering, and design skills as well as their unit outcomes. Scientific process skills include observation, measurement, prediction, inference, determining variables, collecting and organizing data, data interpretation, and modeling. These science process skills are only developed when students apply them themselves. To develop life skills such as analytical thinking, decision-making, creative thinking, entrepreneurship, communication, and teamwork, as well as innovative thinking skills, we approach the elements of the science course from a transdisciplinary perspective with the IB – PYP program. We conduct our lessons in a way that appeals to multiple senses through group work, individual work, and experiments in the laboratory.

For students to learn information meaningfully and permanently, classroom/school and out-of-school learning environments are designed according to the research inquiry-based learning strategy. In this context, informal learning environments (school gardens, science centers, museums, planetariums, botanical gardens, natural environments, etc.) are also used.

Performances such as designing projects with students, creating models and products, introducing the product, and conducting experiments come to the forefront, especially in our Science Festival event that we organize every year throughout the entire primary school.

Within the scope of the science course, the following MoNE learning outcomes are spread throughout the year to develop the PYP learner profile (inquirer, knowledgeable, thinker, communicator, principled, open-minded, caring, risk-taker, balanced, reflective) and research, thinking, communication, social, self-management ATL skills.

Getting to Know Our Planet / Earth and the Universe

 • Realizing that the shape of the Earth resembles a sphere,
 • To know the ideas put forward about the shape of the Earth,
 • Explain that the Earth consists of layers of land, air and water,
 • Develop a model and visualize the shape and layers of the Earth,

Our Five Senses / Living Things and Life

 • Recognize the sense organs and understand the basic relationships with each other,
 • What to do to maintain the health of the sense organs,
 • Recognize Force / Physical Phenomena
 • Observing moving objects in their environment and describing their movement characteristics as acceleration, deceleration, rotation, swinging and changing direction,
 • Understanding that push and pull are forces,

Let’s Know Matter / Matter and Its Nature

 • Describing substances through the sense organs according to their hardness/softness, flexibility, fragility, color, smell, taste and roughness/smoothness,
 • Understanding the harm that touching, tasting, and smelling various substances can cause to the living body,
 • Classifying matter into three groups: solid, liquid, and gaseous,

Light and Sounds in our Environment / Physical Phenomena

 • Recognize the role of light in vision and sound in hearing as a result of observations,
 • Discover that there are various sources of light and sound in their environment, natural/artificial, and classify them,

Journey to the World of Living Things / Living Things and Life

 • Distinguish between living and non-living things,
 • Recognizing, keeping clean, protecting, and loving the environment they live in,
 • Observing the natural and artificial environment and explaining with examples,
 • Frugality in resource use,
 • Gaining awareness of saving and taking individual responsibility,
 • Gaining awareness of a healthy life,

Electric Vehicles / Physical Phenomena

 • Observing the electric vehicles around them and distinguishing the purposes of use of these vehicles and the sources of electricity they use,
 • Knowing what to pay attention to when using vehicles,
 • Recognize batteries and discover how batteries are used to power various devices,
 • Recognizing the negative effects of battery waste on the environment.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube