Bilim ve Teknoloji / Science and Technology

Bilgisayar: Öğrencilerimiz bu etkinlikte bilgisayar dersinde öğrendikleri bilgileri pekiştirerek, eğitsel oyunlarla bilgisayar becerilerini (fare kullanma, klavye ile yazı yazma gibi psiko-motor becerileri, interneti ihtiyacına yönelik kullanma vb.) geliştirirler.

Computer: In this activity, our students reinforce the knowledge they have learned in computer lessons and develop their computer skills (psycho-motor skills such as using a mouse, typing on a keyboard, using the internet for their needs, etc.) through educational games.

Maker Junior: Maker Hareketi (Maker Movement), teknoloji ile “kendin yap” kültürünün birleşmesinden oluşan bir akımdır. Öğrencilerin tüketmekten çok üretken konumda olmalarını, yaratıcılıklarını artırmayı, tasarım odaklı düşünebilmelerini hedefler. Bu kapsamda öğrencilerimiz bu etkinlikte elektronik devre elemanları ile farklı devreler oluştururlar. Makey Makey kiti ile su piyanosu, kartondan gitar, meyveler ile farklı müzik aletleri tasarlarlar. Üç boyutlu hologram çalışmaları, Wedo 2.0 Lego setleri ile lego robotik çalışmaları, 3D kalem ile üç boyutlu çalışmalar yaparlar. Zaman zaman Code.org, Code Combat, Tynker gibi web siteleri üzerinden kodlama çalışmaları yaparlar.

Maker Junior: The Maker Movement is a movement that combines technology and “do-it-yourself” culture. It aims for students to be productive rather than consuming, to increase their creativity, and to think design-oriented. In this context, our students create different circuits with electronic circuit elements in this activity. They design a water piano with the Makey Makey kit, a cardboard guitar, and different musical instruments with fruits. They work on three-dimensional holograms, lego robotics with Wedo 2.0 Lego sets, and three-dimensional works with 3D pens. From time to time, they practice coding on websites such as Code.org, Code Combat, and Tynker.

Maker Çocuk: Maker Hareketi (Maker Movement), teknoloji ile “kendin yap” kültürünün birleşmesinden oluşan bir akımdır. Öğrencilerin tüketmekten çok üretken konumda olmalarını, yaratıcılıklarını artırmayı, tasarım odaklı düşünebilmelerini hedefler. Bu kapsamda öğrencilerimiz bu etkinlikte elektronik devre elemanları ile farklı devreler oluştururlar. Makey Makey kiti ile su piyanosu, kartondan gitar, meyveler ile farklı müzik aletleri tasarlarlar. Dash&Dot, mBot robotları ile robotiği tanıyarak kodlama çalışmaları yaparlar. İhtiyaçları doğrultusunda Scratch programı ile kodlama yaparak kendi uygulamalarını geliştirirler. Üç boyutlu hologram çalışmaları yaparlar.  Üç boyutlu yazıcılar, 3D kalemler ve tasarım programları ile oyuncak, süs eşyası, günlük hayata çözüm üretebilecek araç-gereçler (kalemlik, saksı vb.) tasarlayarak basarlar. Lazer yazıcıları tanırlar.

Maker Kids: The Maker Movement is a movement that combines technology and “do-it-yourself” culture. It aims for students to be productive rather than consuming, to increase their creativity, and to think design-oriented. In this context, our students create different circuits with electronic circuit elements in this activity. They design a water piano with the Makey Makey kit, a cardboard guitar, and different musical instruments with fruits. They get to know robotics with Dash&Dot and mBot robots and practice coding. They develop their applications by coding with the Scratch program in line with their needs. They work on three-dimensional holograms.  They design and print toys, ornaments, and tools that can produce solutions for daily life (pencil holders, flower pots, etc.) with 3D printers, 3D pens, and design programs. They recognize laser printers.

Programlamaya Giriş: Bu etkinlikte öğrencilerin kod yazma becerilerini geliştirmek, program yazabilmek için gerekli olan algoritma kurma becerisini edinmek, sistemli düşünmek, neden-sonuç ilişkisi kurabilmek, problem çözümünde en etkili yolu seçebilmek becerilerini geliştimek için “code.org” sitesi üzerinden çeşitli çalışmalar gerçekleştirilir.

Introduction to Programming: In this activity, various activities are carried out on the “code.org” website to improve students’ code writing skills, to acquire the ability to establish algorithms necessary for writing programs, to think systematically, to establish cause-effect relationships, to choose the most effective way to solve problems.

Scratch ile Programlama: Bu etkinlikte öğrencilerin program yazma becerilerini geliştirme, program yazabilme için gerekli olan algoritma kurma becerisini edinme, sistemli düşünme, neden-sonuç ilişkisi kurabilme, problem çözümünde en etkili yolu seçebilme becerilerinin geliştirilmesi için her hafta bir tema seçilir ve bu tema üzerinden karakterimizin hareket etmesi, sahne kontrolü, ses fonksiyonları, algılama ve veri alışverişi gibi kod blokları kullanılır.

Çizgi Film Hazırlama: Çizgi film hazırlama etkinliğinde öğrencilerimiz,  bilgisayar ortamında kendi yaptıkları çizimlere , resimlere hareketler ve sesler ekleyerek çizimlerini hareketlendirebileceklerdir.  Artoonix  adlı çizgi film hazırlama programı ile yaptıkları resim veya çizimlere hareket ve ses ekleyerek oldukça eğlenceli çalışmalar sergileyebileceklerdir.

Cartoon Preparation: In the cartoon preparation activity, our students will be able to animate their drawings by adding movements and sounds to the drawings and pictures they have made on the computer.  They will be able to exhibit very entertaining works by adding movement and sound to the pictures or drawings they have made with the cartoon preparation program called Artoonix.

First Lego League Junior: Minik Bilim Kahramanları Buluşuyor/FLL Jr. her yıl farklı tema ile karşımıza çıkıyor. Öğrencilerimizi araştırma ve tasarım yapmaya teşvik ederken, rekabetten uzak takım çalışması, el ve iletişim becerileri kazandırmayı hedefliyoruz. Öğrenciler bu süreçte turnuvanın temasına yönelik bir bilimsel araştırma süreci başlatacaklar. Bu araştırma ile ilgili uzmanlarımızla görüşülecek, afiş ve posterler hazırlanacaktır. Diğer taraftan turnuvaya yönelik bir çözüm süreci başlatılacak ve lego ile inşaası yapılacaktır. Böylelikle öğrencilerimize temel mühendislik becerilerini kazandırmayı hedefliyoruz.

First Lego League Junior: Tiny Science Heroes Meet/FLL Jr. comes up with a different theme every year. While encouraging our students to research and design, we aim to provide them with teamwork, hand, and communication skills away from competition. In this process, students will start a scientific research process on the theme of the tournament. This research will be discussed with our experts and posters and banners will be prepared. On the other hand, a solution process will be initiated for the tournament and it will be built with Lego. In this way, we aim to provide our students with basic engineering skills.

Akıl Oyunları: Akıl oyunlarındaki problemleri çeşitli duyu organları vasıtasıyla kavramak,  farklı perspektifler kullanmak, strateji geliştirmek, uzun vadede olay ve durumların çözümlenmesinde beceri edinmek.

Mind Games: To comprehend the problems in mind games through various sensory organs, to use different perspectives, to develop strategies, and to acquire skills in analyzing events and situations in the long term.

Küçük Bilim İnsanları: Etkinlikte gerçekleştirilen deneylerle öğrencilerin bilimsel bakış açısını geliştirirken yaşamda olan bilimsel olayları yorumlamayı amaçlıyoruz.

Little Scientists: With the experiments carried out in the event, we aim to interpret scientific events in life while developing students’ scientific perspectives.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube