Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik

MEF Okulları Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü gelişimsel ve kapsayıcı bir rehberlik anlayışını benimser. Bu bakış açısı ile, öğrencilerin bireysel gelişimleri desteklenirken aynı zamanda bireylerin çeşitli ihtiyaçlarına duyarlı bir şekilde yaklaşır. Bu anlayış, öğrencilerin bilişsel, duygusal, sosyal ve fiziksel gelişimlerini göz önünde bulundurarak, her bir öğrencinin potansiyelini fark etmesini ve en üst düzeye çıkarılmasını hedefler. Aynı zamanda, çeşitli öğrenci profillerini ve ihtiyaçlarını kucaklar, kapsayıcı bir ortam oluşturur.

MEF Okullarında İlkokul düzeyinde bu bakış açısı ile  öğrencilerle, bilişsel, sosyal ve duygusal alanlarda hizmet sunulur.

Öğrenci Tanıma Çalışmaları
Her bir öğrenci ile okul ile ilişki kurulan ilk andan itibaren tanıma çalışmaları başlar. Öğrencilerin; psiko-sosyal ve akademik gelişimlerini izlemek, yetenek ve ilgi alanlarını tanımak, bunlara yönelik öğrenci ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla gerçekleştirilen çalışmalardır.

Bireysel Öğrenci Görüşmeleri
Öğrencilerimizle gelişimsel ve önleyici rehberlik çalışmaları çerçevesinde yapılan yapılandırılmış görüşmelerdir. Öğrencilerimiz ile yapılan bireysel görüşmelerimizde, öğrencimizin yaşantısındaki değişkenleri takip edilerek kendi yaş düzeyine uygun gelişim görevlerini yerine getirirken onlara destek verilir ve hedefler oluşturulur.

Oryantasyon çalışmaları

Oryantasyon çalışmaları  öğrencilerin ve ailelerin okulun bir parçası olma duygusunu güçlendirerek sağlıklı bir şekilde adapte olmalarına yardımcı olur.  Bu kapsamda  öğrencilere okulun fiziksel yapısı, destek kaynakları tanıtılır. Sınıf arkadaşları ile tanışma oyunları, etkileşimli aktiviteler, grup çalışmaları yoluyla birbirleriyle bağ kurmalarına yardımcı olunur. Ailelere de okul yönetimi ile birlikte okul politikaları, beklentiler, iletişim kanalları ve uyum sürecinde çocuklara yaklaşım gibi konularda bilgi verilir.

Akademik Gelişimi İzleme Ve Destekleme Çalışmaları
Genel olarak, sorumluluk, planlama ve zaman yönetimi becerilerini kazandırmaya, etkin çalışma alışkanlıkları geliştirmeye yönelik uygulamalardır. Akademik gelişimlerini desteklemek amacıyla ihtiyaç duyan öğrencilerle öğrenme becerilerini geliştirme konusunda da çalışmalar yapılır.

Öğrenci Meclisi Seçimleri

Öğrencilerde demokrasi bilinci oluşturmak ve katılmcı demokrasiyi yaşatmak amacıyla her yıl Öğrenci Yönetim Kurulu seçimleri yapılır. Öğrenci Yönetim Kurulu seçimlerinin ilk basamağı olarak sınıf temsilcileri seçimi gerçekleştirilir. Sınıf temsilcileri seçimi gönüllülük esasına bağlıdır. Sınıf öğretmenleri ile birlikte her sınıf kendi içerisinde 1 temsilci seçer. İlkokul başkanlığı seçimine 4. sınıf kademesindeki öğrenciler, başkan yardımcılığına 3. sınıf  kademesindeki öğrenciler başvurabilir. Açıklanan seçim takvimine göre propaganda süreci ve seçim gerçekleşir ve Okul Yönetim Kurulu yıl içindeki çalışmalarına başlar.

Öğrencilerin duygu ve düşüncelerini tanıma, ifade edebilme, empati kurabilme ve duygularını yönetebilme; arkadaş edinebilme, arkadaşlığı sürdürebilme ve yaşadığı sorunlarla başedebilme becerilerini kazandırmaya yönelik çalışmalar yapılır.

İkinci Adım – Sosyal Duygusal Öğrenme (SEL) Programı

İlkokul döneminde sosyal duygusal  beceri gelişiminde duyguları tanımak, kendinin ve karşısındakinin duygusunu fark etmek, yaşadığı gruba dahil olabilmek, karşılaştığı problemlerle baş edebilme becerisi kazanmak, duygu ve davranışlarını doğru yönetebilmek ana başlıklar olarak sayılabilir. Okulumuzda bu kazanımlara yönelik olarak hazırlanmış olan “İkinci Adım – Sosyal Duygusal Öğrenme Programı” tüm seviyelerimizde psikolojik danışman ve sınıf öğretmenlerimizin işbirliği ile yürütülmektedir.

SEL programları, genellikle öğrencilere düzenli olarak sunulan özel dersler, etkinlikler, atölyeler veya projeler aracılığıyla uygulanır. Öğrencilere bu becerilerin öğretilmesi, sadece akademik başarıları değil, aynı zamanda yaşamları boyunca başkalarıyla daha sağlıklı ilişkiler kurmalarına ve zorluklarla başa çıkmalarına yardımcı olabilir.

Akran Dayanışması Projesi

Okulumuz Psikolojik Danışmanları tarafından yürütülen ve sınıf öğretmenleri tarafından desteklenen bir projedir. Farklı sınıf düzeylerinden öğrencilerin birbirlerini tanıması, okul içi sosyal ilişkilerin geliştirilmesi, öğrenciler arasında okul ruhu ve ortak bilincin oluşturulması, öğrenciler arasında doğabilecek olumsuz davranışların (saldırganlık, şiddet vb.) önlenmesi, sorumluluk ve paylaşma bilincinin geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilir.

1.sınıf öğrencileri 3. sınıf / 2. sınıf öğrencileri 4. sınıf öğrencileriyle eşleştirilerek okul ağabey, abla ve kardeşi olarak belirlenirler. Böylece hem kardeş hem de ağabey – abla olma duygusunu aynı anda yaşamaları sağlanır. Yıl boyunca çocuklar değişik etkinliklerle bir araya getirilir. Ortak paylaşımlarda bulunarak kaynaşmaları sağlanır. İsteyen öğrenciler, teneffüslerde de birlikte vakit geçirebilirler.

TAP Vakfı Eğitimleri – Ergenlik Öncesi Eğitimler

Öğrencilerin değişen bedenlerine uyum sağlamaları, kendi bedenlerini tanıyabilmeleri bedensel ve duygusal değişimlere yönelik anlayış geliştirmelerine yönelik olarak 4. sınıf düzeyimizde TAP Vakfı ile birlikte öğrencilerimize yaş düzeylerine uygun bilgilendirme çalışmaları yapmaktayız. Bu çalışmalarda öğrenciler bedenlerini tanırken, sınırlar konusunda da farkındalıklarını geliştirme imkanı bulunmaktadırlar.

Biz Bize Paylaşımlar

Her ayın son Cuma günü BKS’ de MEF ailesi olarak ,öğrencilere öğretmenler ve PDR Bölümü tarafından bilgilendirici sunumlar yapılır. Bu sunumlarda okulun bütününü ilgilendiren, vurgulanmak ya da desteklenmek istenen bir tema seçilir. Drama, müzik, şarkı, sunum ile desteklenerek farkındalık sağlamayı amaçlar.

Bireysel Veli Görüşmeleri
Öğrencilerin gelişimlerini değerlendirmek ve takip etmek amacıyla bireysel veli görüşmeleri yapılır. Öğrenciyi izleme amaçlı görüşmelerin dışında velilerimize ihtiyaç duydukları konularda danışmanlık yapılır.
Yapılan görüşmeler sonucunda velilerimizle birlikte hedefler oluşturulur ve bu doğrultuda öğrencilerimiz desteklenir.

Veli Bilgilendirme Sunumları

Öğrencilerin yaş gelişim özellikleri dikkate alınarak velilerimizin ihtiyaç duydukları konularda planlanan sunumlardır. Örneğin; “Çocuğum İlkokula Başlıyor”, “Çocukluktan Öğrenciliğe”, “İletişimin Anahtarı”, “Ergenliğin Ayak Sesleri” vb.

Psychological Counseling and Guidance

MEF Schools Psychological Counseling and Guidance Department adopts a developmental and inclusive guidance approach. With this perspective, while supporting the individual development of students, it also approaches the various needs of individuals in a sensitive manner.  This approach aims to recognize and maximize the potential of each student, taking into account their cognitive, emotional, social, and physical development. At the same time, it embraces diverse student profiles and needs, creating an inclusive environment.

At the Primary School level, MEF Schools provide services in cognitive, social, and emotional areas with this perspective.

Recognition activities begin with each student from the first moment of contact with the school. These activities are carried out to monitor students’ psycho-social and academic development, to recognize their talents and interests, and to determine their needs.

Individual Student Meetings

These are structured meetings conducted with our students within the framework of developmental and preventive guidance activities. In our individual meetings with our students, we follow the variables in our students’ lives, support them in fulfilling developmental tasks appropriate to their age level, and set goals.

Orientation Activities

Orientation activities help students and families adapt to the school healthily by strengthening their sense of being a part of the school.  Students are introduced to the school’s physical structure and support resources in this context. They are helped to bond with their classmates through introductory games, interactive activities, and group work. Families are also informed about school policies, expectations, communication channels, and the approach to children during the adaptation process together with the school administration.

Monitoring and Supporting Academic Development

In general, these are practices aimed at helping students gain responsibility, planning, and time management skills and develop effective study habits. To support their academic development, work is also carried out with students who need it to improve their learning skills.

Student Assembly Elections

Student Board elections are held every year to raise awareness of democracy among students and to promote participatory democracy. Class representatives are elected as the first step of the Student Board elections. The election of class representatives is voluntary. Together with the class teachers, each class elects one representative. Students in grade 4 can apply for the primary school presidency and students in grade 3 can apply for the vice presidency. The propaganda process and elections occur according to the announced election calendar and the School Board begins its work for the year.

Activities are carried out to help students recognize and express their feelings and thoughts, empathize and manage their emotions, make friends, maintain friendships, and cope with problems.

Second Step – Social Emotional Learning (SEL) Program

Recognizing emotions, recognizing one’s own and others’ emotions, being included in the group in which they live, gaining the ability to cope with the problems they face, and managing their emotions and behaviors correctly can be counted as the main topics in the development of social-emotional skills in primary school. In our school, the “Second Step – Social Emotional Learning Program”, which has been prepared in line with these outcomes, is carried out in cooperation with psychological counselors and classroom teachers at all levels.

SEL programs are usually implemented through special lessons, activities, workshops, or projects that are offered to students regularly. Teaching students these skills can not only improve their academic success but also help them build healthier relationships with others and cope with challenges throughout their lives.

Peer Solidarity Project

It is a project carried out by our school’s Psychological Counselors and supported by homeroom teachers. It is carried out for students from different grade levels to get to know each other, to improve social relations within the school, to create school spirit and common awareness among students, to prevent negative behaviors (aggression, violence, etc.) that may arise among students, and to develop responsibility and sharing awareness.

1st grade students are paired with 3rd grade / 2nd grade students are paired with 4th grade students and they are designated as big brothers, big sisters, and siblings. Thus, they experience the feeling of being a sibling and a big brother or sister at the same time. Throughout the year, children are brought together with different activities. They are allowed to mingle by sharing common experiences. Students can also spend time together during breaks if they wish.

TAP Foundation Trainings – Pre-Puberty Trainings

Students need to adapt to their changing bodies, to understand their bodies. Recognize and develop an understanding of physical and emotional changes In our 4th grade level, together with the TAP Foundation, we provide our students with the opportunity to experience. We carry out information activities appropriate to their levels. In these studies, while students get to know their bodies, they also develop their awareness of boundaries are available.

Assembly

On the last Friday of each month, informative presentations are made to the students by the teachers and the PCG Department as the MEF family. In these presentations, a theme that concerns the whole school is chosen to be emphasized or supported. It aims to raise awareness by supporting it with drama, music, songs, and presentations.

Individual Parent Meetings

Individual parent meetings are held to evaluate and monitor the development of students. In addition to the meetings for student monitoring, the parents are counseled on the issues they need. As a result of the meeting, goals are set together with the parents, and the students are supported accordingly.

Informative Parent Presentations

These are presentations planned on the topics that our parents need, taking into account the age development characteristics of the students. For example; “My Child is Starting Primary School”, “From Childhood to Studenthood”, “The Key to Communication”, “Footsteps of Adolescence” etc.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube