4. Sınıflar

Türkçe

MEF İlkokulunda öğrenciye “düşünerek sorgulayarak” okuma alışkanlığı kazandırılması da Türkçe eğitiminin önemli amaçlarından biridir. Dinleme, konuşma, okuma-anlama ve yazma öğrenme alanları altında, okuma hızını arttıran, okuduğunu anlama-yorumlama becerisini ve söz varlığını geliştiren çalışmalar gerçekleştirilir.

Öğrencilerin okuma-anlama becerilerinin geliştirilmesi için okuma sürecini farklılaştırma etkinlikleri yapılır. Bu bağlamda öğrencilerin seçtikleri kitaplara göre oluşturulan gruplarla, bireysel okudukları bölümleri belirli aralıklarla tartıştıkları ve okudukları bölümle ilgili çeşitli görevleri tamamladıkları “Okuma Çemberi” uygulaması Türkçe programımızı zenginleştiren önemli bir unsurdur.

Yaratıcı yazma çalışmalarında öğrencinin anlatma yeteneğiyle birlikte düş gücünü geliştirmesi, duyuşsal davranışlar kazanması amaçlanır. Dördüncü sınıfta öğrencilerin kendine has yazı alışkanlığı kazanmasına yönelik yazı çalışmaları yapılır.

Öğrencilerin oluşturdukları ürünleri sunmaları için yaratılan fırsatlarla sunum ve konuşma becerilerinin desteklenmesi sağlanır.

PYP disiplinler üstü temalarıyla paralel içerikte çocuk edebiyatı kitapları ile program desteklenir. Her hafta bir Türkçe ders saati kütüphanede işlenerek öğrencilerimizin kitap okuma alışkanlığı kazanmaları ve ödünç aldıkları kitapları takip etme sorumlulukları desteklenir.

Yapılandırıcı yaklaşım, çoklu zeka, bireysel farklılıklara dayalı eğitim ve öğrenci merkezli eğitim anlayışı ile geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yarınlara hazırlamaktayız.

Yapılandırıcı yaklaşım, çoklu zeka, bireysel farklılıklara dayalı eğitim ve öğrenci merkezli eğitim anlayışı ile geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yarınlara hazırlamaktayız.

MEF İlkokulunda Türkçe Eğitiminin Amacı

 • Dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi,
 • Türkçeyi, konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve özenli kullanmalarının sağlanması,
 • Okuduğu, dinlediği/izlediğinden hareketle, söz varlığını zenginleştirerek dil zevki ve bilincine ulaşmalarının; duygu, düşünce ve hayal dünyalarını geliştirmelerinin sağlanması,
 • Okuma yazma sevgisi ve alışkanlığını kazanmalarının sağlanması,
 • Duygu ve düşünceleri ile bir konudaki görüşlerini veya tezini sözlü ve yazılı olarak etkili ve anlaşılır biçimde ifade etmelerinin sağlanması,
 • Bilgiyi araştırma, keşfetme, yorumlama ve zihinde yapılandırma becerilerinin geliştirilmesi,
 • Basılı materyaller ile çoklu medya kaynaklarından bilgiye erişme, bilgiyi düzenleme, sorgulama, kullanma ve üretme becerilerinin geliştirilmesi,
 • Okuduklarını anlayarak eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmelerinin ve sorgulamalarının sağlanmasıdır.

Sosyal Bilgiler

Okulumuzda dördüncü sınıf seviyesinde öğrencilerimizle PYP disiplinler üstü temaları kapsamında MEB sosyal bilgiler dersinin tüm kazanımları tematik ve sorgulayıcı bir şekilde işlenir.

Öğrencilerimizin zaman yönetimi ve kronolojiyi algılama, finansal okuryazarlık, harita okuryazarlığı, değişim ve sürekliliği algılama, girişimcilik, iş birliği, öz yönetim, sorun çözme, sosyal katılım gibi temel yaşam becerilerinin geliştirilmesini, kendi öğrenmelerinin öznesi olmalarını hedefleyen yapılandırılmış öğrenme fırsatları (grup çalışmaları, beyin fırtınası, P4C, Sokratik tartışma, altı şapkalı düşünme tekniği, oyunlaştırma, istasyon çalışmaları, konuşma halkası vb. düşünceyi görünür kılma stratejileri) sunulur.

Dördüncü sınıfın en önemli etkinlikleri arasında yer alan sergi sürecinde öğrencilerimiz tüm dünyayı ilgilendiren küresel sorunları araştırırlar. Belirledikleri sorunları derinlemesine araştırıp, sorunlara çözüm olabilecek ve toplumsal farkındalık yaratacak çeşitli eylemler gerçekleştirirler.

Disiplinler üstü tema ve kazanımlara uygun çocuk edebiyatı kitapları, söyleşiler, filmler, il içi ve il dışı geziler ile kazanımlar desteklenir.

Sosyal bilgiler dersi kapsamında aşağıdaki MEB kazanım başlıkları tüm yıla yayılarak PYP öğrenen profillerini (araştıran-sorgulayan, bilgili, düşünen, iletişim kuran, ilkeli, açık görüşlü, duyarlı, riski göze alan, dengeli, dönüşümlü düşünen) ve araştırma, düşünme, iletişim, sosyal, öz yönetim ATL becerilerini  geliştirecek şekilde işlenir.

Birey ve Toplum

 • Resmi kimlik bilgilerinden hareketle kişisel kimliğine ilişkin çıkarımda bulunma,
 • Zaman ve kronolojiyi algılayabilme,
 • Bireysel ilgi, ihtiyaç ve yetenekleri tanıma,
 • Empati

Kültür ve Miras

 • Sözlü, yazılı, görsel kaynaklar ve nesnelerden yararlanarak aile tarihi çalışması gerçekleştirme,
 • Milli kültürümüzü yansıtan ögeleri araştırma,
 • Değişim ve süreklilik açısından geçmişteki ve şimdiki çocuk oyunlarını karşılaştırma,
 • Milli mücadele (Kurtuluş Savaşı) sürecinin ve öneminin anlaşılması

İnsanlar, Yerler ve Çevreler

 • Yönler ve yön bulma yöntemleri,
 • Kroki çizme ve krokiden faydalanma,
 • Doğal ve beşeri unsurları ayırt etme,
 • Hava olaylarını yorumlama,
 • Fiziki ve siyasi harita üzerinden yer şekilleri ve nüfus özelliklerini yorumlama,
 • Doğal afetlere yönelik hazırlıklı olma,

Bilim, Teknoloji ve Toplum

 • Teknolojik ürünleri kullanım alanlarına göre sınıflama,
 • Teknolojik ürünlerin geçmiş ve günümüzdeki kullanımlarını karşılaştırma,
 • Teknolojik ürünlerin mucitlerini ve zaman içindeki gelişimlerini araştırma,
 • Çevresindeki ihtiyaçlara yönelik kendine özgü ürünler tasarlamaya yönelik fikir geliştirme,
 • Teknolojik ürünlerin faydalı kullanımı,

Üretim, Dağıtım ve Tüketim

 • İstek ve ihtiyaçların farkını göz önünde bulundurarak bilinçli seçimler yapma,
 • Gelir, gider, bütçe, üretim, tüketim ve meslek kavramlarından yola çıkılarak başlıca ekonomik faaliyetleri tanıma,
 • Bilinçli tüketici davranışları sergileme,
 • Kendine ait bütçe oluşturma,
 • Kayranların kullanımında israfın önlenmesi,

Etkin Vatandaşlık

 • Çocuk olarak haklarını bilme,
 • Aile ve okul yaşamındaki söz eylemlerinin sorumluluğunu alma,
 • Ülkesinin bağımsızlığı ile bireysel özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklama,

Küresel Bağlantılar

 • Dünya üzerindeki araştırdığı çeşitli ülkeleri tanıtma,
 • Türkiye’nin komşularını ve diğer Türk Cumhuriyetleri ile olan ilişkilerini kavrama,
 • Farklı ülkeler ile kendi ülkemizin kültürel unsurlarını karşılaştırma,
 • Farklı kültürlere saygı gösterme.

Fen Bilimleri

Öğrencilerimizin fen bilimleri dersini işlerken ünite kazanımlarını edinmelerinin yanı sıra bilimsel süreç, yaşam, mühendislik ve tasarım becerilerini de geliştirmekteyiz. Bilimsel süreç becerileri; gözlem, ölçme, tahmin, çıkarım yapma, değişkenleri belirleme, verileri toplama ve düzenleme, veri yorumlama ve modellemedir. Bu bilimsel süreç becerileri, ancak öğrenciler kendileri uyguladıklarında gelişmektedir. Analitik düşünme, karar verme, yaratıcı düşünme, girişimcilik, iletişim ve takım çalışması gibi yaşam becerileri ile yenilikçi (inovatif) düşünme becerilerini geliştirmek için fen bilimleri dersi unsurlarını IB – PYP programı ile disiplinler üstü bakış açısıyla ele alıyoruz. Derslerimizi birden çok duyuya hitap edecek biçimde, laboratuvarda grup çalışmaları, bireysel çalışmalar ve deneylerle yürütmekteyiz.

 • Öğrencilerin bilgiyi anlamlı ve kalıcı olarak öğrenebilmeleri için sınıf/okul içi ve okul dışı öğrenme ortamları, araştırma-sorgulamaya dayalı öğrenme stratejisine göre tasarlanmıştır. Bu bağlamda informal öğrenme ortamlarından da (okul bahçesi, bilim merkezleri, müzeler, planetaryumlar, botanik bahçeleri, doğal ortamlar vb.) faydalanılır.

 • Öğrencilerle proje tasarlama, model ve ürün oluşturma, ürünü tanıtma, deneyler gerçekleştirme gibi performanslar özellikle her yıl tüm ilkokul genelinde gerçekleştirdiğimiz Bilim Şenliği etkinliğimizde ön plana çıkmaktadır.

Fen bilimleri dersi kapsamında aşağıdaki MEB kazanımları tüm yıla yayılarak  PYP öğrenen profillerini (araştıran-sorgulayan, bilgili, düşünen, iletişim kuran, ilkeli, açık görüşlü, duyarlı, riski göze alan, dengeli, dönüşümlü düşünen) ve araştırma, düşünme, iletişim, sosyal, öz yönetim ATL becerilerini  geliştirecek şekilde işlenir.

Yer Kabuğu ve Dünya’mızın Hareketleri / Dünya ve Evren

 • Dünya’nın yapısını oluşturan kayaçları tanıma,
 • Fosillerin oluşumu hakkında fikir sahibi olma,
 • Dünya’nın dönme ve dolanma hareketlerini kavrama,
 • Güneş ve Dünya arasında hareket ilişkisi kurabilme ve bu hareketlerle ilişkilendirilen zaman dilimlerini (gece-gündüz, gün-yıl) yorumlayabilme

Besinlerimiz / Canlılar ve Yaşam

 • Besin çeşitleri,
 • Sağlıklı ve dengeli beslenme,
 • Sigara ve alkol kullanımının zararları,
 • Sağlıklı beslenmenin faydalarına yönelik bilinç oluşturma,

Kuvvetin Etkileri / Fiziksel Olaylar

 • Kuvvetin cisimler üzerindeki etkilerini fark etme,
 • Mıknatısların temel özelliklerini anlama ve kullanıldıkları yerleri keşfetme

Maddenin Özellikleri / Madde ve Doğası

 • Duyu organları yoluyla maddeyi; suda yüzmesi ve batması, suyu emmesi, emmemesi ve mıknatısla çekilmesi açısından nitelendirme,
 •  Madde kavramını kütle ve hacim kavramları kapsamında tanıma,
 • Maddenin katı, sıvı ve gaz hâllerini akışkanlık, hareketlilik ve bulundukları kabın şeklini alma durumları açısından karşılaştırma,
 • Isı etkisiyle maddede meydana gelen hâl değişimlerinden erime ve donma olaylarını açıklama,
 • Maddeyi saf ve karışım olarak temelde iki grupta sınıflandırma,
 • Günlük yaşamda sıkça karşılaşılan çeşitli karışımları eleme, süzme ve mıknatısla çekme yoluyla ayırma

Aydınlatma ve Ses Teknolojileri / Fiziksel Olaylar

 • Ses ve aydınlatma ile ilgili çevre, toplum ve insanı etkileyen çeşitli teknolojilerin gelişmekte olduğunu, ışığın ve sesin uygun kullanılmadığında insan hayatını olumsuz yönde etkilediğini bilme, ve bu duruma çözümler üretme,
 • Işığın uygun kullanıldığında aile bütçesine ve ülke ekonomisine katkı sağlanabileceğini kavrama,
 • Gelecekteki aydınlatma sistemlerini tasarlama,

İnsan ve Çevre / Canlılar ve Yaşam

 • Yaşam için gerekli kaynakları tasarruflu kullanma,
 • Geri dönüşümün önemini fark etme,

Basit Elektrik Devreleri / Fiziksel Olaylar

 • İşlevleriyle birlikte devre elemanlarını tanıyarak basit elektrik devresi oluşturma,
 • Evlerdeki elektrik sistemleri ile basit elektrik devrelerini ilişkilendirme.

Matematik

Günümüzde matematik eğitiminde; önceden belirlenmiş bilgilerin aktarılmasına dayalı, öğrencilerin aktif olarak derse katılmadığı veya teşvik edilmediği, bilgilerin sorgulanmadan ezberlendiği ya da çeşitli öğrenme etkinliklerinin karşılıklı düşünce alışverişine pek izin verilmeden bireysel olarak gerçekleştirilerek öğrencilerin yarıştırıldığı bir yapıdan uzaklaştırılması gerektiği artık yadsınamaz bir gerçektir.

MEF İlkokulu’nda öğrenciler Matematik dersinde kendilerine sunulan bilgileri pasif olarak almak ve mutlak doğrular olarak kabul etmek yerine, etkin katılım yoluyla ulaştıkları bilgiler üzerinde seçme, işleme, karşılaştırma, değerlendirme ve yorumlama yapabilmektedir.

Günlük hayattan kopuk, durağan bilgi ve becerilerin öne çıktığı bir matematik eğitimi yerine öğrencilere etraflarındaki dünyayı keşfedip araştırarak varsayımlar yoluyla görmesini ve anlamasını sağlayacak, matematiği problem çözme, nedensellik ve iletişim aracı olarak görecekleri bir matematik öğretimi olarak düşünmekteyiz. MEF İlkokulunda bunları yaparken öğrenciye matematiğin eğlenceli yönünü fark ettiriyor ve hepsinden önemlisi “Her çocuk matematiği öğrenebilir.” ilkesiyle hareket ediyoruz.

Dördüncü sınıf matematik programımız “Sayılar ve İşlemler”, “Geometri”, “Ölçme ve Veri İşleme” olmak üzere dört öğrenme alanından oluşmaktadır.

Yıl içinde işlenen genişletilmiş MEB kazanımları aşağıdaki gibidir.

Sayılar ve İşlemler

 • 4, 5 ve 6 basamaklı sayıların okunması, yazılması, bölüklerine ayrılıp basamak değerlerinin belirtilmesi,
 • Dört basamaklı sayılar ile dört işlem,
 • Zihinden işlem stratejileri,
 • Basit, bileşik ve tam sayılı kesri tanımlama ve kullanma,
 • Paydaları eşit kesirler ile toplama ve çıkarma işlemleri yapılması ve problemlerin çözülmesi,

Geometri

 • Üçgen, kare ve dikdörtgenin kenarlarını ve köşelerini isimlendirme,
 • Şekillerin kenar özelliklerini belirleme ve üçgenleri kenar uzunluklarına göre sınıflandırma,
 • İzometrik veya kareli kâğıt üzerinde eş küpler kullanarak çeşitli geometrik yapılar oluşturma,
 • Simetriyi geometrik yapı ve modeller üzerinden açıklama ve simetri doğrusunu çizme,
 • Düzlemi tanıma ve örneklendirme,
 • Açıyı oluşturan unsurlarını tanıma ve isimlendirme,
 • Açıları sınıflandırma,
 • Verilen bir açının çiziminde standart açı ölçme araçlarını kullanma,

Ölçme

 • Milimetreyi ve milimetrenin diğer ölçme birimleri ile ilişkisini belirleme,
 • Saat-dakika, dakika-saniye, yıl-hafta, yıl-ay-hafta-gün ilişkileri ve bu kavramların birbirlerine dönüşümleri,
 • Yarım ve çeyrek kilogramın gram cinsinden ölçülmesi,
 • Kilogram ve gramın kütle ölçerken birlikte kullanma,
 • Ton ve miligramın kullanıldığı yerlerin tahmin etme ve problem çözmede kullanma,
 • Mililitre kavramını açıklama ve litre ile olan ilişkisini belirleme,
 • Litre ve mililitreyi birlikte kullanarak ölçme yapabilme,
 • Bir kaptaki sıvı miktarını öğrendiği ölçme birimleri ile tahmin etme,
 • Kare ve dikdörtgenin çevre uzunlukları ile kenar uzunlukları arasındaki ilişkiyi açıklama,
 • Şekillerin alanlarının bu alanları kaplayan birim karelerden oluştuğunun fark edilmesi,
 • Kare ve dikdörtgenin alanının çarpma ve toplama işlemi ile ilişkilendirme,

Veri İşleme

 • Sütun grafiğini inceleme ve oluşturma,
 • Elde ettiği veriyi sunmak amacıyla farklı gösterimler kullanma,
 • Ağaç şeması, sütun grafiği ile tablo ve diğer grafiklerle gösterilen bilgileri kullanarak günlük hayatla ilgili problemler çözme ve kurma.

Grade 4

Turkish

At MEF Primary School, one of the important goals of Turkish education is to help students acquire the habit of reading by “thinking and questioning”. Under the learning areas of listening, speaking, reading comprehension, and writing, activities are carried out to increase reading speed and improve reading comprehension-interpretation skills and vocabulary.

To improve students’ reading comprehension skills, activities are carried out to differentiate the reading process. In this context, the “Reading Circle” practice, in which students discuss the chapters they read individually with groups formed according to the books they choose, and complete various tasks related to the chapter they read, is an important element that enriches our Turkish program.

In creative writing activities, it is aimed to develop the student’s imagination along with his/her ability to express himself/herself and to acquire affective behaviors. In the fourth grade, writing activities are carried out to help students acquire unique writing habits.

Presentation and speaking skills are supported through the opportunities created for students to present the products they have created.

The program is supported with children’s literature books in parallel with PYP interdisciplinary themes. Every week, one Turkish lesson hour is spent in the library to support students’ reading habits and their responsibility to keep track of the books they borrow.

We prepare our children, who are the guarantee of our future, for the future with a constructivist approach, multiple intelligence, education based on individual differences, and student-centered education.

We prepare our children, who are the guarantors of our future, for the future with a constructivist approach, multiple intelligence, education based on individual differences, and student-centered education.

Aim of Turkish Education at MEF Primary School

 • Development of listening/watching, speaking, reading, and writing skills,
 • Ensuring that they use Turkish consciously, accurately, and carefully in accordance with the rules of speaking and writing,
 • Enabling them to reach language taste and awareness by enriching their vocabulary based on what they read, listen to/watch, and develop their worlds of emotion, thought and imagination,
 • Ensuring that they acquire the love and habit of reading and writing,
 • To enable them to express their feelings and thoughts and their opinions or thesis on a subject orally and in writing in an effective and comprehensible manner,
 • Developing the skills of researching, discovering, interpreting, and constructing knowledge in the mind,
 • Developing the skills of accessing, organizing, questioning, using, and producing information from printed materials and multimedia sources,
 • To enable them to evaluate and question what they read from a critical point of view by understanding what they read.

Social Studies

In our school, all the achievements of the MoNE social studies course within the scope of PYP transdisciplinary themes are taught in a thematic and inquisitive way with our fourth grade students.

Structured learning opportunities (group work, brainstorming, P4C, Socratic discussion, six-hat thinking technique, gamification, station work, talking circle, etc.) are offered to our students to develop basic life skills such as time management and perception of chronology, financial literacy, map literacy, perception of change and continuity, entrepreneurship, cooperation, self-management, problem solving, social participation, and to become the subjects of their own learning.

During the exhibition process, which is one of the most important activities of the fourth grade, our students research global issues that concern the whole world. They investigate the problems they have identified in depth and carry out various actions that can solve the problems and raise social awareness.

Acquisitions are supported with children’s literature books, interviews, movies and trips in and out of the province in accordance with interdisciplinary themes and achievements.

Within the scope of the social studies course, the following MEB achievement topics are covered throughout the year to develop the PYP learner profile (inquirer, knowledgeable, thinker, communicator, principled, open-minded, caring, risk-taker, balanced, reflective) and research, thinking, communication, social, self-management ATL skills.

Individual and Society

 • Making inferences about personal identity based on official identity information,
 • To be able to perceive time and chronology,
 • Recognizing individual interests, needs, and abilities,
 • Empathy

Culture and Heritage

 • Performing a family history study by using oral, written, and visual sources and objects,
 • Researching the elements reflecting our national culture,
 • Comparing past and present children’s games in terms of change and continuity,
 • Understanding the process and importance of the national struggle (War of Independence)

People, Places and Environments

 • Directions and navigation methods,
 • Drawing a sketch and making use of a sketch,
 • Distinguish between natural and human elements,
 • Interpreting weather events,
 • Interpretation of landforms and population characteristics on physical and political maps,
 • Preparedness for natural disasters,

Science, Technology, and Society

 • Classifying technological products according to their usage areas,
 • Comparing past and present uses of technological products,
 • Researching the inventors of technological products and their development over time,
 • Developing ideas for designing unique products for the needs of their environment,
 • Beneficial use of technological products,

Production, Distribution, and Consumption

 • Making informed choices by considering the difference between wants and needs,
 • Recognizing the main economic activities based on the concepts of income, expenditure, budget, production, consumption, and occupation,
 • Demonstrate conscious consumer behavior,
 • Create your budget,
 • Preventing waste in the use of slates,

Active Citizenship

 • Knowing their rights as a child,
 • Taking responsibility for acts of speech in family and school life,
 • Explain the relationship between the independence of the country and individual freedom,

Global Connections

 • Introducing the various countries in the world that they have researched,
 • Understanding Turkey’s relations with its neighbors and other Turkish Republics,
 • Comparing the cultural elements of different countries and our own country,
 • Respect for different cultures.

Social Studies

In our school, all the achievements of the MoNE social studies course within the scope of PYP transdisciplinary themes are taught in a thematic and inquisitive way with our fourth grade students.

Structured learning opportunities (group work, brainstorming, P4C, Socratic discussion, six-hat thinking technique, gamification, station work, talking circle, etc.) are offered to our students to develop basic life skills such as time management and perception of chronology, financial literacy, map literacy, perception of change and continuity, entrepreneurship, cooperation, self-management, problem solving, social participation, and to become the subjects of their own learning.

During the exhibition process, which is one of the most important activities of the fourth grade, our students research global issues that concern the whole world. They investigate the problems they have identified in depth and carry out various actions that can solve the problems and raise social awareness.

Acquisitions are supported with children’s literature books, interviews, movies and trips in and out of the province in accordance with interdisciplinary themes and achievements.

Within the scope of the social studies course, the following MEB achievement topics are covered throughout the year to develop the PYP learner profile (inquirer, knowledgeable, thinker, communicator, principled, open-minded, caring, risk-taker, balanced, reflective) and research, thinking, communication, social, self-management ATL skills.

Individual and Society

 • Making inferences about personal identity based on official identity information,
 • To be able to perceive time and chronology,
 • Recognizing individual interests, needs, and abilities,
 • Empathy

Culture and Heritage

 • Performing a family history study by using oral, written, and visual sources and objects,
 • Researching the elements reflecting our national culture,
 • Comparing past and present children’s games in terms of change and continuity,
 • Understanding the process and importance of the national struggle (War of Independence)

People, Places and Environments

 • Directions and navigation methods,
 • Drawing a sketch and making use of a sketch,
 • Distinguish between natural and human elements,
 • Interpreting weather events,
 • Interpretation of landforms and population characteristics on physical and political maps,
 • Preparedness for natural disasters,

Science, Technology, and Society

 • Classifying technological products according to their usage areas,
 • Comparing past and present uses of technological products,
 • Researching the inventors of technological products and their development over time,
 • Developing ideas for designing unique products for the needs of their environment,
 • Beneficial use of technological products,

Production, Distribution, and Consumption

 • Making informed choices by considering the difference between wants and needs,
 • Recognizing the main economic activities based on the concepts of income, expenditure, budget, production, consumption, and occupation,
 • Demonstrate conscious consumer behavior,
 • Create your budget,
 • Preventing waste in the use of slates,

Active Citizenship

 • Knowing their rights as a child,
 • Taking responsibility for acts of speech in family and school life,
 • Explain the relationship between the independence of the country and individual freedom,

Global Connections

 • Introducing the various countries in the world that they have researched,
 • Understanding Turkey’s relations with its neighbors and other Turkish Republics,
 • Comparing the cultural elements of different countries and our own country,
 • Respect for different cultures.

Mathematics

Today, it is an undeniable fact that mathematics education needs to move away from a structure that is based on the transfer of predetermined information, in which students are not actively involved or encouraged to participate in the lesson, in which information is memorized without questioning, or in which students compete by performing various learning activities individually without allowing much mutual exchange of ideas.

At MEF Primary School, students can select, process, compare, evaluate, and interpret the information they receive through active participation instead of passively taking the information presented to them in the Mathematics course and accepting it as absolute truth.

Instead of a mathematics education that is disconnected from daily life and emphasizes static knowledge and skills, we think of it as a mathematics education that will enable students to see and understand the world around them through assumptions by exploring and researching, and to see mathematics as a means of problem-solving, causality, and communication. At MEF Primary School, while doing this, we make students realize the fun aspect of mathematics, and above all, we act with the principle that “Every child can learn mathematics.”

Our fourth grade mathematics program consists of four learning areas: “Numbers and Operations”, “Geometry”, “Measurement, and Data Processing”.

The extended MEB objectives covered during the year are as follows.

Numbers and Operations

 • Reading and writing 4, 5, and 6 digit numbers, dividing them into parts and specifying the digit values,
 • Four operations with four-digit numbers,
 • Mental processing strategies,
 • Defining and using simple, compound, and whole number fractions,
 • Addition and subtraction operations with equal fractions and solving problems,

Geometry

 • Name the sides and vertices of a triangle, square and rectangle,
 • Determining the edge properties of shapes and classifying triangles according to edge lengths,
 • Creating various geometric structures on isometric or gridded paper using identical cubes,
 • Explaining symmetry through geometric structures and models and drawing the line of symmetry,
 • Recognizing and exemplifying the plane,
 • Recognizing and naming the elements that make up the angle,
 • Classifying angles,
 • Use standard angle measuring tools to draw a given angle,

Measurement

 • Determine the millimeter and its relationship with other measurement units,
 • Hour-minute, minute-second, year-week, year-month-year-month-week-day relations and the transformations of these concepts into each other,
 • Measurement of half and quarter kilograms in grams,
 • Using kilograms and grams together when measuring mass,
 • Estimating where tons and milligrams are used and using them in problem-solving,
 • Explaining the concept of milliliter and determining its relationship with liter,
 • To be able to measure using liters and milliliters together,
 • Estimating the amount of liquid in a container with the units of measurement learned,
 • Explain the relationship between the perimeter lengths and side lengths of a square and a rectangle,
 • Realizing that the areas of shapes are made up of unit squares that cover these areas,
 • Associating the area of a square and rectangle with multiplication and addition,

Data Processing

 • Analyzing and creating a bar chart,
 • Using different representations to present the data obtained,
 • Solve and construct problems related to daily life using information represented by tree diagrams, bar charts, tables, and other graphs.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube