Müzik ve Sahne Sanatları / Music and Stage Arts Activities

Keman:  Keman eğitimi insan beyninde lisan ve karar verme yetisini kontrol eden bölgelerin ileri düzeyde gelişmesini sağlar. Aynı zamanda müzik yapmak ekip halinde yapılabilecek bir şeydir ve bir ekip halinde çalışmak disiplinle gelecek bir uyumu gerektirir. Keman etkinliğinin de amacı öğrencilerin grupla birlikte ürün yaratma yeteneğini geliştirmek ve bireysel sunumlarda özgüvenini geliştirerek kendini ifade etmesini sağlamaktır.

Violin: Violin training provides advanced development of the areas of the human brain that control language and decision-making. At the same time, making music is something that can be done in a team, and working in a team requires harmony that comes with discipline. The violin activity aims to develop students’ ability to create products with the group and to express themselves by developing their self-confidence in individual presentations.

Gitar – Ukulele: Gitar – Ukulele etkinliği, temel konuları kapsayarak öğrencilere müzikal yeteneklerini geliştirme fırsatı sunar. Bu etkinlik, gitar eğitimi, akorlar, nota, ritim, çalma teknikleri ve müzik teorisi gibi temel bilgilerin yanı sıra, el-göz koordinasyonunu, analitik düşünme becerisini, görsel ve sözel hafızayı destekler. Aynı zamanda öğrencileri yaratıcılığa teşvik eder ve müzik çalma ve yazma konusunda cesaretlendirir. Sahne performansı yeteneklerini geliştirmek isteyenlere de ilham verir.

Guitar-Ukulele: The Guitar-Ukulele activity offers students the opportunity to develop their musical abilities by covering the basics. This activity supports hand-eye coordination, analytical thinking skills, visual and verbal memory, as well as basic knowledge such as guitar training, chords, notes, rhythm, playing techniques, and music theory. It also encourages creativity and encourages students to play and make music. It also inspires those who want to develop their stage performance skills.

Drama-Tiyatro:  Öğrencilerin, tiyatro / drama dersinin oyunculuk yapmayı öğrenirken yeni arkadaşlıklar kurabilecekleri, kendilerini özgürce ifade edebilecekleri bir yer olduğunu fark etmelerini sağlayarak sosyal gelişimlerine destek olmak. Etkinlikte, bir oyun sahnelemenin metin yazımından sahne tasarımına kadar olan süreci deneyimleme fırsatı bulacak, sahne üzerinde olmanın heyecanını yaşayacaklar.

Drama: To support students’ social development by making them realize that theater/drama class is a place where they can make new friends and express themselves freely while learning to act. In the event, they will have the opportunity to experience the process of staging a play from text writing to stage design, and experience the excitement of being on stage.

IPad Band Orkestra: Takım çalışması yaparak öğrencilerimizin grupla birlikte hareket etmelerini, kendi müziğini yaratmalarını, çok seslilik bilincini teknoloji bilgisi ile birleştirerek müzik ve yaratıcılık özelliklerini geliştirmektir.

IPad Band Orchestra: This activity aims to enable our students to act together with the group by teamwork, to create their music, and to develop their music and creativity skills by combining polyphonic awareness with technological knowledge.

Bateri: Baterinin amatör veya profesyonel müzik gruplarında her tarzda yer alıp boy gösterdiği herkesçe bilinir. Bateri eğitimi kişinin fiziksel ve zihinsel gelişiminde çok büyük bir rol oynar. Öncelikle insanı çoklu düşünce yöntemine zorlar. Birey bateri çalarken beynini çok yönlü düşünmeye zorlaması gerekir. Bateri öğrenmek isteyen bir öğrenci ilk önce oturuş ve baget tekniği doğruluğunu kavramalıdır. Öğrenci, bir yandan parça ritminin sürekliliğini sağlarken diğer yandan farklı uzuvlarını farklı zamanlarda kullanmayı başarmalıdır. Bunları doğru bir şekilde yapan bir öğrenci hem görsel hem işitsel olarak fark yaratacaktır. Ayrıca çalmaya çalıştığı herhangi bir tarzdaki parçadan daha çok keyif alacak, bateriye daha çok bağlanacak ve dinleyenlere de bir o kadar keyif verecektir.

Drumming: It is well known that drums are used in amateur or professional music groups in every genre. Drumming plays a huge role in the physical and mental development of the individual. First of all, it forces people to think in multiple ways. The individual must force his/her brain to think in many ways while playing the drums. A student who wants to learn the drums must first learn how to sit appropriately and use the drumstick correctly. While ensuring the continuity of the rhythm of the piece, the student must also be able to use different limbs at different times. A student who does these things correctly will make a difference both visually and aurally. In addition, he/she will enjoy any piece in any style he/she tries to play more, will be more attached to the drums, and will give as much pleasure to the listeners.

Perküsyon: Yürümek, koşmak, oyun oynamak, dans etmek, sayı saymak, konuşmak ve daha pek çok şey ritmimiz olmadığında kabustur. Ritim eğitiminin sayısal zekaya katkısını vurgulayan uzmanlar, ritmik sayabilme, analitik düşünme, problem çözebilme gibi becerilerin ritim eğitimi ile pekiştiği ve erken yaşlarda alınan ritim eğitiminin matematikteki başarıyı olumlu yönde etkilediğini kanıtlamışlardır. Duygusal gelişim ve değişimlerde, duygusal sorunlarda, içe dönüklük veya şiddet eğiliminde, ritim çalışmaları ve perküsyonun faydası büyüktür. Ritim eğitiminin amacı öğrencilerimizin beyin ve ruhsal gelişimini sağlamaktır.

Halk Oyunları: Milli Kültürümüzün bir parçası olan Halk Oyunlarımızı doğru biçimde öğrenmek ve yeni nesillere aktarmak. Topluluğa uymak ve birlikte hareket edebilme becerilerini geliştirmeyi  amaçlayan Halk Oyunları topluluğu, öğrencilerin vücudunu doğru kullanma ve müzik eşliğinde hareket etme yeteneğini de geliştirmektedir. Halk oyunları etkinliğinde tüm bu özelliklerin kazanımı amaçlanmaktadır.

Percussion: Walking, running, playing, dancing, counting, talking, and many other things can be a nightmare without rhythm. Experts emphasizing the contribution of rhythm education to numerical intelligence have proven that skills such as rhythmic counting, analytical thinking, and problem-solving are reinforced with rhythm education and that rhythm education received at an early age positively affects success in mathematics. Rhythm studies and percussion are of great benefit in emotional development and changes, emotional problems, introversion, or violent tendencies. Rhythm education aims to ensure the brain and spiritual development of our students.

Modern Dans: Çocuğun kendini ifade etmesini beden yoluyla sağlamaktır.  Öz güvenini, duygusal ve fiziksel gelişimi desteklemektir. Dans, Öğrenme ve Dikkat Becerilerini Geliştirir. Dansçı olmak için plan yapma, strateji geliştirme, disiplin, odaklanma önemli becerilerdendir ve bu beceriler çocuğun hayatının birçok bölümünde de gerekir. Dans dersleri çocukların yaratıcılık becerilerini harekete geçirir, sanata olan meraklarını ateşler. Düzenli olarak dans derslerine katılan çocukların akademik olarak (özellikle matematik ve fen konusunda)daha başarılı oldukları bir araştırma ile belirlenmiştir. Dans, özgüveni ve benlik saygısını geliştirir.

Modern Dance: The aim is to enable children to express themselves through the body.  It supports self-confidence and emotional and physical development. Dance improves learning and attention skills. Planning, strategizing, discipline, and focus are important skills for being a dancer and these skills are needed in many parts of a child’s life. Dance classes stimulate children’s creativity skills and ignite their curiosity about art. Research has shown that children who regularly attend dance classes are more successful academically (especially in math and science). Dance develops self-confidence and self-esteem.

Bale: Müzik kulağının gelişmesine olanak sağlayan bale sayesinde çocuklar müziğe nasıl eşlik etmesi gerektiğini öğrenir. Çocuğun kas yapısının düzgün bir biçimde gelişmesine yardımcı olur. Bale, büyük bir disiplin gerektirir. Bu koşulla birlikte bale eğitimi alan çocuk, öğrendiği disiplini hayatının her alanında uygulamaya başlar. Klasik bale adımlarının belirli bir düzen ve ölçü içerisinde öğrenilmesi, çocuğun el-kol-bacak koordinasyonu kurmasını sağlar. Toplulukla bağlantılı hareket etmeyi öğreten bale eğitimi, özgüveni yüksek ve kendini doğru ifade etmeyi başaran öğrenciler yetiştirmeyi amaçlar.

Ballet: Ballet develops the ear for music and children learn how to accompany music. It helps the child’s muscular structure to develop properly. Ballet requires great discipline. With this condition, the child who receives ballet training begins to apply the discipline he/she has learned in every aspect of his/her life. Learning classical ballet steps in a certain order and measure enables the child to establish hand-arm-leg coordination. Ballet education, which teaches children to move in connection with the community, aims to raise students with high self-confidence and the ability to express themselves correctly.

Koro: Koro üyelerinin topluluk disiplini çerçevesinde psikomotor becerilerini geliştirmek, sistemli çalışmanın yaşamdaki yeri ve önemini kavratmak, estetik değerlerini geliştirmektir. Koroda disiplin ön plandadır. Her üyenin toplu söyleme kurallarına kesinlikle uymak zorunluluğu vardır. Üyelerin, yöneticinin tüm hareket, jest ve mimiklerini izlemek ve onunla tam bir ilişki kurmanın yanında, birlikte müzik yaptığı arkadaşlarını da dinlemesi; izlemesi ve söylediği sürede uyum içinde kalması gerekecektir.  Özetle koro eğitimi, hayatını topluluğa uyarak, bir disiplin çerçevesinde yönetebilme becerisine sahip olmayı amaçlar. Bu etkinliğimiz dersle yaptığımız kulak taramaları sonucunda ders saatleri dışında okul sonrası aktivite olarak yapılmaktadır.

Choir: The aim is to develop the psychomotor skills of choir members within the framework of community discipline, to comprehend the place and importance of systematic work in life, and to develop aesthetic values. Discipline is at the forefront of the choir. Each member is obliged to strictly follow the rules of collective singing. In addition to watching all the movements, gestures, and mimics of the director and establishing a complete relationship with him, the members will also have to listen to their friends with whom they make music; they will have to watch and remain in harmony during the time they sing.  To summarize, choral education aims to have the ability to manage one’s life in a disciplined manner, in harmony with the ensemble. This activity is organized as an after-school activity outside of class hours as a result of our ear screening with the class.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube