2. Sınıflar

Türkçe

MEF İlkokulunda öğrenciye “düşünerek sorgulayarak” okuma alışkanlığı kazandırılması da Türkçe eğitiminin önemli amaçlarından biridir. Dinleme, konuşma, okuma-anlama ve yazma öğrenme alanları altında, okuma hızını arttıran, okuduğunu anlama-yorumlama becerisini ve söz varlığını geliştiren çalışmalar gerçekleştirilir. İkinci sınıfta öğrencilerin okuma yazma becerilerini geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılır.

Öğrencilerin okuma-anlama becerilerinin geliştirilmesi için okuma sürecini farklılaştırma etkinlikleri yapılır. Bu bağlamda öğrencilerin seçtikleri kitaplara göre oluşturulan gruplarla, bireysel okudukları bölümleri belirli aralıklarla tartıştıkları ve okudukları bölümle ilgili çeşitli görevleri tamamladıkları “Okuma Çemberi” uygulaması Türkçe programımızı zenginleştiren önemli bir unsurdur.

Yaratıcı yazma çalışmalarında öğrencinin anlatma yeteneğiyle birlikte düş gücünü geliştirmesi, duyuşsal davranışlar kazanması amaçlanır. Öğrencilerin oluşturdukları ürünleri sunmaları için yaratılan fırsatlarla sunum ve konuşma becerilerinin desteklenmesi sağlanır.

PYP disiplinler üstü temalarıyla paralel içerikte çocuk edebiyatı kitapları dijital okuma platformları (Okuvaryum) ile program desteklenir. Türkçe ders saati kütüphanede işlenerek kitap okuma alışkanlığı kazanmaları ve ödünç aldıkları kitapları takip etme sorumlulukları desteklenir.

Yapılandırıcı yaklaşım, çoklu zeka, bireysel farklılıklara dayalı eğitim ve öğrenci merkezli eğitim anlayışı ile geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı yarınlara hazırlamaktayız.

MEF İlkokulunda Türkçe Eğitiminin Amacı

 • Dinleme/izleme, konuşma, okuma ve yazma becerilerinin geliştirilmesi,
 • Türkçeyi, konuşma ve yazma kurallarına uygun olarak bilinçli, doğru ve özenli kullanmalarının sağlanması,
 • Okuduğu, dinlediği/izlediğinden hareketle, söz varlığını zenginleştirerek dil zevki ve bilincine ulaşmalarının; duygu, düşünce ve hayal dünyalarını geliştirmelerinin sağlanması,
 • Okuma yazma sevgisi ve alışkanlığını kazanmalarının sağlanması,
 • Duygu ve düşünceleri ile bir konudaki görüşlerini veya tezini sözlü ve yazılı olarak etkili ve anlaşılır biçimde ifade etmelerinin sağlanması,
 • Bilgiyi araştırma, keşfetme, yorumlama ve zihinde yapılandırma becerilerinin geliştirilmesi,
 • Basılı materyaller ile çoklu medya kaynaklarından bilgiye erişme, bilgiyi düzenleme, sorgulama, kullanma ve üretme becerilerinin geliştirilmesi,
 • Okuduklarını anlayarak eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirmelerinin ve sorgulamalarının sağlanmasıdır.

Matematik

Günümüzde matematik eğitiminde; önceden belirlenmiş bilgilerin aktarılmasına dayalı, öğrencilerin aktif olarak derse katılmadığı veya teşvik edilmediği, bilgilerin sorgulanmadan ezberlendiği ya da çeşitli öğrenme etkinliklerinin karşılıklı düşünce alışverişine pek izin verilmeden bireysel olarak gerçekleştirilerek öğrencilerin yarıştırıldığı bir yapıdan uzaklaştırılması gerektiği artık yadsınamaz bir gerçektir.

MEF İlkokulu’nda öğrenciler Matematik dersinde kendilerine sunulan bilgileri pasif olarak almak ve mutlak doğrular olarak kabul etmek yerine, etkin katılım yoluyla ulaştıkları bilgiler üzerinde seçme, işleme, karşılaştırma, değerlendirme ve yorumlama yapabilmektedir.

Günlük hayattan kopuk, durağan bilgi ve becerilerin öne çıktığı bir matematik eğitimi yerine öğrencilere etraflarındaki dünyayı keşfedip araştırarak varsayımlar yoluyla görmesini ve anlamasını sağlayacak, matematiği problem çözme, nedensellik ve iletişim aracı olarak görecekleri bir matematik öğretimi olarak düşünmekteyiz. MEF İlkokulunda bunları yaparken öğrenciye matematiğin eğlenceli yönünü fark ettiriyor ve hepsinden önemlisi “Her çocuk matematiği öğrenebilir.” ilkesiyle hareket ediyoruz.

İkinci sınıf matematik programımız “Sayılar ve İşlemler”, “Geometri”, “Ölçme ve Veri İşleme” olmak üzere dört öğrenme alanından oluşmaktadır.

Yıl içinde işlenen genişletilmiş MEB kazanımları aşağıdaki gibidir.

Sayılar ve İşlemler

 • Modeller kullanılarak 100’den küçük sayıların basamak değerlerine ayrılması ve incelenmesi,
 • Toplama, çıkarma, çarpma ve bölme işlemlerinin modeller yardımıyla farklı anlamlarının fark edilmesi,
 • Zihinden çarpma işlemi ve bölme işlemleri,
 • Bütün, yarım ve çeyrek ilişkisi,

Geometri

 • Kenar ve köşe sayılarına göre kare, üçgen, dikdörtgen ve daireyi tanımlama ve modelleme,
 • Geometrik cisimleri tanıma ve modelleme,
 • Tekrarlayan bir örüntüde eksik bırakılan ögeleri belirleyerek tamamlama ve bir örüntüdeki ilişkileri görerek farklı malzemeler ile aynı ilişkiye sahip örüntüler oluşturma,

Ölçme

 • Standart olmayan birimleri kullanarak ölçme yaparken aynı birimin daha küçük parçalarına ihtiyaç duymaları gerektiğini fark etme
 • Neden standart bir birime gerek duyulduğunu açıklama,
 • Standart ölçme birimlerini tanıma ve uzunlukları standart araçlar kullanarak santimetre ve metre cinsinden ölçme,
 • Modeller kullanarak ya da modelleme yaparak toplama ve çıkarma işlemlerini içeren uzunluk
 • problemlerini çözme,
 • Lira ve kuruş arasındaki ilişkinin fark edilerek karşılaştırılması,
 • Tam, yarım ve çeyrek saatlerin okunması,
 • Dakika-saat, saat-gün, gün-hafta, gün-hafta-ay, ay-mevsim, mevsim-yıl arasındaki ilişkilerin açıklanması,
 • Kütlelerin kilogram cinsinden ölçülmesi,
 • Verilen nesnelerin kütlelerine göre sıralanması,
 • Standart olmayan birimlerle sıvıların miktarının ölçülmesi,
 • Standart olmayan küçük birimler kullanarak iki farklı kabın kapasitesinin karşılaştırılması,

Veri İşleme

 • Verilen bir araştırma sorusu için veri toplama,
 • Veriyi tablo ve nesne grafiği ile temsil edip yorumlama,
 • Sıklık tablosu ve ağaç şeması hazırlama,
 • Şekil grafiğini okuyabilme.

Hayat Bilgisi

Okulumuzda ikinci sınıf seviyesinde öğrencilerimizle PYP disiplinler üstü temaları kapsamında MEB hayat bilgisi dersinin tüm kazanımları tematik ve sorgulayıcı bir şekilde işlenir.

Öğrencilerimizin araştırma, değişim ve sürekliliği algılama, dengeli beslenme, doğayı koruma, girişimcilik, iş birliği, öz yönetim, sorun çözme, sosyal katılım ve zaman yönetimi gibi temel yaşam becerilerinin geliştirilmesini, kendi öğrenmelerinin öznesi olmalarını hedefleyen yapılandırılmış öğrenme fırsatları (grup çalışmaları, beyin fırtınası, P4C, Sokratik tartışma, altı şapkalı düşünme tekniği, oyunlaştırma, istasyon çalışmaları, konuşma halkası vb. düşünceyi görünür kılma stratejileri) sunulur.

Disiplinler üstü tema ve kazanımlara uygun çocuk edebiyatı kitapları, söyleşiler, filmler ve il içi geziler ile kazanımlar desteklenir.

Dünya’nın işleyişi ve Gezegeni Paylaşma  temalarında laboratuvar ortamında deneyler yapılarak program zenginleştirilir.

Hayat bilgisi dersi kapsamında aşağıdaki MEB kazanım başlıkları tüm yıla yayılarak PYP öğrenen profillerini (araştıran-sorgulayan, bilgili, düşünen, iletişim kuran, ilkeli, açık görüşlü, duyarlı, riski göze alan, dengeli, dönüşümlü düşünen) ve araştırma, düşünme, iletişim, sosyal, öz yönetim ATL becerilerini  geliştirecek şekilde işlenir.

 • Okulun yakın çevresini tanıma,
 • Sınıfla ilgili karar alma süreçlerine katılma,
 • Arkadaşlarıyla yardımlaşma ve grup etkinliklerine katılma,
 • Bilinçli para harcama,
 • Evinin adresini tarif etme,
 • Akrabalarını tanıtma,
 • Aile içi iş birliği ve dayanışma,
 • Dengeli beslenme, sağlıklı büyüme ve gelişme için yapılması gerekenler,
 • Yolculuk yaparken güvenlik kurallarına uyma,
 • Yakın çevresindeki kültürel miras ögeleri,
 • Türk bayrağı ve İstiklâl Marşı,
 • Atatürk’ ün çocukluğu,
 • Bitki ve hayvan yetiştirme,
 • Doğa olayları ve doğal afetlere karşı alınabilecek önlemler.

Grade 2

Turkish

In the first grade section of the Turkish Curriculum in our school, a special emphasis is placed on teaching first reading and writing, and “Sound-Based First Reading and Writing Teaching” is adopted. First literacy teaching is carried out with vertical basic letters without nails. First reading and writing instruction is not limited to basic reading and writing skills. Primary literacy teaching has an important function in the development of mental skills such as thinking, understanding, sorting, classifying, questioning, establishing relationships, analyzing, synthesizing, and evaluating. In this context, it is aimed to teach first reading and writing in a way that helps students gain the skills to use Turkish correctly, beautifully, and effectively.

After the literacy process we complete at the end of the first semester, the program includes activities to improve reading speed and reading comprehension skills.

Listening in the first semester and reading comprehension, vocabulary development, and writing activities in the second semester are supported with children’s literature books selected in accordance with PYP interdisciplinary themes.

Aim of Turkish Education at MEF Primary School

Development of listening/watching, speaking, reading, and writing skills,

Ensuring that they use Turkish consciously, accurately, and carefully in accordance with the rules of speaking and writing,

Enabling them to reach language taste and awareness by enriching their vocabulary based on what they read, listen to/watch, and develop their worlds of emotion, thought and imagination,

Ensuring that they acquire the love and habit of reading and writing,

To enable them to express their feelings and thoughts and their opinions or thesis on a subject orally and in writing in an effective and comprehensible manner,

Developing the skills of researching, discovering, interpreting, and constructing knowledge in the mind,

Developing the skills of accessing, organizing, questioning, using, and producing information from printed materials and multimedia sources,

To enable them to evaluate and question what they read from a critical point of view by understanding what they read.

Mathematics

Today, it is an undeniable fact that mathematics education needs to move away from a structure that is based on the transfer of predetermined information, where students are not actively involved or encouraged to participate in the lesson, where information is memorized without questioning, or where students compete by performing various learning activities individually without allowing much mutual exchange of ideas.

At MEF Primary School, students can select, process, compare, evaluate, and interpret the information they receive through active participation instead of passively taking the information presented to them in the Mathematics course and accepting it as absolute truth.

Instead of a mathematics education that is disconnected from daily life and emphasizes static knowledge and skills, we think of it as a mathematics education that will enable students to see and understand the world around them through assumptions by exploring and researching, and to see mathematics as a means of problem-solving, causality, and communication. While doing this at MEF Primary School, we make students realize the fun aspect of mathematics, and above all, we act with the principle that “Every child can learn mathematics.”

Our second grade mathematics program consists of four learning areas: “Numbers and Operations”, “Geometry”, “Measurement, and Data Processing”.

The extended MEB objectives covered during the year are as follows.

Numbers and Operations

Separation and analysis of numbers less than 100 into digit values using models,

Recognizing the different meanings of addition, subtraction, multiplication, and division with the help of models,

Mental multiplication and division,

The relationship between whole, half, and quarter,

Geometry

Defining and modeling squares, triangles, rectangles, and circles according to the number of sides and vertices,

Recognizing and modeling geometric objects,

Identifying and completing missing elements in a repetitive pattern and creating patterns with the same relationship with different materials by seeing the relationships in a pattern,

Measurement

Recognize that when measuring using non-standard units, they need smaller parts of the same unit

Explain why a standard unit is needed,

Recognize standard units of measurement and measure lengths in centimeters and meters using standard tools,

Length including addition and subtraction using models or modeling

problem-solving,

Recognizing and comparing the relationship between lira and kurus,

Reading full, half, and quarter hours,

Explaining the relationships between minute-hour, hour-day, day-week, day-week-month, month-season, season-year,

Measurement of masses in kilograms,

Sorting the given objects according to their mass,

Measuring the quantity of liquids with non-standard units,

Comparing the capacity of two different containers using small non-standard units,

Data Processing

Data collection for a given research question,

Represent and interpret data in tables and object graphs,

Preparation of frequency tables and tree diagrams,

To be able to read a figure graph.

Life Science

In our school, all the achievements of the Ministry of National Education’s life science course are taught thematically and inquisitively within the scope of PYP transdisciplinary themes with our second grade students.

Structured learning opportunities (group work, brainstorming, P4C, Socratic discussion, Socratic discussion, six-hat thinking technique, gamification, station work, speech circle, etc.) are offered to our students to develop basic life skills such as research, perception of change, and continuity, balanced nutrition, nature protection, entrepreneurship, cooperation, self-management, problem-solving, social participation, and time management, and to become the subject of their learning.

Acquisitions are supported with children’s literature books, interviews, movies, and trips to the province in accordance with transdisciplinary themes and achievements.

The program is enriched by conducting experiments in the laboratory environment on the themes of the functioning of the Earth and Sharing the Planet.

Within the scope of the Life Science lesson, the following MoNE outcome topics are covered throughout the year to develop the PYP learner profile (inquirer, knowledgeable, thinker, communicator, principled, open-minded, caring, risk-taker, balanced, reflective) and research, thinking, communication, social, self-management ATL skills.

 • Getting to know the school’s immediate surroundings,
 • Participate in classroom decision-making processes,
 • Helping with friends and participating in group activities,
 • Conscious spending,
 • Don’t describe your home address,
 • Introducing relatives,
 • Family cooperation and solidarity,
 • What to do for balanced nutrition, healthy growth and development,
 • Follow safety rules when traveling,
 • Cultural heritage elements in the immediate vicinity,
 • The Turkish flag and the National Anthem,
 • Atatürk’s childhood,
 • Plant and animal breeding,
 • Natural events and precautions against natural disasters.

Bizi Takip Edin

InstagramLinkedinYouTube